Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chuyên đề bồi dưỡng HSG lớp 5

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Cô Nguyễn THị Hằng Sa
Người gửi: Nguyễn Thúy Hà
Ngày gửi: 16h:43' 22-10-2012
Dung lượng: 479.5 KB
Số lượt tải: 144
Số lượt thích: 0 người
Giáo Viên: Nguyễn Thị Hằng Sa
Thứ tư ngày 30 tháng 11 năm 2011
Các bài toán về tính tuổi
Chuyên đề:
Thứ tư ngày 30 tháng 11 năm 2011
Chuyên đề:
Các bài toán về tính tuổi
I, Ôn luyện kiến thức cơ bản về tính tuổi
1, Năm nay bố hơn con 32 tuổi . Hỏi ba năm trước bố hơn con bao nhiêu tuổi?
-Hiệu số tuổi của hai người không thay đổi theo thời gian
2, Hiện nay tổng số tuổi của hai mẹ con là 45 tuổi. Hỏi hai năm nữa tổng số tuổi của hai mẹ con là bao nhiêu?
-Tổng số tuổi thay đổi theo thời gian.
-Các dạng toán: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu, biết tổng và tỉ hoặc biết hiệu và tỉ.
-Phương pháp hay sử dụng: Phương pháp sơ đồ đoạn thẳng
Chuyên đề:
Các bài toán về tính tuổi
Chuyên đề:
II, Thực hành giải một số bài tập về tính tuổi
Tóm tắt
Mẹ : hơn con 28 tuổi
Mẹ: gấp 5 lần con
Thứ tư ngày 30 tháng 11 năm 2011
Hỏi sau bao nhiêu năm nữa tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con?

Bài 1: Mẹ sinh con năm 28 tuổi. Năm nay 10 lần tuổi con bằng 2 lần tuổi mẹ.
Bài 1: Mẹ sinh con năm 28 tuổi. Năm nay 10 lần tuổi con bằng 2 lần tuổi mẹ.
Hỏi sau bao nhiêu năm nữa tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con?

.bao nhiêu năm nữa tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con?

Giải
Sơ đồ tuổi hai mẹ con hiện nay
Tuổi mẹ
Tuổi con
Hiệu số phần là: 5- 1= 4 (phần)
Tuổi con hiện nay là: 28: 4 = 7 (tuổi)
Sơ đồ tuổi hai mẹ con khi tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con
Tuổi mẹ
Tuổi con
Hiệu số phần là: 3 – 1= 2 (phần)
Tuổi con khi tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con là: 28: 2 = 14 ( tuổi)
Thời gian từ nay đến khi tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con là:
14 – 7= 7 ( năm)
иp sè : 7 năm
Bài 1: Mẹ sinh con năm 28 tuổi. Năm nay 10 lần tuổi con bằng 2 lần tuổi mẹ. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con?
28 tuổi
28 tuổi
*§ể tìm được thời gian sau bao nhiêu năm nữa (hay trước đây bao nhiêu năm) ta cần tìm :
B1: Tìm tuổi của một người hiện nay
B2: Vẫn tìm tuổi người đó ở thời điểm mà bài toán yêu cầu.
B3: Lấy số tuổi vừa tìm được ở hai thời điểm rồi trừ đi nhau sẽ ra được số năm cần tìm.


Hiện nay, tuổi bố gấp 7 lần tuổi con. Sau 10 năm nữa, tuổi bố gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi mỗi người hiện nay.
Các bài toán về tính tuổi
Chuyên đề:
Thứ tư ngày 30 tháng 11 năm 2011
Bài 2:
Tóm tắt
Năm nay bố: gấp 7 lần con
Mười năm nữa : gấp 3 lần con
. tuổi mỗi người hiện nay?

