Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 7. The mass media

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn La Minh Mai
Ngày gửi: 14h:48' 22-11-2011
Dung lượng: 879.0 KB
Số lượt tải: 847
Số lượt thích: 0 người
Unit 7: The mass media
D- WRITING
?
vitelseion
oardi
niteretn
ewsnperpa
Warmer: Game: Jumbled words
Rearrange the letters to make right/good words:
Kobos:
Ginemaza
television
Radio
The Internet
newspapers
Warmer: Game: Jumbled words
Rearrange the letters to make right/good words:
?
THE MASS
MEDIA
television
Magazine
Consolidation: Group-work
Which channel? VTV1, VTV2,VTV3, VTV4 and VTV5?
VTV2
VTV4
VTV3
VTV5
VTV1
? Official broadcast: September 7th, 1970.
? Official broadcast: January 1st, 1990
? Official broadcast: March 31st, 1996.
? Official broadcast: April 27th, 2000.
? Official broadcast: February 10th, 2002.
Unit 7: The mass mediaWriting about advantages and disadvantages
Task 1: Read about the advantages and disadvantages of television below:
memorable(a)[`memərəbl]
đáng ghi nhớ,
không quên được
effective(a) [i`fektiv]
có hiệu quả
increase(v) [`inkri:s]
tăng lên
popularity (n) [,pɔpju`lærəti]
tính phổ biến
responsibility [ri,spɔnsə`biləti]
trách nhiệm
global (a) [`gloubəl]
toàn cầu
encourage (v) [in`kʌridʒ]
khuyến khích
violent (a) [`vaiələnt]
hung bạo,quá khích
interfere (with st.) (v) [,intə`fiə]
gây trở ngại; cản trở
------- 1.It only provides information aurally. It can be boring because we can`t watch films or sports programs.
------ 2. It increases the popularity of sports and games.
------- 3, It helps us to learn more about the world and to know many new things.
------- 4. It costs much money. We have to pay when we do things on- line such as watching films, listening to music or playing games.
-------- 5. We can listen to it almost everywhere with little cost and great convenience.
-------- 6. They are easy and cheap to use. We can take them along and read them everywhere.
-------- 7. They/ It encourage(s) us to buy things that we don`t needs.
-------- 8. It is sometimes harmful for people. They spend too much times playing games on-line or watching bad programs.
------- 9. It can help us do a lot of things such as paying bills, sending and receiving letters, learning foreign languages.
.........10.They interfere with people`s private life. Some articles on them doesn`t say the truth.

Work in pairs. Read the ideas on the mass media and write (A) if it is advantage and (D) if it is disadvantage.
D
D
A
A
A
A
D
D
D
A
Task 2: Work in pairs, choose the advantages and disadvantages of each type of the mass media, and write them down in columns below
The Internet
Newspapers
Radio
4, 7, 8, 10
2, 3, 9
7, 10
2, 3, 6
1, 7
2, 3, 5
Disadvantages
Advantages
Task 3:
* Read the ideas in Task 1 again and complete the passages about the advantages and disadvantages of television:

Television brings us a lot of advantages. First, television helps us (1)................ more about the world and to know and see many new things. Second, it can make things (2) ............... because it presents information in an effective way. Third, it entertains us. (3) ................... it is an enjoyable way to relax. Fourth, it increases the popularity of sport and games. Fifth, television makes us aware of our global responsibilities.
There are, however, some disadvantages of television. First, television makes us (4) ................ We don’t have to think so our brains become lazy. Second, it encourages us to (5) ......... things that we don’t need. Third, it takes time away from activities such as reading and games. Fourth, Some television(6) ......................... may make people violent. Lastly, television interferes with family life and communication.
* Find the topic sentences of the two paragraphs:
- Television brings us a lot of advantages.
- There are, however, some disadvantages of television.
* Find the connectors used in the passage:
First, second, third, fourth, fifth, lastly.
to learn
memorable
Watching
passive
buy
programmes
Task 3: Now, write about the advantages and disadvantages of one of the mass media dicussed in Task 2:
The Internet
Newspapers
Radio
4, 7, 8, 10
2, 3, 9
7, 10
2, 3, 6
1, 7
2, 3, 5
Disadvantages
Advantages
Homework
Read and write more about advantages and advantages of the mass media.
Do the exercises in the exercisebook.
Prepare the next lesson.
Thank you for
your attention
Good bye
No_avatar
pefect, cô làm hay quá!!!
No_avatar

bình thường thoy @@@@Thè lưỡi

 

No_avatar

bài hay lắm ạ tks cô nhiều Cười nhăn răng

 

 
Gửi ý kiến