Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ly luan chinh tri

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: le the hung
Người gửi: Lê Thế Hùng
Ngày gửi: 15h:37' 12-02-2012
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 184
Số lượt thích: 0 người
Bài 2

CNXH và phương hướng
đI lên CNXH ở Việt Nam
Chương trình
bồi dưỡng đảng viên mới

I. Đôc lập dân tộc gắn liền với CNXH một sự lựa chọn hợp
quy luật hợp lòng dân:
1.Sự lựa chọn khách quan của lịch sử

Từ 1858 đến 1930 có hàng trăm cuộc khởi nghĩa chống Pháp, các phong trào rất anh dũng nhưng đều bị thất bại. Vấn đề dân tộc không được giải quyết, do lúc đó thiếu đường lối lãnh đạo tiên tiếnNh?ng ngu?i b? b?t trong
v? ỏn H thnh d?u d?c

..
Giữa lúc khủng hoảng về đường lối cứu nước thì Nguyễn Tất thành đã đi tìm con đường cứu nước. Trong những năm tháng bôn ba ở nước ngoài, Người đã rút ra những bài học quý giá, bổ ích cho sự lựa chọn con đường cách mạng của mình
Ngày 5/5/1911 Nguyễn Tất
Thành đi tìm đường cứu nước
Khi được đọc Sơ thảo Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin, Người đã tìm thấy con đường duy nhất đúng đắn, đó là con đường cách mạng vô sản, đó là giải phóng dân tộc gắn với giải phóng giai cấp, độc lập dân tộc gắn với CNXH
Lênin tuyên bố thành lập chính quyền Xôviết tại Đại hội Xôviết toàn Nga lần thứ hai ở Điện XMô-Nưi.

V.I.Lênin đọc diễn văn tại Quảng trường Đỏ ở Mátxcơva trước các đơn vị tham gia khóa huấn luyện quân sự toàn dân, ngày 25-5-1919.
Từ đó Người dứt khoát đi theo con đường cách mạng của Lênin
Từ những năm 1930 của thế kỷ XX, khi Đảng, Bác Hồ truyền bá vào đất nước đã được dân tộc hưởng ứng và đi theo. Đó là sự chọn của Lịch sử Việt Nam, của dân tộc Việt nam. Sự lựa chọn đó dựa trên 2 căn cứ:


Một là, Cách mạng XHCN tháng 10 Nga năm 1917 mở ra một thời đại mới, thời đại quá độ từ TBCN lên CNXH tạo khả năng hiện thức cho các dân tộc lạc hậu tiến lên CNXH

Hai là, chỉ có CNXH mới giải phóng triệt để giai cấp vô sản và nhân dân lao động khỏi ách áp bức, bất công, mới đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc. Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện CNXH và CNXH là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc

Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH phải đảm bảo
được những nội dung sau:
Phải đảm bảo quyền
tự quyết dân tộc,
quyền lựa chọn
chế độ chính trị, quyền
làm chủ của nhân dân
trên các mặt
CNXH thực sự bảo
đảm quyền làm
chủ của nhấn dân,
có cuộc sống ấm
No hạnh phúc.
Xoá bỏ bóc lột, nô
dịch của dân tộc
Này với dân tộc
khác
Sự trao đổi, hợp
tác kinh tế, văn
hoá giữa các
nước dựa trên
nguyên tắc tôn
trọng chủ quyền
và cùng có lợi
Như vậy con đường độc lập dân tộc gắn liền với CNXH là con đường
hợp quy luật khách quan của cách mạng nước ta, đáp ứng
khát vọng ngàn đời của nhân dân ta.
2. Thực tiễn cách mạng nước ta khi có Đảng cộng sản lãnh đạo đã khẳng định: Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn.
Hơn 80 năm qua, Đảng ta luôn kiên định nắm vững ngọn cờ
độc lập dân tộc gắn liền CNXH, nhờ vậy đã lãnh đạo giành
được những thành tựu vĩ đại:
Thắng lợi của cách
mạng tháng 8/1945
và thành lập nước
Việt Nam dân chủ cộng
hoà đã mở ra kỷ
nguyên mới, kỷ nguyên
độc lập dân tộc gắn
liền với CNXH
Đánh thắng chủ nghĩa
thực dân cũ và mới,
thống nhất Tổ quốc.
đưa cả nước tiến lên
CNXH, góp phần vào
cuộc đấu tranh của
nhân dân thế giới
Thắng lợi của sự
nghiệp đổi mới và
từng bước quá độ lên
CNXH, Đảng ta đã
rút ra nhiều bài học
quý báu để lãnh đạo,
trong đó khẳng định
kiên định độc lập
dân tộc và CNXH