Giải
Coi tuæi bè hiÖn nay lµ 7 phÇn th× tuæi con lµ 1 phÇn nh­ thÕ. HiÖu sè tuæi bè vµ con hiÖn nay lµ: 7 - 1= 6 ( phÇn). VËy tuæi con hiÖn nay b»ng hiÖu sè tuæi.
NÕu coi tuæi con m­êi n¨m n÷a lµ 1 phÇn th× tuæi bè m­êi n¨m n÷a lµ 3 phÇn nh­ thÕ.
HiÖu sè tuæi hai bè con m­êi n¨m n÷a lµ: 3 -1 = 2 (phÇn). M­êi n¨m n÷a tuæi con b»ng hiÖu sè tuæi.

M­êi n¨m øng víi: - = ( hiÖu sè tuæi)

HiÖu sè tuæi lµ: 10 : = 30 ( tuæi)
Tuæi con hiÖn nay lµ : 30 : 6 = 5 ( tuæi)
Tuæi bè hiÖn nay lµ : 5x 7 = 35 (tuæi)
иp sè: Con 5 tuæi, bè 35 tuæi
Mười năm ứng với: - = ( hiệu số tuổi)

Hiệu số tuổi là: 10 : = 30 ( tuổi)

Tuổi con hiện nay là : 30 : 6 = 5 ( tuổi)
Tuổi bố hiện nay là : 5x 7 = 35 (tuổi)
Dáp số: Con 5 tuổi, bố 35 tuổi

Gi?i
Coi tuổi bố hiện nay là 7 phần thì tuổi con là 1 phần như thế. Hiệu số tuổi bố và con hiện nay là: 7 - 1= 6 ( phần). Vậy tuổi con hiện nay bằng hiệu số tuổi.

Nếu coi tuổi con mười năm nữa là 1 phần thì tuổi bố mười năm nữa là 3 phần như thế.
Hiệu số tuổi hai bố con mười năm nữa là: 3 -1 = 2 (phần). Mười năm nữa tuổi con bằng hiệu số tuổi.

Khi gặp bài toán cho tỉ số của hai người ở hai thời điểm khác nhau mà yêu cầu tìm tuổi hiện nay ta cÇn thùc hiÖn qua nh÷ng b­íc :

B1: Tìm tuổi con hiện nay bằng bao nhiêu lần hiệu số tuổi.
B2: Tìm tuổi con trước đó( hoặc sau này) bằng bao nhiêu lần hiệu số tuổi.
B3: Tìm xem khoảng cách thời gian giữa hai thời điểm đó ứng với bao nhiêu lần hiệu số tuổi.
B4: Tìm hiệu số tuổi.
B5: Tìm tuổi hiện nay của mỗi người.

Các bài toán về tính tuổi
Chuyên đề:
Để giải bài toán về tính tuổi cần :
-Đọc kĩ đề, nắm chắc yêu cầu của bài
-Khai thác những yếu tố mà bài toán cho biết, mối liên quan giữa các yếu tố đó.
-Xác định được dạng toán và các bước để giải bài toán.
-Cần nhớ : Hiệu số tuổi của hai người không thay đổi theo thời gian; Tổng số tuổi thay đổi theo thời gian.
*Lời khuyên : Trong nhi?u lo?i toỏn, ngu?i ta thu?ng d? ý d?n nh?ng d?i lu?ng khụng thay d?i. D?i v?i bi toỏn tớnh tu?i thỡ d?i lu?ng dú chớnh l hi?u s? gi?a tu?i c?a hai ngu?i. D?a vo d?i lu?ng ny ta cú th? gi?i du?c nhi?u bi toỏn tớnh tu?i.


Thứ tư ngày 30 tháng 11 năm 2011
Về nhà các em hóy th? s?c mỡnh v?i cỏc bi toỏn sau nhé:
Bài 1: Mẹ sinh con năm 36 tuổi. Năm nay 9 lần tuổi con bằng 3 lần tuổi mẹ. Hỏi trước đây bao nhiêu năm tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con?
Bi 2 : Hi?n nay tu?i anh g?p 3 l?n tu?i em. Sau 14 nam n?a, t? s? gi?a tu?i anh v tu?i em l . .Tớnh tu?i m?i ngu?i hi?n nay.
Các bài toán về tính tuổi
Chuyên đề:
Thứ tư ngày 30 tháng 11 năm 2011
 
Gửi ý kiến