Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 7. Your house

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Tuyết Hạnh
Ngày gửi: 21h:25' 10-11-2012
Dung lượng: 13.1 MB
Số lượt tải: 1527
Số lượt thích: 0 người
welcome to our class
Teacher : Trần Thị Tuyết Hạnh
Thái Văn Lung Secondary School
1
2
3
4
CROSS WORD
COUNTRY
TOWN
Work in pairs :
WHAT ARE THEY?
or
2-
1-
Saturday, November 10th, 2012
Section B : Town or Country?
New words:
a house
an apartment
Living room
bedroom
Kitchen
Unit 7 : Your House
Work in groups:
Matching these words into the right pictures
1
2
3
zoo
market
bank
supermarket
clinic
4
5
Where is it?
It’s at the market.
Is the market noisy or quiet?
 It is noisy.
 Noisy (adj)
≠ quiet (adj)
Unit 7 : Your House
Section B : Town or Country?
Vocabulary
1- town (n):
 in town (adv):
2- an apartment (n):
3- bank (n):
4- clinic (n):
5- zoo (n):
6- supermarket (n):
7- market (n):
8- noisy (adj) ≠ quiet (adj)
Unit 7 : Your House
Section B : Town or Country?
Pre listening / reading:
* New words:
* Task 1: Predictions : Work in pairs :
Guess and put (√) into the right boxes
Guess and put (√) into the right boxes
Unit 7 : Your House
Section B : Town or Country?
Vocabulary
While – listening / reading:
* Task 1 : Predictions:
Task 2: Listening
Task 3: Speaking
Task 3 : Describe the picture
Ba
Siêu thị
Sở thú
Ngân hàng
Phòng khám
Cho?
Unit 7 : Your House
Section B : Town or Country?
Pre – listening / reading:
Vocabulary
Task 1 : predictions:
II. While – listening / reading:
Task 2: Listening
Task 3: Speaking
Task 4: Reading
Task 4: - Read the text by yourself (page 76 )
Task 4: - Work in pairs to choose the right answers (page 76)
Work in pairs: Ask and answer
- Yes, he does.
- No, he doesn’t.
- Yes, it is.
- No, she doesn’t.
- No, there aren’t.
- Yes, it is.
a- Does Ba live in town?
b- Does he live a house?
c- Is it noisy?
d- Does Chi live in town?
e- Are there any stores?
f- Is it quiet?
Review: Yes – No question:


Động từ “ to be”

Động từ thường (Vth)
Do / Does + S + V(th)….?

Yes, S + do/does.

No, S + don’t / doesn’t.

Am / Is / Are + S ….?
Yes, S + am / is / are.
No, I am not.
he / she/ it isn’t.
they/we/you aren’t.
Unit 7 : Your House
Section B : Town or Country?
Task 4 : - Work in groups.
Reread the Ba’s paragraph and then answer these questions
1. Where does Ba live?
2. What is there near his apartment?
3. Is it noisy or quiet?
Where does Ba live?
Ba lives in an apartment in town.
SUMMARY: ( Bài tóm tắt )
What is there near his apartment?
Near his apartment, there is a market.
Is it noisy or quiet?
It is noisy.
Unit 7 : Your House
Section B : Town or Country?
Task 5: Work in groups
Read paragraph 2 and write sentences about Chi’s house.
* Read about Ba:
Ba lives in an apartment in town.
Near his apartment, there is a market.
It is very noisy.
* Write sentences about Chi’s house:
Unit 7 : Your House
Section B : Town or Country?
* Read about Ba:
Ba lives in an apartment in town.
Near his apartment, there is a market.
It is very noisy.
* Write sentences about Chi’s house:
Chi lives in a house in the country.
Near her house, there are paddy fields.
It’s very quiet.
Unit 7 : Your House
Section B : Town or Country?
Unit 7 : Your House
Section B : Town or Country?
BA
an apartment
supermaket
In town
market
hotel
clinic
zoo
noisy
Unit 7 : Your House
Section B : Town or Country?
Homework:

1- Reread and learn by heart all vocabulary.
2-Draw mind maps to describe Ba and Chi.
3- Write a paragraph ( about 3 or 4 sentences) to describe your house.
Goodbye
See you later
 
Gửi ý kiến