MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 21. Cưa và đục kim loại

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Bích Phượng (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:08' 24-10-2011
  Dung lượng: 6.8 MB
  Số lượt tải: 822
  Số lượt thích: 0 người
  BÀI 21-22
  Tiết 20
  CƯA - DŨA KIM LOẠI
  2
  I/ Cắt kim loại bằng cưa tay :
  1/ Khái niệm
  Thế nào là cắt kim loại bằng cưa tay?
  CƯA - DŨA KIM LOẠI
   Laø daïng gia coâng thoâ, duøng löïc taùc ñoäng laøm cho löôõi cöa chuyeån ñoäng qua laïi ñeå caét vaät lieäu.
  Cắt kim loại bằng cưa tay khi nào?
  - Khi cắt kim loại thành từng phần, cắt bỏ phần thừa hoặc cắt rãnh.
  Nhận xét gì về lưỡi cưa gỗ và lưỡi cưa kim loại? Giải thích sự khác nhau giữa hai lưỡi cưa đó?
  2/ Kỹ thuật cưa:
  a/ Chuẩn bị:
   - Lắp lưỡi cưa vào khung cưa.
  - Lấy dấu trên vật cần cưa.
  - Chọn êtô thích hợp.
  - Kẹp vật lên êtô.
  I/ Cắt kim loại bằng cưa tay :
  1/ Khái niệm
  CƯA - DŨA KIM LOẠI
  Trước khi cua cần chuẩn bị gì?
  2/ Kỹ thuật cưa:
  a/ Chuẩn bị:
  I/ Cắt kim loại bằng cưa tay :
  b/ Tư thế đứng và thao tác cưa:
  1/ Khái niệm
  CƯA - DŨA KIM LOẠI
  2/ Kỹ thuật cưa:
  a/ Chuẩn bị:
  I/ Cắt kim loại bằng cưa tay :
  b/ Tư thế đứng và thao tác cưa:
   - Ngöôøi ñöùng thaúng, thoaûi maùi, troïng löôïng phaân ñeàu hai chaân.
   - Caùch caàm cöa: tay phaûi naém caùn cöa, tay traùi naém ñaàu khung cöa.
   - Thao taùc: keát hôïp hai tay vaø phaàn khoái löôïng cô theå ñeå ñaåy vaø keùo cöa. Khi ñaåy thì aán löïc cöa, ñaåy töø töø, khi keùo cöa veà, tay traùi khoâng aán cöa, tay phaûi ruùt cöa veà nhanh hôn luùc ñaåy.
  1/ Khái niệm
  CƯA - DŨA KIM LOẠI
  2/ Kỹ thuật cưa:
  a/ Chuẩn bị:
  I/ Cắt kim loại bằng cưa tay :
  b/ Tư thế đứng và thao tác cưa:
  3/ An toàn khi cưa:
  1/ Khái niệm
   - Keïp vaät cöa ñuû chaët.
   - Löôõi cöa caêng vöøa phaûi, tay naém an toaøn.
   - Khi cöa gaàn ñöùt phaûi ñaåy nheï hôn vaø ñôõ vaät.
   - Khoâng duøng tay gaït hoaëc thoåi vaøo maïch cöa.
  Để an toàn khi cưa, cần thực hiện các quy định gì?
  CƯA - DŨA KIM LOẠI
  II/ Dũa:
  I/ Cắt kim loại bằng cưa tay :
  Hãy nêu tên một số loaị dũa mà em biết?
  dũa tròn, dũa dẹt, dũa tam giác, dũa vuông, dũa bán nguyệt.
  Dũa tròn
  Dũa dẹt
  Dũa tam giác
  Dũa vuông
  Dũa bán nguyệt
  CƯA - DŨA KIM LOẠI
  II/ Dũa:
  I/ Cắt kim loại bằng cưa tay :
  Trước khi dũa cần chuẩn bị những gì?
  1/ Kĩ thuật dũa:
  a/ Chuẩn bị:
   - Caùch choïn etoâ vaø tö theá ñöùng giuõa gioáng nhö tö theá ñöùng cöa.
   - Keïp vaät duõa chaët vöøa phaûi sao cho maët phaúng caàn duõa caùch maët phaúng töø 10 ñeán 20 mm.
   - Ñoái vôùi caùc vaät meàm, caàn loùt toân moûng hoaëc goã ôû maù eâtoâ ñeå traùnh bò xöôùc vaät.
  CƯA - DŨA KIM LOẠI
  II/ Dũa:
  I/ Cắt kim loại bằng cưa tay :
  Em hãy cho biết cách cầm dũa và thao tác dũa ?
  1/ Kĩ thuật dũa:
  a/ Chuẩn bị:
  b/ Cách cầm dũa và thao tác dũa:
   Caùch caàm duõa: Tay phaûi caàm duõa, tay traùi ñaëït leân ñaàu duõa.
  CƯA - DŨA KIM LOẠI
  II/ Dũa:
  I/ Cắt kim loại bằng cưa tay :
  1/ Kĩ thuật dũa:
  a/ Chuẩn bị:
  b/ Cách cầm dũa
  và thao tác dũa:
   Thao taùc:
  * Ñaåy duõa taïo löïc caét, hai tay aán xuoáng, ñieàu khieån löïc aán cho duõa ñöïôïc thaêng baèng.
  * Keùo duõa veà nhanh vaø nheï nhaøng.
  CƯA - DŨA KIM LOẠI
  II/ Dũa:
  I/ Cắt kim loại bằng cưa tay :
  1/ Kĩ thuật dũa:
  a/ Chuẩn bị:
  b/ Cách cầm dũa
  và thao tác dũa:

  Nếu trong quá trình dũa mà không giữ được dũa thăng bằng thì bề mặt của vật sẽ bị mấp mô, không bằng phẳng.

  Em hãy cho biết trong quá trình dũa mà không giữ được thăng bằng, thì bề mặt vật dũa sẽ như thế nào?
  CƯA - DŨA KIM LOẠI
  II/ Dũa:
  I/ Cắt kim loại bằng cưa tay :
  1/ Kĩ thuật dũa:
  Để đảm bảo an toàn khi dũa, cần chú ý những đặc điểm gì?
  2/ An toàn khi dũa:
   - Baøn nguoäi phaûi chaéc chaén, vaät duõa phaûi keïp chaët.
  - Khoâng ñöôïc duøng duõa khoâng coù caùn hoaëc caùn vôõ.
  - Khoâng thoåi phoi, traùnh phoi baén vaøo maét.
  CƯA - DŨA KIM LOẠI
  Em hãy nêu những kĩ thuật cơ bản khi ca kim loại?
  Để đảm bảo an toàn khi ca, em cần chú ý những điểm gì?

  CỦNG CỐ

  3. Em hãy nêu những kĩ thuật cơ bản khi dũa kim loại?
  4. Để đảm bảo an toàn khi dũa, em cần chú ý những điểm gì?
  DẶN DÒ
  Học bài
  Chuẩn bị bài “TH: ĐO VÀ VẠCH DẤU”
  No_avatarf

  bài giảng hay

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