Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 28. Đặc điểm địa hình Việt Nam

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thái Bảo
Ngày gửi: 09h:02' 01-04-2009
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 295
Số lượt thích: 0 người
Giáo viên thực hiện: Hoàng Thị Hải Yến
Trường THCS Thắng Lợi
Kiểm tra bi cũ
Lùa chän c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt trong c¸c ®¸p ¸n sau .
1. LÞch sö ph¸t triÓn cña tù nhiªn ViÖt Nam gåm mÊy giai ®o¹n lín ?
A. Hai
B. Ba
C. Bốn
D. Năm
C. Bốn
2. Dßng nµo kh«ng nãi ®óng ý nghÜa cña giai ®o¹n T©n kiÕn t¹o ®èi víi sù ph¸t triÓn l·nh thæ ViÖt Nam ?
N©ng cao ®Þa h×nh, lµm cho s«ng ngßi trÎ l¹i
H×nh thµnh c¸c cao nguyªn ba dan.
H×nh thµnh c¸c ®ång b»ng phï sa trÎ.
D. Địa hình bị ngoại lực bào mòn, hạ thấp trở thành những bề mặt san bằng.
D. Địa hình bị ngoại lực bào mòn, hạ thấp trở thành những bề mặt san bằng.
Câu hỏi thảo luận.
Quan sát hình 28.1 và kênh chữ sách giáo khoa cho biết.
Đồi núi chiếm mấy phần diện tích lãnh thổ?
Địa hình dưới 1000m chiếm bao nhiêu % ? Núi cao trên 2000m chiếm bao nhiêu % ?
Rút ra nhận xét gì về địa hình đồi núi nước ta ?
Địa hình đồi núi nước ta có đặc điểm gì nổi bật ( phạm vi phân bố, chiều dài).
Thời gian : 3 phút.
- XuÊt hiÖn c¸c ®µi cao tù nhiªn theo ®Þa h×nh ( §µi nhiÖt ®íi ch©n nói, ®µi ¸I nhiÖt ®íi nói trung b×nh, ®ai «n ®íi nói cao..)
- §åi nói ¶nh h­ëng tíi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi:
+ ThuËn lîi :- khai thac kho¸ng s¶n x©y dùng hå thuû ®iÖn, trång c©y c«ng nghiÖp dµi ngµy, ch¨n nu«I gia sóc lín ph¸t triÓn du lÞch sinh th¸i…….
- §åi nói t¹o thµnh vµnh ®íi bao quanh phÝa b¾c biªn giíi n­íc ta, thuËn lîi cho viÖc giao l­u kinh tÕ
+ Khã kh¨n: VÒ ®Çu t­ ph¶t triÓn kinh tÕ,giao th«ng vËn t¶I,kinh tÕ chËm ph¸t triÓn

-Đồi núi có ảnh hưởng như thế nào đến cảnh quan chung quanh ? Sự phát triển kinh tế xã hội?

CH:
Xác định phan xi păng,tây côn
lĩnh, tam đảo, Ngọc lính?
Xác định các cung lớn ở vùng
đông bắc, nam trung bộ, tên,
hướng các cánh cung?
CH:-Địa hình đồng bằng chiếm
Diện tích là ao nhiêu ?Đặc điểm
đồng bằng miền trung?
_
Đồng bằng chiếm 1/4diện tích


? Dãy Hoàng Liên Sơn
2.§Þa h×nh n­íc ta ®­îc t©n kiÕn t¹o n©ng lªn vµ t¹o thµnh nhiÒu bËc kÕ tiÕp nhau .
Th¶o luËn :2nhãm
+ Nhãm 1:Trong lÞch sö ph¸t triÓn tù nhiªn :l·nh thæ viÖt nam ®­îc t¹o lËp v÷ng ch¾c trong giai ®o¹n nµo ?®¾c ®iÓm ®Þa h×nh giai ®o¹n nµy ?
+Nhãm 2:§Æc ®iÓm ®Þa h×nh giai ®o¹n T©n kiÕn t¹o
-  VËn ®éng t¹o nói ë giai ®o¹n T©n kiÕn t¹o ®Þa h×nh n­íc ta n©ng cao vµ ph©n thµnh nhiÒu bËc kÕ nhau .
CH:V× sao ®Þa h×nh n­íc ta lµ ®Þa h×nh giµ n©ng cao trÎ l¹i ?
(+Sù n©ng cao cña t©n kiÕn t¹o víi biªn ®é lín t¹o nªn c¸c nói trÎ cã ®é cao lín ®iÓn h×nh d·y Hoµng Liªn S¬n ;+Sù c¾t xÎ l©u cña dßng n­íc t¹o ra c¸c thung lòng s©u ,hÑp v¸ch dùng ®øng , ®iÓn h×nh lµ thung lòng s«ng §µ , s«ng m· .;+§Þa h×nh cao nguyªn badan nói trÎ víi c¸c ®øt g·y s©u t¹i Nam Trung Bé , T©y Nguyªn .;+Sù lón s©u t¹i mét sè khu vùc ®Ó h×nh thqµnh c¸c ®ång b»ng trÎ cña s«ng hång , S«ng Cöu Long vµ khu vùc vÞh h¹ Long .)

