Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tuần 21. Tiếng rao đêm

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Thái Ngọc Tính
Người gửi: Thái Ngọc Tính
Ngày gửi: 04h:14' 08-01-2013
Dung lượng: 2.8 MB
Số lượt tải: 304
Số lượt thích: 0 người
Hát lên bạn ơi!
KIỂM TRA BÀI CŨ
Trí dũng song toàn

1) Nhắc lại nội dung cuộc đối đáp giữa ông Giang Văn Minh với đại thần nhà Minh.
2) Em hãy nêu nội dung của bài học.

Thứ tư ngày 3 tháng 3 năm 2010


Tập đọc
Tiếng rao đêm
Nguyễn Lê Tín Nhân
Luyện đọc
Hướng dẫn chia đoạn
Bài chia làm 4 đoạn:
- Đoạn 1: Từ đầu..nghe buồn não ruột.
- Đoạn 2: Rồi một đêm...khói bụi mịt mù.
- Đoạn 3: Rồi từ trong nhà.. thì ra là một
cái chân gỗ
- Đoạn 4: Còn lại.
Luyện đọc
Từ khó
Từ ngữ
- Khaøn khaøn
- Tónh mòch
- Naõo ruoät
- Khaäp khieãng
- Baøng hoaøng
+ Teù quî
+ Raàm( raàm nhaø)
Luyện đọc
Từ khó
Từ ngữ
- Khaøn khaøn
- Tónh mòch
- Naõo ruoät
- Khaäp khieãng
- Baøng hoaøng
+ Teù quî
+ Thaûng thoát
+ Tung tích
+ Raàm( raàm nhaø)
+ Thaát thaàn
Tìm hiểu bài
1. Đám cháy xảy ra vào lúc nào?
Trả lời:
Đám cháy xảy ra vào lúc nửa đêm.
TÌM HIỂU BÀI

Ñaùm chaùy ñöôïc mieâu taû nhö theá naøo?
Trả lời:
Ngôi nhà bốc lửa phừng phừng, tiếng kêu cứu thảm thiết, khung cửa ập xuống, khói bụi mù mịt...
3. Chi tiết nào trong câu chuyện gây bất ngờ cho người đọc?
Trả lời:
Ngöôøi ta caáp cöùu cho ngöôøi ñaøn oâng baát ngôø, phaùt hieän ra anh coù moät chieác chaân goã. Kieåm tra giaáy tôø thì bieát anh laø moät thöông binh. Ñeå yù ñeán chieác xe ñaïp naèm laên loùc ôû goùc töôøng vaø nhöõng chieác baùnh gioø tung toùe, môùi bieát anh laø ngöôøi baùn baùnh gioø.
Thứ tư ngày 3 tháng 3 năm 2010


Tập đọc
Tiếng rao đêm
Nguyễn Lê Tín Nhân
Ý nghĩa:
Ca ngợi hành động dũng cảm cứu người của anh thương binh.
Đọc diễn cảm
Roài töø trong nhaø, vaãn caùi boùng cao, gaày, khaäp khieãng aáy lom khom nhö ñang che chôû vaät gì, phoùng thaúng ra ñöôøng. Qua khoûi theàm nhaø, ngöôøi ñoù vöøa teù quî thì moät caây raàm saäp xuoáng. Moïi ngöôøi xoâ ñeán. Ai naáy baøng hoaøng vì trong caùi boïc chaên coøn vöông khoùi maø ngöôøi ñoù ñang oâm khö khö laø moät ñöùa beù maët maøy ñen nheûm, thaát thaàn khoùc khoâng thaønh tieáng. Moïi ngöôøi khieâng ngöôøi ñaøn oâng ra xa. Ngöôøi anh meàm nhuõn. Ngöôøi ta caáp cöùu cho anh. Ai ñoù thaûng thoát keâu:“ OÂ...// naøy.. !”, Roài caàm caùi chaân cöùng ngaéc cuûa naïn nhaân giô leân: thì ra laø moät caùi chaân goã!
CỐ LÊN BẠN ƠI !
Roài töø trong nhaø, vaãn caùi boùng cao, gaày, khaäp khieãng aáy lom khom nhö ñang che chôû vaät gì, phoùng thaúng ra ñöôøng. Qua khoûi theàm nhaø, ngöôøi ñoù vöøa teù quî thì moät caây raàm saäp xuoáng. Moïi ngöôøi xoâ ñeán. Ai naáy baøng hoaøng vì trong caùi boïc chaên coøn vöông khoùi maø ngöôøi ñoù ñang oâm khö khö laø moät ñöùa beù maët maøy ñen nheûm, thaát thaàn khoùc khoâng thaønh tieáng. Moïi ngöôøi khieâng ngöôøi ñaøn oâng ra xa. Ngöôøi anh meàm nhuõn. Ngöôøi ta caáp cöùu cho anh. Ai ñoù thaûng thoát keâu:“ OÂ...naøy.. !”, Roài caàm caùi chaân cöùng ngaéc cuûa naïn nhaân giô leân: thì ra laø moät caùi chaân goã.
Thứ tư ngày 3 tháng 3 năm 2010


Tập đọc
Tiếng rao đêm
Nguyễn Lê Tín Nhân
Ý nghĩa:
Ca ngợi hành động dũng cảm cứu người của anh thương binh.
Câu chuyện gợi cho em suy nghĩ gì về trách nhiệm của moi người?
Mỗi công dân
cần có ý thức
giúp đỡ mọi người,
cứu người
khi gặp nạn.
Gặp sự cố trên đường,
mỗi người dân
cần có trách nhiệm
giải quyết
giúp đỡ.
Giúp đỡ người khác
khi hoạn nạn thì
cuộc sống
sẽ tốt đẹp hơn.
Câu chuyện gợi cho em suy nghĩ gì về trách nhiệm của moi người?
CỦNG CỐ, DẶN DÒ
Lập làng giữ biển
BÀI HỌC KẾT THÚC
 
Gửi ý kiến