Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 24. Công thức tính nhiệt lượng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Thanh Hà
Ngày gửi: 19h:52' 07-02-2012
Dung lượng: 2.9 MB
Số lượt tải: 352
Số lượt thích: 0 người
1
KÍNH CHÀO QUÍ THẦY CÔ
VÀ CÁC EM HỌC SINH
GIÁO VIÊN: Phạm Thị Thanh Hà
ĐƠN VỊ: HUYỆN SÔNG CẦU

BÀI GIẢNG VẬT LÝ 8

2
Tiết 28: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
I. NHIEÄT LÖÔÏNG MOÄT VAÄT THU VAØO ÑEÅ NOÙNG LEÂN PHUÏ THUOÄC NHÖÕNG YEÁU TOÁ NAØO?
* Nhiệt lượng một vật thu vào để nóng lên phụ thuộc 3 yếu tố sau:
+ Khối lượng của vật
+ Độ tăng nhiệt độ của vật
+ Chất làm vật
3
Dụng cụ để tiến hành thí nghiệm
Nhiệt kế và kẹp
Cốc thủy tinh
Giá đỡ
Đèn cồn
Lưới amiăng
4
Tiết 28: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
1. Quan heä giöõa nhieät löôïng vaät caàn thu vaøo ñeå noùng leân vaø khoái löôïng cuûa vaät:
5
Tiết 28: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
Bảng 24.1
1. Quan heä giöõa nhieät löôïng vaät caàn thu vaøo ñeå noùng leân vaø khoái löôïng cuûa vaät:
6
C1: Trong thí nghiệm trên, yếu tố nào ở 2 cốc được giữ giống nhau, yếu tố nào được thay đổi? Tại sao phải làm như thế? Hãy tìm số thích hợp cho các ô trống ở 2 cột cuối bảng 24.1.Biết nhiệt lượng ngọn lửa đèn cồn truyền cho nước tỉ lệ với thời gian đun
Tiết 28: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
1. Quan heä giöõa nhieät löôïng vaät caàn thu vaøo ñeå noùng leân vaø khoái löôïng cuûa vaät:
7
- Ñoä taêng nhieät ñoä vaø chaát laøm vaät ñöôïc giöõ gioáng nhau; khoái löôïng khaùc nhau
Tiết 28: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
C1
Trả Lời
- Để tìm hiểu mối quan hệ giữa nhiệt lượng và khối lượng
8
Tiết 28: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
9
C2: Từ thí nghiệm trên có thể kết luận gi` về mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và khối lượng của vật?
Tiết 28:CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
Q ~ m
C2:
Trả lời
1. Quan heä giöõa nhieät löôïng vaät caàn thu vaøo ñeå noùng leân vaø khoái löôïng cuûa vaät:
10
2. Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và độ tăng nhiệt độ
Tiết 28:CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
C3.Trong thí nghiệm này phải giữ không đổi những yếu tố nào?Muốn vậy phải làm thế nào?
C4. Trong thí nghiệm này phải thay đổi yếu tố nào? Muốn vậy phải làm thế nào?
Các em hãy thảo luận trong nhóm về cách làm thí nghiệm để kiểm tra mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và độ tăng nhiệt độ.Trong khi thảo luận cần lưu ý những vấn đề sau:
11
Tiết 28:CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
Phải giữ khối lượng và chất làm vật giống nhau. Muốn vậy hai cốc phải đựng cùng một lượng nước
Phải cho độ tăng nhiệt độ khác nhau. Muốn vậy phải để cho nhiệt độ cuối của 2 cốc khác nhau
2. Quan heä giöõa nhieät löôïng vaät caàn thu vaøo ñeå noùng leân vaø ñoä taêng nhieät ñoä
C4
C3
Trả lời
12
Tiết 28: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
2. Quan heä giöõa nhieät löôïng vaät caàn thu vaøo ñeå noùng leân vaø ñoä taêng nhieät ñoä
13
Tiết 28:CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
Bảng 24.2
2. Quan heä giöõa nhieät löôïng vaät caàn thu vaøo ñeå noùng leân vaø ñoä taêng nhieät ñoä
14
Tiết 28:CÔNG THỨC TÍNH LƯỢNG NHIỆT
15
Tiết 28:CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
C5. Từ thí nghiệm trên có thể rút ra kết luận gì về mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên và độ tăng nhiệt độ?
C5.
Q ~ t0
Trả lời
2. Quan heä giöõa nhieät löôïng vaät caàn thu vaøo ñeå noùng leân vaø ñoä taêng nhieät ñoä
16
Tiết 28:CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
3.Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên với chất làm vật
17
Tiết 28:CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
3.Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên với chất làm vật
BẢNG 24.3
>
18
Tiết 28:CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
Trong thí nghiệm này những yếu tố nào thay đổi, không thay đổi?
C6.
C6.
Chất làm vật thay đổi; khối lượng và độ tăng nhiệt độ không đổi
Trả lời
3.Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên với chất làm vật
19
Tiết 28:CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên có phụ thuộc chất làm vật không?
C7.
C7.

