Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tuần 30. Dòng sông mặc áo

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nông Thị Trang
Ngày gửi: 16h:04' 16-08-2012
Dung lượng: 3.5 MB
Số lượt tải: 39
Số lượt thích: 0 người
GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ
TẬP ĐỌC LỚP 4
KIỂM TRA BÀI CŨ
DÒNG SÔNG MẶC ÁO
Vì dòng sông thay đổi màu sắc giống như con người thay đổi màu áo.
1/ Vì sao tác giả nói dòng sông điệu?
2/ Cách nói “dòng sông mặc áo” có gì hay ?
Cách nói “dòng sông mặc áo” hay ở chỗ là hình ảnh nhân hoá làm cho con sông trở nên gần gũi với con người.
Thứ hai ngày 9 tháng 4 năm 2012
Tập đọc
Ăng - co Vát
Luyện đọc:
Từ ngữ
*Ăng-co-vát, Cam-pu-chia
kiến trúc, tuyệt diệu.
* Hoàn toàn, vuông vức, kín khít.
* Hoàng hôn, huy hoàng, lấp loáng, muỗm, uy nghi.
Thứ hai, ngày 9 tháng 4 năm 2012
Tập đọc
Ăng-co-vát
Kiến trúc,
điêu khắc,
thốt nốt
Kì thú,
muỗm,
thâm nghiêm
1. Ăng-co-vát được xây dựng ở đâu và từ bao giờ?
 Ăng-co-vát được xây dựng ở Cam-pu-chia từ đầu thế kỉ thứ XII.
Ý đoạn 1 : Giới thiệu chung về khu đền Ăng - co Vát
2. Khu đền chính đồ sộ như thế nào ?
Khu đền chính gồm ba tầng với những ngọn tháp lớn, ba tầng hành lang dài gần 1500 mét, có 398 gian phòng.
3.Khu đền chính được xây dựng kì công như thế nào ?
Khu đền chính được xây dựng rất kì công: Những cây tháp lớn được dựng bằng đá ong và bọc ngoài bằng đá nhẵn.Những bức tường buồng nhẵn bóng như mặt ghế đá, được ghép bằng những tảng đá lớn gọt đẽo vuông vức và lựa ghép vào nhau kín khít như xây gạch vữa.
Ý đoạn 2 : Đền Ăng - co Vát được xây dựng rất to đẹp
4.Phong cảnh khu đền lúc hoàng hôn có gì đẹp?
Lúc hoàng hôn Ăng-co-vát thât huy hoàng:Ánh sáng chiếu soi vào bóng tối cửa đền; Những ngọn tháp cao vút lấp loáng giữa những chùm lá thốt nốt xoà tán tròn; Ngôi đền cao với những thềm đá rêu phong uy nghi , thâm nghiêm dưới ánh trời vàng , khi đàn dơi bay toả ra từ các nghách.
Cây thốt nốt
Ý đoạn 3 :
Vẻ đẹp uy nghi , thâm nghiêm của khu đền lúc hoàng hôn .
Thứ hai, ngày 9 tháng 4 năm 2012
Tập đọc
Ăng-co-vát
Ca ngợi Ăng co-vát , một công trình kiến trúc và điêu khắc tuyệt diệu của nhân dân Cam-pu-chia.
Nội dung :
Luyện đọc diễn cảm:
 Luùc hoaøng hoân, AÊng - co Vaùt thaät huy hoaøng. Maët trôøi laën, aùnh saùng chieáu soi vaøo boùng toái cöûa ñeàn. Nhöõng ngoïn thaùp cao vuùt ôû phía treân, laáp loaùng giöõa nhöõng chuøm laù thoát noát xoøa taùn troøn vöôït leân haún nhöõng haøng muoãm giaø coå kính. Ngoâi ñeàn cao vôùi nhöõng theàm ñaù reâu phong, uy nghi kì laï, caøng cao caøng thaâm nghieâm döôùi aùnh trôøi vaøng, khi ñaøn dôi bay toûa ra töø caùc ngaùch.
2

3
1
Câu hỏi
Vạn lý trường thành
Tháp Epphen (Pháp )
Kim Tử Tháp Ai Cập

Ca ngợi Ăng co-vát , một công trình kiến trúc và điêu khắc tuyệt diệu của nhân dân Cam-pu-chia.
Nội dung :
Chúc các em chăm ngoan học giỏi
Mến chào các em !
Hẹn gặp lại.
Thiết bị Đinh Tiên Hoàng
 
Gửi ý kiến