Quân giải phóng đánh chiếm Dinh Độc lập
3.
3.1
Đặc
điểm
thời kỳ
quá độ
lên
CNXH
ở nước
ta
Nước ta quá độ lên CNXH, bỏ qua chế độ TBCN
Từ xã hội thuộc địa nửa phong kiến, đi lên CNXH,
lực lượng sản xuất rất thấp
Hậu quả xã hội do chiến tranh để lại rất nặng nề
Các thế lực thù địch thường xuyên tìm cách phá hoại
Đó là những khó khăn
kháchquan, cho thấy TKQĐ ở Việt
Nam là thời kỳ lịch sử lâu dài,
phức tạp
3.
3.2
Đặc
điểm
thời kỳ
quá độ
lên
CNXH
ở nước
ta
Đất nước và hoà bình và thống nhất. Có đảng CSVN
lãnh đạo
.

Dân tộc Việt Nam có truyền thống anh hùng,
yêu nước, cần cù lao động


Chúng ta có một số cơ sở vật chất ban đầu
Cuộc cách mạng
khoa học, công nghệ
hiện đại, quá trình
toàn cầu hoá và hội
nhập quốc tế là cơ
hội để phát triển.

Đó là những thuận lợi có trong TKQĐ
II. Mô hình XH XHCN mà nhân dân ta xây dựng
1. Những đặc trưng cơ bản của XH XHCN mà nhân dân ta xây dựng
trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong TKQĐ lên CNXH năm1991
Do nhân dân lao động làm chủ
Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên LLSX hiện đại và chế độ công
hữu về TLSX,
Có nền văn hoá tiên tiến đậm đà bane sắc dân tộc,
Con người được giải phóng khỏi áp bức bóc lột, có cuộc sống ấm no,
tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân.
Các dân tộc trong nước bình đẳng, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến
bộ,
- Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới.
Mô hình XH XHCN mà nhân dân ta xây dựng
2. Sự bổ sung, phát triển tại Đại hội X
Một là, Xã hội XHCN mà nhân dân ta xây dựng là xã hội dân giàu, nước
mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.( cương lĩnh 1991 chưa có)
Hai là, do nhân dân làm chủ ( bỏ từ lao động so với 1991)
Ba là, có nền kinh tế phát triển cao dựa trên LLSX hiện đại và QHSX phù hợp
với tính chất và trình độ LLSX ( bỏ chế độ công hữu về các TLSX chủ yếu )
Bốn là, có nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc,
Năm là, con người được giải phóng khỏi áp bức, bất công có cuộc sống ấm
no (bỏ từ bóc lột so 1991)
Sáu là, các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau (thêm tương
trợ so với 1991)
Bảy là, có Nhà nước pháp quyền XHCN ( 1991 chưa có)
Tám là, có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước thế giới.
3. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong TKQĐ
lên CNXH ( bổ sung, phát triển năm 2011)
III. Phương hướng đi lên CNXH ở nước ta
1. Trong Văn kiện Đại hội VII của Đảng
Một là, xây dựng nhà nước XHCN, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, lấy liên minh công nông, trí thức làm nền tảng, do Đảng lãnh đạo.
Hai là, phát triển LLSX, CNH đất nước theo hướng hiện đại gắn với phát triển nông nghiệp toàn diện,
Ba là, Phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng XHCN, có sự quản lý của nhà nước.
Bốn là, tiến hành cách mạng XHCN trên lĩnh vực TTVH
Năm là, thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc. Thực hiện chính sách đối ngoại hoà bình, hợp tác hữu nghị với tất cả các nước.
Sáu là, xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN là 2 nhiệm vụ chiến lược.
Bảy là, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức,
III. Phương hướng đi lên CNXH ở nước ta
2. Sự bổ sung phát triển của Đại hội X
Một là, Phát triển nền KTTT định hướng XHCN
Hai là, đẩy mạnh CNH, HĐH
Ba là, xây dựng nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc làm nền tảng tình thần của xã hội
Bốn là, xây dựng nền dân chủ XHCN
Năm là, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân
Sáu là, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh
Bảy là, bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh,
Tám là, chủ động và tích cực hội nhập KTQT
III. Phương hướng đi lên CNXH ở nước ta
Phương hướng cơ bản đi lên CNXH
trong cương lĩnh 2011
Một là, đẩy mạnh CNH, HĐH, gắn với kinh tế trí thức, bảo vệ tài nguyên
Hai là, Phát triền nền KTTT định hướng XHCN
Ba là, xây dựng nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội
Bốn là, bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh quốc gia,
Năm là, thực hiện đường lối đối ngoại, độc lập, tự chủ, hoà bình hữu nghị, hợp tác và phát triển. chủ động và tích cực hội nhập KTQT
Sáu là, xây dựng nền dân chủ XHCN
Bảy là, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN
Tám là, xây dựng Đảng trong sạch vững mnạh
6. Phê phán một số quan niệm lệch lạc
Trước sự đổ vỡ,
khủng hoảng
của CNXH, có
người hoang
mang dao động,
muốn từ bỏ
con đường
XHCN để đi
theo con đường
TBCN, dựa
hẳn vào CNTB
Một số ý kiến đề
xuất con đường xã
hội dân chủ. Thực
chất chủ nghĩa xã
hội dân chủ chưa
bao giờ tồn tại như
một chế độ xã hội
độc lập mà chỉ
sống cộng sinh với
CNTB, là sự
điều chỉnh của
CNTB mà thôi.
Có ý kiến cho rằng ta đang
quá độ lên CNTB chứ đâu phải
quá độ lên CNXH, do nhận
thức sai Kinh tế thị trường
là của riêng CNTB.
Thực tế, thị trường là một thành
tựu của nền văn minh, cơ chế
thị trường tạo động lực thúc
đẩy mọi người tích cực lao
động, sáng tạo. Chúng ta thực
hiện KTTT là chỉ để lợi
dụng mặt tích cực của nó,

