Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 7. The world of work

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: LÊ PHONG NHU
Ngày gửi: 15h:28' 25-10-2012
Dung lượng: 26.4 MB
Số lượt tải: 1545
Số lượt thích: 1 người (phạm hoa mai, Phương Nguyễn)
Secondary School LAMSON
Thanksgiving
New Year’s Day
Christmas
Independence day
What is the name of the public holiday in each of these pictures ?
What are the public holidays in VIETNAM ?
Independence Day
Tet holiday
New year`s Day ( Eve )
April 30th
May Day
Death anniversary of Hung Vuong
B1/ Listen and read. Then answer the questions.
How many people are there in Tim’s family ?
A
letter
from
Tim
Jones
How many people are there in Tim’s family ?
There are four people in Tim’s family. They are Tim’s Father, Tim’s Mother, Tim and his sister, Shannon
Mr. Jones
Tim
Mrs. Jones
Shannon
- Mechanic (n) [mi`kænik] :
- Machine (n) [mə`∫i:n] :
thợ máy
máy
- shift (n) :
- work part- time :
- Mechanic (n) [mi`kænik] :
- Machine (n) [mə`∫i:n] :
ca làm việc/ buổi học
làm việc bán thời gian
- local (adj) :
thợ máy
máy
- shift (n) :
- work part- time :
- Mechanic (n) [mi`kænik] :
- Machine (n) [mə`∫i:n] :
địa phương
- day off :
ca làm việc/ buổi học
làm việc bán thời gian
- local (adj) :
thợ máy
máy
- shift (n) :
- work part- time :
- Mechanic (n) [mi`kænik] :
- Machine (n) [mə`∫i:n] :
ngày nghỉ
- homeless (adj) :
địa phương
- day off :
ca làm việc/ buổi học
làm việc bán thời gian
- local (adj) :
thợ máy
máy
- shift (n) :
- work part- time :
- Mechanic (n) [mi`kænik] :
- Machine (n) [mə`∫i:n] :
không nhà, vô gia cư
- play golf :
ngày nghỉ
- homeless (adj) :
địa phương
- day off :
ca làm việc/ buổi học
làm việc bán thời gian
- local (adj) :
thợ máy
máy
- shift (n) :
- work part- time :
- Mechanic (n) [mi`kænik] :
- Machine (n) [mə`∫i:n] :
chơi gôn
không nhà, vô gia cư
- play golf :
ngày nghỉ
- homeless (adj) :
địa phương
- day off :
ca làm việc/ buổi học
làm việc bán thời gian
- local (adj) :
thợ máy
máy
- shift (n) :
- work part- time :
- Mechanic (n) [mi`kænik] :
- Machine (n) [mə`∫i:n] :
A
letter
from
Tim
Jones
Listen and Reapeat
Choose best answer a, b or c
1. Tim`s father is a ....
A. Teacher
B .Mechanic
C. Doctor
2. He usually works for about .... hours a week
A. 40
B .14
C. 44
3.The Jones family .....go to Florida on vacation
A. never
B .usually
C. always
4.Mrs Jones cooks ...for homeless people once a week
A. lunch
B .dinner
C. Breakfast
True or false.

a. Tim’s father works in a factory.
b. His mother is a housewife.
c. His father likes playing golf.
d. He prefers afternoon shift.
e. She cooks lunch for homeless people 3 mornings a week.


T
T
T
F
F
Match :
3
1
5
7
2
4
6
8
II. Comprehension questions :
LUCKY NUMBER!
She works at a local supermarket
Where does Mrs. Jone work ?
What does she do for homeless people ?
She cooks lunch for homeless people
What is Mr. Jone’s job ?
He is a mechanic
How many hours a week does he usually work ?
He usually works 40 hours a week
How do you know the Jones family likes Florida ?
They always go to Florida on vacation because they have a great time
Dear Hoa,
I am …(1)… that you and your family are well. I am fine,too. Here is a photo of me,my mom and dad,and my sister, Shanon. Can you …(2)…me a photo of you?
Let me tell you more about my parents.
My mom works at home. She takes care of the family. Three mornings a week,she works …(3)… at a local supermarket. She and other women also cook lunch for …(4)…people once a week.

My dad is a …(5)… .He repairs machines in a factory. He works five days a week for about 40 hours, sometimes in the morning and sometimes in the afternoon. He prefers the morning …(6)… .He has fewer days off than my Mom.However ,when he has an afternoon free ,he plays golf.

Dad gets about seven …(7)… each year .He also has a three-week summer …(8)… .We always go to Florida on vacation. We have a great time and dad plays more golf.
Please write soon and tell me more about your family.
Best wishes,
Tim
pleased
send
part time
mechanic
public holidays
vacation
homeless
shift
Dear Hoa,
I am pleased that you and your family are well. I am fine,too. Here is a photo of me,my mom and dad,and my sister, Shanon. Can you send me a photo of you?
Let me tell you more about my parents.
My mom works at home. She takes care of the family. Three mornings a week,she works part time at a local supermarket. She and other women also cook lunch for homeless people once a week.

My dad is a mechanic. He repairs machines in a factory. He works five days a week for about 40 hours, sometimes in the morning and sometimes in the afternoon. He prefers the morning shift .He has fewer days off than my Mom.However ,when he has an afternoon free ,he plays golf.

Dad gets about seven public holidays each year .He also has a three-week summer vacation. We always go to Florida on vacation. We have a great time and dad plays more golf.
Please write soon and tell me more about your family.
Best wishes,
Tim
Remember
Comparison of countable noun :
Tim’s father has fewer days off than his mother.
Tim’s mother has more days off than his father
Compound adjectives :
A break lasts twenty minutes -> A twenty – minute break
A summer vacation lasts three months -> A three - month summer vacation
Prepare for the next lesson B2 – Unit 7.
Write a letter to your friend to tell about your parents’ work.
No_avatar

Nụ hôn

No_avatar

Không biết ngượng

No_avatar

Lè lưỡi

No_avatar

cho mình mua với

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