_§Æc ®iÓm ph©n tÇng ®Þa h×nh ViÖt Nam thÓ hiÖn nh­ thÕ nµo?

+Khu ViÖt b¾c ,khu §«g B¾c , khu ®ång b»ng b¾c bé .
+ThÒm lôc ®Þa :
CH: Tìm trên hình H28.1
Các vùng núi cao, cao
nguyên, các đồngbằng
trẻ, phạm vi thèm lục địa.
CH: Nhận xét về sự phân bố và hướng nghiêng của chúng?
Sự phân bố của các bậc địa hình như đồi núi, đồng bằng, thềm lục địa thấp dần từ nội địa ra tới biển. Địa hìnhnước tacó hai hướng chính: Tây bắc- đông nam và vòng cung

CH: Xác định Trên các dãy núi chính theo hướng tây bắc- tây nam và vóng cung?

3. Địa hình nước ta mang tính chất giío mùa và sự tác động mạnh mẽ của con người

-Địa hình nước ta bị biến đổi to lớn bởi những nhân tố nào chủ yếu?
Thảo luận nhóm: 3 nhóm
Nhóm 1: Sự biến đổi của khí hậu
Nhóm2: Sự tác động của dòng nước
Nhóm 3: Sự biến đổi tọa độ của con người
- Đất đá trên bề mặt bị phong hóa mạnh mẽ
Các khối núi bị cắt xẻ, xâm thực sói mòn
* Kết luận địa hình luôn bị bién đổi sâu sắc do tác động mạnh mẽ của môI trường nhiệt dới giáo mùa ẩm và do khai phá của con người
BÀI TẬP:1
? La chn cu tr li ĩng nht trong cc p n sau:
Câu 1: Các dạng địa hình cơ bản thường thấy ở Việt Nam là:
a) Địa hình đồng bằng phù sa trẻ.
b) Địa hình cacxtơ, địa hình cao nguyên badan.
c) Địa hình nhân tạo: đường sá, đê điều, hồ đắp.
d) Tất cả các câu trên đều đúng.
Câu 2: Hướng địa hình chính của nước ta là:
a) Hướng Tây Bắc - Đông Nam và hướng cánh cung.
b) Hướng Đông Bắc - Tây Nam và hướng cánh cung.
c) Hướng Bắc - Nam và hướng cánh cung.
d) Hướng Tây - Đông và hướng cánh cung.
d) Tất cả các câu trên đều đúng.
a) Hướng Tây Bắc - Đông Nam và hướng cánh cung.
Bài 2: Giải ô chữ
Luật chơi: Tìm ô chữ bằng cách giải các ô chữ hàng ngang. Mỗi từ hàng ngang sẽ có các chữ chìa khoá. Số ô hàng ngang tương ứng số chữ cái cần tìm. Mỗi học sinh chọn một ô hàng ngang lần lượt từ trên xuống để trả lời.
1
1. Tên của đỉnh núi cao nhất ở nước ta ?
p h a n x i p ă n g
h
n
2. Đây là bộ phận quan trọng nhất trong cấu trúc địa hình nước ta ?
đ ồ i n ú i
i
đ
3. Địa hình nước ta được nâng lên trong giai đoạn này ?
T â n k i ế n t ạ o

i
4. Tên một hang động nổi tiếng của nước ta được tạo nên
từ đá vôi ở tỉnh Quảng Bình ?
đ ộ n g p h o n g n h a
h
Hướng dẫn về nhà.
Nắm được nội dung bài học.
Trả lời theo các câu hỏi sách giáo khoa.
Chuẩn bị bài 29 : Đặc điểm các khu vực địa hình .
Đọc kĩ bài , trả lời những câu hỏi in nghiêng trong bài.
Giáo viên thực hiện :hoàng thị hảI yến
 
Gửi ý kiến