Trả lời
3.Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên với chất làm vật
20
Trong đó:
+ Q là nhiệt lượng vật thu vào, tính ra J
+ m là khối lượng của vật, tính ra kg
+ t = t2 - t1 là độ tăng nhiệt độ, tính ra 0C hoặc K
+ c là đại lượng đặc trưng cho chất làm vật gọi là Nhiệt dung riêng, tính ra J/kg.K
* Thang nhiệt độ Celsius(0C) : t01 :nhiệt độ ban đầu của vật
t02 :nhiệt độ cuối của vật
t0 = t02 - t01
* Thang nhiệt độ Kenvin (K) : tk1: nhiệt độ ban đầu của vật
tk2 : nhiệt độ cuối của vật
Đổi nhiệt độ từ 0C sang K
tk1 = t01 + 273 ; tk2 = t02 + 273
tk = tk2 - tk1 =(t02 + 273) - (t01 + 273)= t02 - t01 = t0
tk = t0 = t = t2 - t1
Tiết 28:CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
II. CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
Q = m.c. t
21
Tiết 28 CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
Bảng 24.4
II. CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
22
Tiết 28:CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
Tính nhiệt lượng cần truyền cho 5 kg đồng để tăng nhiệt độ từ 20oC lên 50oC
C9:
III. Vận dụng:
Bài làm C9:
Tóm tắt
Q = ?
Nhiệt lượng cần truyền cho 5 kg đồng để tăng nhiệt độ từ 20oC lên 50oC:
Q = m.c.(t2 - t1)
= 5.380.(50 - 20) = 57 000(J)
ĐS: Q = 57 000 J
m = 5kg
c = 380 J/kg.K
t1 = 20oC
t2 = 50oC
23
Tiết 28:CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
Một ấm đun nước bằng nhôm có khối lượng 0,5 kg chứa 2 lít nước ở 25oC. Muốn đun sôi ấm nước này cần một nhiệt lượng bằng bao nhiêu?
C10:
III. Vận dụng:
24
Tiết 28: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
Tóm tắt:
Bài làm C10:
III. Vận dụng:
m1 = 0,5 kg
c1 = 880J/kg.K
m2 = 2 kg
c2= 4200J/kg.K
t1 = 25oC
t2 = 100oC
Q = Q1 + Q2 =?
Nhiệt lượng của ấm nhôm thu vào để tăng nhiệt độ từ 25oC lên 100oC:
Q1 = m1.c1.(t2 - t1)
= 0,5.880.(100 - 25) = 33 000(J)
Nhiệt lượng thu vào của nước để nhiệt độ tăng từ 25oC lên 100oC:
= 2.4 200.(100 - 25) = 630 000(J)
Q2 = m2.c2.(t2 - t1)
Nhiệt lượng cần truyền để ấm nước sôi:
Q = Q1 + Q2 = 33 000 + 630 000
= 663 000(J)
ĐS: Q = 663 000 J
25
*Hướng dẫn tự học
Tiết 28: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
?Bài vừa học:
+ Học ghi nhớ, xem C9-C10,đọc "có thể em chưa biết"
+ làm bài tập 24.1? 24.6 trang 31-32 SBT
?Bài sắp học: Bài " Phương trình cân bằng nhiệt"
Nội dung tìm hiểu:
+nguyên lý truyền nhiệt
+ phương trình cân bằng nhiệt.
26
TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY ĐÃ KẾT THÚC
Xin Chân Thành Cảm ơn Quí Thầy Cô Và Các Em Học Sinh
 
Gửi ý kiến