Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 7. Cấu tạo tế bào thực vật

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Quỳnh Giang
Ngày gửi: 12h:20' 13-12-2012
Dung lượng: 3.3 MB
Số lượt tải: 78
Số lượt thích: 0 người
Câu h?i ki?m tra bài cu

So sánh đi?m gi?ng và khác nhau c?a t? bào bi?u bì v?y hành và t? bào th?t qu? cà chua?

*Giống nhau:Đều coù maøng, nhaân, tế baøo chất.
*Khaùc nhau:
Tế baøo biểu bì vảy haønh coù hình ña giaùc daøi, xếp saùt nhau.
Tế baøo thịt quả caø chua hình trứng, caùc tế baøo rời.
BÀI 7
CẤU TẠO TẾ BÀO THỰC VẬT
1.Hình d?ng và kích thu?c c?a t? bào
a/Hình d?ng:
Tế bào
?
Trong cùng 1 co quan có nhi?u lo?i t? bào khác nhau
VD:Rễ cây g?m các t? bào biểu bì, lông hút, mạch rây, mạch gỗ,..
Hình đa giác
Hình cầu
Hình sao
Hình sợi
* K?T LU?N
T?t c? các co quan cu? th?c v?t ( rễ, thân,lá,.) đ?u đu?c c?u t?o b?ng t? bào
T? bào có nhi?u hình d?ng khác nhau: hình tr?ng, dđa giác, cầu,...
b/ Kích thu?c
* K?T LU?N
-T? bào th?c v?t có kích thu?c khác nhau
VD:
+ Kích thu?c r?t nh? nhu: T? bào mô phân sinh ng?n, bi?u bì v?y hành,.
+ Kích thu?c l?n nhu :T? bào s?i gai, tép bu?i,.
2. Cấu tạo tế bào.
Vaùch tế bào
Màng sinh chất
Chất tế bào
nhân
Không bo
Lục lạp
Vaùch tế bào bên cạnh
* K?T LU?N
T? bào g?m có.
+ Vách t? bào:Làm cho t? bào có hình d?ng nh?t dđ?nh
+ Màng sinh ch?t: Bao b?c ngoài ch?t t? bào
+ Ch?t t? bào: ch?a các bào quan nhu l?c l?p (ch?a di?p l?c )
+ Nhân: Di?u khi?n ho?t đ?ng s?ng c?a t? bào
+ Không bào:Ch?a d?ch t? bào.


3. Moâ
Trong cùng 1 mô các tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau
Tế bào ở các mô khác nhau có hình dạng, cấu tạo không giống nhau
* KẾT LUẬN
- Moâ laø một nhoùm tế baøo coù hình dạng, cấu tạo giống nhau. Cuøng thực hiện một chức năng rieâng.
- Thực vật coù caùc loại moâ sau: Moâ mềm, moâ bì, moâ dẫn, moâ tiết,…
ĐÁNH DẤU X VÀO CÂU ĐÚNG
1/Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào?
a.Vách tế bào, màng sinh chất, nhân
b. Vách tế bào, không bào, nước
c. Chất tế bào, không bào
d. Câu a và c đúng
X
2/chức năng của nhân là?
Chứa các bào quan
b.Điều khiển hoạt động sống của tế bào
c. Làm cho tế bào có hình dạng nhất định
d. Chứa dịch tế bào
X
DẶN DÒ:
Học bài, soạn trước bài 8: "SỰ LỚN LÊN VÀ PHÂN CHIA CỦA TẾ BÀO"
-Vẽ hình 8.1-8.2 SGK vào vở.
T
H
Ư
C
V
Â
T
B
A
O
N
N
T
Â
Ê
H
K
H
Ô
N
B
G
A
O
A
N
G
S
I
N
H
C
H
Â
T
C
M
T
T
Â
H
B
Ê
O
A
T
Ê
T
Ê
 
Gửi ý kiến