Chúng ta dùng khái niệm giữ vững định hướng XHCN là
bao hàm 3 ý sau
1
Dứt khoát
đi theo con
đường tiến
lên CNXH,
không lựa chọn
con đường phát
triển TBCN hay
con đường
thứ 3 nào
khác
2
Chúng ta
đang và sẽ sử dụng
một số nhân tố của CNTB
như nền kinh tế nhiều
thành phần vận hành theo cơ
chế thị trường, nên bất cứ lúc nào
cũng có thể chệch hướng nếu
Đảng, hệ thống chính trị
không đủ mạnh, phạm sai
lầm và không đẩy được
các mặt tiêu cực
của KTTT
3
Trong giai
đoạn này ta
chưa thể cùng
một lúc thực hiện
cả các đặc trưng
của CNXH mà
chỉ từng bước
thực hiện các
đặc trưng
đó.


Ông Hoàng Minh Chính sinh năm 1920 tại Nam Trực, tỉnh Nam Định

Linh môc NguyÔn V¨n Lý sinh 1946 t¹i VÜnh Linh Qu¶ng TrÞ
Trần Khải Thanh Thủy, sinh 1960, tổ 12, phường Ðức Giang, quận Long Biên (TP Hà Nội).
Nguyễn Thị Thanh Vân -ViÖt KiÒu ë Ph¸p thµnh viªn §¶ng ViÖt T©n
Nguy?n Van Đi sinh 1969 quê Hưng Yên - Thư ký Đảng Thăng TiếnLê Thị Công Nhân sinh 1979, trú quán tại Hà Nội thành viên Đảng Thăng tiến
Hòa Thượng Thích Quảng Độ sinh năm 1928 quª Th¸i B×nh
Thích Quảng Độ là Thích Không
Tánh kích động tại TPHCM
ngày 18-7-2007
Lê Công Định
Trần Anh Kim
Quê Thái Bình
Trần Huỳnh Duy Thức
Nguyễn Tiến Trung
sinh năm 1983
Câu hỏi: Tại sao đối với cách mạng Việt Nam, độc lập dân tộc gắn liền với CNXH là một sự lựa chọn hợp quy luật, hợp lòng dân?Xin cảm ơn
sự theo dõi của các đồng chí

Tháng 12 năm 2011
 
Gửi ý kiến