Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 13. Films and cinema

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Ngày gửi: 20h:35' 21-02-2012
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 994
Số lượt thích: 2 người (T A K, Nguyễn Thanh Minh)
Well come to our class
10A2

1
GAME

5

3

2

4

6
WHAT IS THIS FILM?
Unit 13:
FILMS AND CINEMA
Period: 81
WRITING
Unit 13: FILMS AND CINEMA
PART D : WRITING
a. New words:
+ tragic (adj) bi thảm
+ voyage (n) cuộc hành trình
+ sink (v) đắm, chìm
+ luxury liner (n) con tàu sang trọng
+ generous (adj) rộng lượng, hào phóng
+ disaster (n) thảm họa
+ adventurer (n) người thích phiêu lưu
+ kill oneself (v) tự tử
+ iceberg (n) núi băng trôi
+ be engaged (v) đính hôn
1. Task 1
Of all the films I have seen, Titanic is the one I like best. Titanic is a tragic love story film. It is about the sinking of a luxury liner( ship) on its first voyage across the Atlantic ocean. The film is made in America. It is based on the true story of the Titanic disaster that occurred in 1912. The main characters are Jack Dawson and Rose DeWitt Bukater. Jack Dawson is a young and generous adventurer. While on board, he saves Rose DeWitt Bukater from killing herself, and although she is already engaged, the two fall in love. The ship hits an iceberg and sink rapidly. More than a thousand people die in the disaster, including Jack Dawson.
What is the name of the film?
What kind of film is Titanic?
What is it about?
Where is it made?
What is it based on?
Who is/ are the main character(s)?
What do you know about the character(s)?
Does the film have a happy or sad ending?

Titanic
Titanic is a tragic love story film.
It is about the sinking of a luxury liner( ship)
on its first voyage across the Atlantic ocean.
The film is made in America.
It is based on the
true story of the Titanic disaster that occurred
in 1912.
The main characters are Jack
Dawson and Rose DeWitt Bukater.
Jack Dawson is a young and generous
adventurer. While on board, he saves Rose
DeWitt Bukater from killing herself, and
although she is already engaged, the two fall
in love.
1
2
3
4
5
6
7
8
b. Read the description of the film Titanic and answer the following questions:
c. An outline for a description of a film
*A topic sentence: - introduce the main idea
*Supporting sentences:
+ title of the film
+ type of the film ( It is a/an………………film)
+ plot of the film ( It is about…………………….)
+ filming place ( The film is made in……………….)
+ (based on) ( It is based on…………………………..)
+ main character(s) ( The main character(s) is/are……)
+ its ending
*Concluding sentence:- give final comment on the topic (optional)

*Verb tenses: the present simple tense
(Of all the films I have seen ………… is the one I like best)
Notes:
Unit 13: FILMS AND CINEMA
PART D: WRITING
2. Task 2
Use the information below to write about the film Forrest Gump:
1. Of all the films/ I/ see,/ Forrest Gump/ be/ one/ I/ like best.
2. Forrest Gump/ be/ comedy film.
3. It/ about/ mentally slow man/ name/ Forrest.
4. The film/ make/ America/ 1994.
5. It/ base on/ true story/ young man/ who/ live/ small village.
6. Main characters/ be/ Forrest and his mother.
7. Forrest/ be/ sweet/ simple/ honest.
8. He/ become/ successful/ because/ he/ always/ speak/ the truth.
9. The film/ have/ happy ending.
Unit 13: FILMS AND CINEMA
PART D: WRITING
2. Task 2
Suggested writing:
All of the films I have seen, Forrest Gump is the one I like best. Forrest Gump is a comedy film. It is about a mentally slow man named Forrest. The film is made in America in 1994. It is based on the true story of a young man who lives in a small village. The main characters are Forrest and his mother. Forrest is sweet, simple and honest. He becomes successful because he always speaks the truth. The film has a happy ending.
Write about a film you have seen. Use the description of the film Titanic, Forrest Gump and the questions in task 1
Unit 13: FILMS AND CINEMA
PART D: WRITING
Task 1

Vocabulary

b. Answer the questions

c. Outline

2. Task 2
3. Homework
Thanks for your attention !
Iceberg
 
Gửi ý kiến