Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tuần 3. Từ đơn và từ phức

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Phú Quốc (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:12' 17-10-2011
Dung lượng: 609.0 KB
Số lượt tải: 972
Số lượt thích: 0 người
Thứ , tháng năm 201
Luyện từ và câu
Từ đơn và từ phức
Luyện từ và câu:
Kiểm tra bài cũ:
Đọc đoạn văn sau và nêu ý nghĩa của từng dấu hai chấm có trong đoạn văn đó .
"Tất cả nhìn nhau, rồi nhìn Tùng. Anh chàng vẻ rất tự tin:
-Cũng làVa-ti-căng
-Đúng vậy !_Thanh giải thích _Va -ti-căng chỉ có khoảng 700 người .Có nước đông dân nhất là Trung Quốc :hơn 1 tỉ 200 triệu ".
Luyện từ và câu:
Kiểm tra bài cũ:
* Dấu hai chấm thứ nhất báo hiệu bộ phận đứng sau nó là lời của nhân vật Tùng .
* Dấu hai chấm thứ hai giải thích cho bộ phận đứng trước : Trung Quốc là nước đông dân nhất .
Thứ ba , tháng năm 201
Luyện từ và câu:
Từ đơn và từ phức
I.Nhận xét
Câu sau đây có 14 từ , mỗi từ được phân cách bằng một dấu gạch chéo :
Nhờ/ bạn/ giúp đỡ / , lại/ có/ chí/ học hành/ , nhiều/ năm/ liền/ ,Hanh/ là/ học sinh/ tiên tiến/ .
Theo MƯỜI NĂM CÕNG BẠN ĐI HỌC
Luyện từ và câu:
Từ đơn và từ phức
I.Nhận xét
1.Hãy chia các từ trên thành hai loại :

Nhờ, bạn, lại, có, chí , nhiều ,năm, liền, Hanh, là .
Giúp đỡ, học hành, học sinh, tiên tiến.
Thứ ba , tháng năm 201
Luyện từ và câu:
Từ đơn và từ phức
I.Nhận xét
2. Theo em :
Tiếng dùng để làm gì ?
-Tiếng dùng để cấu tạo từ:
+Có thể dùng một tiếng để tạo nên 1 từ. Đó là từ đơn
+Cũng có thể phải dùng từ 2 tiếng trở lên để tạo nên 1 từ . Đó là từ phức .
Luyện từ và câu:
Từ đơn và từ phức
Ghi nhớ:
Tieáng caáu taïo neân töø .Töø chæ goàm moät tieáng goïi laø töø ñôn . Töø goàm hai hay nhieàu tieáng goïi laø töø phöùc .
Töø naøo cuõng coù nghóa vaø duøng ñeå taïo neân caâu.
Thứ ba , tháng năm 201
Luyện từ và câu:
Từ đơn và từ ghép
Luyện tập:
Chép vào vở đoạn thơ và dùng dấu gạch chéo để phân cách các từ trong hai câu thơ cuối đoạn . Ghi lại các từ đơn và từ phức trong đoạn thơ :
Chỉ / còn / truyện cổ / thiết tha /
Cho / tôi / nhận mặt / ông cha / của / mình /
Rất công bằng, rất thông minh
Vừa độ lượng lại đa tình , đa mang .
LÂM THỊ MỸ DẠ
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Thứ ba , tháng năm 201
Luyện từ và câu:
Từ đơn và từ ghép
Luyện tập:
Chép vào vở đoạn thơ và dùng dấu gạch chéo để phân cách các từ trong hai câu thơ cuối đoạn . Ghi lại các từ đơn và từ phức trong đoạn thơ :
Từ đơn : rất , vừa , lại .
1.Từ phức : công bằng , thông minh , độ lượng , đa tình , đa mang .
Luyện từ và câu:
Từ đơn và từ phức
Luyện tập:
2. Haõy tìm trong töø ñieån vaø ghi laïi :
- 3 töø ñôn
- 3 töø phöùc
buồn, mía, đói, no, ốm, vui, .
đậm đặc, hung dữ, anh dũng, .
Thứ ba , tháng năm 201
Luyện từ và câu:
Từ đơn và từ ghép
Luyện tập:
3. Đặt câu với một từ đơn hoặc với một từ phức vừa tìm được ở bài tập 2 .
M : ( Đặt câu với từ đoàn kết )
Đoàn kết là truyền thống quý báu của nhân dân ta .
Thứ ba , tháng năm 201
Luyện từ và câu:
Từ đơn và từ phức
Củng cố
Thế nào là từ đơn ? cho ví dụ .
Thế nào là từ phức ? cho ví dụ .
Thứ ba , tháng năm 201
Luyện từ và câu:
Từ đơn và từ phức
Dặn dò
Kỳ sau : Mở rộng vốn từ : Nhân hậu _ Đoàn kết
Thứ ba , tháng năm 201
 
Gửi ý kiến