Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

chuyen de ngu phap

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đỗ Mạnh Huy
Ngày gửi: 21h:19' 23-10-2012
Dung lượng: 139.5 KB
Số lượt tải: 367
Số lượt thích: 0 người
PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM NGỮ PHÁP
Verb Tenses
A. LÝ THUYẾT
Passive voice
Verb forms
Relative clauses
Reported speech
Prepositions
Conditional sentences
Subject and verb agreement
Phrasal verbs
Conjunctions
B. ÁP DỤNG
Phần I: Hoàn chỉnh câu( sentence completion)
Câu thiếu giới từ.
Câu thiếu dạng của động từ.
Tính từ và trạng từ, dạng so sánh của tính từ và trạng từ.
Câu thiếu từ nối/ liên từ.
Câu thiếu động từ.
Mệnh đề danh từ, tính từ, trạng từ.
Cụm giới từ thường đứng ở đầu câu, hoặc xuất hiện ở các nơi khác trong câu. Câu hỏi có thể thiếu một giới từ, tân ngữ cho giới từ, hoặc cả hai hoặc các thành phần khác của cụm giới từ. Do đó Gv cần phải ôn tập cho Hs các giới từ, giới từ theo sau tính từ, động từ, danh từ và ngữ động từ.
Eg:My sister is very fond…eating chocolate candy.
A. of B. with C. about D. at
Câu thiếu giới từ.
Câu thiếu dạng của động từ.
Dạng động từ không phải là động từ chính của câu, mà là động từ ở dạng –ing, to infinitive, bare infinitive, past/ present participle vì động từ đó theo sau một động từ khác, một trợ động từ, một tính từ, hoặc một cấu trúc nào đó. Chính vì vậy, giáo viên cần hướng dẫn học sinh đọc nhanh qua câu hỏi, và để ý đến động từ chính của câu.
Eg: The teacher told his students …laughing.
A. to stop B. stop C. stopped D. stopping
Tính từ và trạng từ, dạng so sánh của tính từ và trạng từ.
Đối với bài tập dạng này Gv cần định hình cho học sinh vị trí của tính từ, trạng từ trong câu, các cấu trúc câu so sánh. Từ chìa khóa để xác định xem yếu tố còn thiếu là gì, phải yêu cầu học sinh đọc hết cả câu.
Eg: 1. They are not …to take part in this program of the World Health Organization.
A. as old B. enough old C. old enough D. so old
Eg: 2. The government initiated the programme of…reform in the 1980s.
economical B. economic
C. economised D. economist
Eg: 3. The longer he waited, …impatient he got.
A. the more B. better C. more D. the better
Eg: 4. This machine is…easy to install and cheap to operate.
comparatively B. compare
C. comparative D. comparison
Câu thiếu từ nối/ liên từ.
Câu thiếu từ nối hoặc liên từ được xem là loại câu dễ. Gv cần nhắc lại cho HS các loại từ nối trong câu như: từ nối trong mệnh đề trạng từ nguyên nhân, hệ quả, mục đích, nối hai từ, hai cụm từ, hoặc mệnh đề độc lập…
Eg: Last night, the train was delayed…the flood.
because B. since
C. even though D. because of
Câu thiếu động từ.
Cần điền vào một động từ chia, hay cụm động từ có chứa động từ chia. Đối với loại câu này, khi ôn tập giáo viên cần lưu ý đến các điểm sau:
Động từ chính của câu là động từ phải chia.
Đừng nhầm lẫn động từ chính với các dạng động từ khác.
Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ.
Thì của động từ.
Thể chủ động hay bị động của động từ.
Examples:
We first …each other in London in 2006.
meet B. have met
C. met D. had met
2. All of our rainforests …unless we find some ways to stop people from cutting down trees.
will be destroyed B. destroy
C. were destroyed D. destroys
3. Two thieves…at a bus stop were arrested yesterday.
having waited B. were waiting
C. wait D. waiting
Phần II: Tìm lỗi sai ( error identification)
1. Cấu trúc đồng dạng.
2. Động từ.
3. Đại từ.
4. Dạng từ.
5. Giới từ.
6. Từ nối.
7. Thừa từ, thiếu từ.
Với dạng câu hỏi này, GV cần hướng dẫn HS đọc thật nhanh để tìm lỗi sai dễ nhận thấy. Không nên chỉ đọc các phần gạch chân, vì hầu hết các phần gạch chân chỉ sai trong ngữ cảnh của câu đó.
GV lưu ý với HS đừng bao giờ chọn đáp án khi chưa đọc hết cả câu.
Thông thường ở dạng bài tập này lỗi sai thông dụng nhất là: 1. Cấu trúc đồng dạng. 2. Động từ.
3. Đại từ.4. Dạng từ.5. Giới từ.6. Từ nối.
7. Thừa từ, thiếu từ.
Example:
She bought a lot of money with her so that she
A B
needed buy some duty-free goods.
C D
2. I have been working hardly for two weeks and
A B C
now I feel like a rest.
D
3. Have you ever read any novels writing by Jack.
A B C D
Phần III: Tìm câu gần nghĩa nhất
( paraphrase identification)
1. Câu trực tiếp, câu gián tiếp.
2. Câu bị động.
3. Mệnh đề nguyên nhân/ hệ quả/ mục đích/ tương phản.
4. Câu so sánh.
5. Câu điều kiện.
6. Ngữ động từ.
Với dạng bài tập này yêu cầu HS cần đọc kỹ và hiểu rõ về nghĩa của câu đã cho. Chính vì vậy HS cần phải nắm vững các cấu trúc câu tương đương đồng thời đòi hỏi GV trong quá trình dạy về các chủ đề ngữ pháp phải đưa được các cấu trúc câu tương đương. Các cấu trúc câu về câu gián tiếp, bị động, điều kiện, so sánh, mệnh đề….
1. My teacher said: ” you should buy that book”.
My teacher advised us to buy that book
B. My teacher advised us to buying that book .
C. My teacher advised us not to buy that book
D. My teacher advised us buy that book .
2. Mastering English is necessary .
It is necessary master English.
B. It is necessary to master English.
C. It is necessary mastering English.
D. It is necessary to mastering English.
3. He spent two hours writing the essay.
It took him two hours writing the essay.
B. It took him two hours write the essay.
C. It took him two hours to write the essay.
D. It took him two hours written the essay.
19. He tried to escape but the police stopped him.
The police prevented him from escape
B. The police prevented him to escape
C. The police prevented him from escaping
D. The police prevented him escape
 
Gửi ý kiến