Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 20. Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thu Hiền
Ngày gửi: 20h:05' 15-01-2013
Dung lượng: 4.2 MB
Số lượt tải: 359
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng các thầy cô dự giờ thăm lớp
9A1
KIỂM TRA MIỆNG


2.“Nghệ thuật không đứng ngoài trỏ vẽ, nghệ thuật đốt lửa trong lòng chúng ta” Em hiểu câu ấy thế nào? ( 2 điểm )
a.Làm cho con người thui chột, lụi tàn đi.
b.Thắp lên ánh sáng, niềm tin, hi vọng.
3. Nêu những hiểu biết của em về tác giả Vũ Khoan ? ( 2 điểm )

1. Nêu và phân tích ý nghĩa của tiếng nói văn nghệ đối với đời sống con người?(6 di?m)
ĐÁP ÁN
1. - Giuùp con ngöôøi soáng ñaày ñuû hôn, phong phuù hôn.
- Laø sôïi daây buoäc chaët con ngöôøi vôùi cuoäc ñôøi.
Giuùp con ngöôøi soáng vui hôn, bieát rung caûm tröôùc cuoäc soáng.
2.b
3. Laø nhaø hoaït ñoäng chính trò, laø thöù tröôûng boä ngoaïi giao, boä tröôûng boä thöông maïi vaø hieän nay laø phoù thuû töôùng chính phuû
Tàu VN vươn ra biển lớn
Vi?t Nam trong mái nh ASEAN.
Vi?t Nam gia nhập WTO
Sinh viên trong lễ nhận bằng tốt nghiệp.
Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới
Tiết 102: VĂN BẢN
Vũ Khoan
I.Tỡm hi?u chung
1/Tỏc gi?- Tỏc ph?m
-L m?t nh ho?t d?ng chớnh tr?, nhi?u nam lm b? tru?ng b? ngo?i giao, b? tru?ng b? thuong m?i, Phú Th? tu?ng chớnh ph? nu?c Vi?t nam t? nam 2002
-Vi?t vo d?u th? k? 21-du?c dang trờn t?p chớ "Tia sỏng"nam 2001 v du?c in vo t?p "M?t gúc nhỡn tri th?c"NXB Tr? 2002.
Một số hoạt động ngoại giao của Vũ Khoan
Tiết 102 CHUAN Bề HAỉNH TRANG VAỉO THE Kặ MễI
(Vuừ Khoan)
I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
Tác giả- tác phẩm:
Đọc và tìm bố cục:
Đọc với giọng trầm tĩnh, khách quan, nhẹ nhàng, thân mật, dứt khoát.
- Theo em về bố cục có thể chia làm mấy phần? Nội dung mỗi phần?
Bố cục: 3 phần:
1. Phần đặt vấn đề: (Đoạn 1)
Chuẩn bị hành trang bước vào thế kỉ mới.
2. Phần giải quyết vấn đề: (Đoạn 2 đến đoạn 9)
Hành trang là con người, bối cảnh thế giới, nhiệm vụ nặng nề của đất nước và điểm mạnh, điểm yếu của con người Việt Nam
3. Phần kết thúc vấn đề: (Đoạn 10)
Nhiệm vụ cấp thiết của hế hệ trẻ.
I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
Tiết 102 CHUAN Bề HAỉNH TRANG VAỉO THE Kặ MễI
(Vuừ Khoan)
I.Đọc – hiểu văn bản
Vai trò
quan trọng
của con
Người


Bối cảnh
thế giới
và những
nhiệm
vụ của đất
nước

Những điểm
mạnh và
yếu
của con
người
Việt Nam

Phải lấp đầy
hành trang
bằng những
điểm mạnh,
vứt bỏ
điểm yếu
Nhận ra
những
điểm mạnh
của con
người Việt
Nam để rèn
thói quen
tốt bước
vào nền
kinh tế
mới
CHUẨN BỊ HÀNH TRANG VÀO THẾ KỈ MỚI
I.Đọc- hiểu văn bản
II.Tìm hiểu văn bản
1/ Nêu vấn đề
"Lớp trẻ Việt Nam cần nhận ra những cái mạnh, cái yếu c?a con người Việt Nam để rèn những thói quen tốt khi bước vào nền kinh tế mới"
Mục đích: Rèn những thói quen tốt khi bước vào nền kinh tế mới.
Đối tượng: Thế hệ trẻ Việt Nam
Nội dung : Nhận ra cái mạnh, cái yếu của con người Việt Nam
Tiết 102 CHUAN Bề HAỉNH TRANG VAỉO THE Kặ MễI
(Vuừ Khoan)
I.Đọc hiểu văn bản
II.Tìm hiểu văn bản
1/ Nêu vấn đề
2/giải quyết vấn đề
a/Những đòi hỏi của thế kỉ mới.
-Chuẩn bị bản thân con người là quan trọng nhất

+ Con người là động lực phát triển của lịch sử .
+ Con người là hạt nhân của nền kinh tế tri thức.
Tiết 102 CHUAN Bề HAỉNH TRANG VAỉO THE Kặ MễI
(Vuừ Khoan)
Cảnh học tập, thi cử thời xưa
Nhà ở nông thôn đầu TK 20
Nông thôn ngày nay
Trường học thời nay
Tiết 102 CHUAN Bề HAỉNH TRANG VAỉO THE Kặ MễI
(Vuừ Khoan)
Ba
nhiệm vụ
I.Đọc hiểu văn bản

1/ Nêu vấn đề
2/giải quyết vấn đề
a/ Chuẩn bị bản thân con người là quan trọng nhất
b/Bối cảnh thế giới và những nhiệm vụ , mục tiêu của đất nước
- Khoa học kỹ thuật phát triển như huyền thoại.
- Cộng với sự giao thoa hội nhập ngày càng sâu rộng
II.Đọc-hiểu văn bản
Vệ tinh Vina-sat 1 của Việt Nam
Hình ảnh Việt Nam với biểu tượng hội nhập quốc tế.
I.Đọc- hiểu văn bản
II.Tìm -hiểu văn bản
1/ Nêu vấn đề
2/giải quyết vấn đề
a/Những đòi hỏi của thế kỉ mới.
-Chuẩn bị bản thân con người là quan trọng nhất
-Giải quyết 3 nhiệm vụ
c.Những điểm mạnh, yếu của
người Việt Nam
- Kì thị với kinh doanh, sùng ngoại, bài ngoại, khôn vặt, thiếu chữ tín

-Sự cần cù, sáng tạo-Thông minh, nhạy bén
với cái mới
- Đoàn kết, đùm bọc yêu thương nhau

- Thích ứng nhanh

- Thiếu kiến thức cơ bản
- Khả năng thực hành hạn chế
-Thiếu đức tỉnh tỉ mỉ và
kỉ luật lao động, không coi trọng quy trình công nghệ
-Đố kị trong làm ăn, trong cuộc sống.
=>Rất thuận lợi hữu ích trong nền kinh tế mới

=>Cản trở sự phát triển kinh tế, gây khó khăn trong quá trình kinh doanh, hội nhập
b/Bối cảnh thế giới và những nhiệm vụ , mục tiêu của đất nước
Tiết 102 CHUAN Bề HAỉNH TRANG VAỉO THE Kặ MễI
(Vuừ Khoan)
I.Đọc- hiểu văn bản
II.Tìm hiểu văn bản
1/ Nêu vấn đề
2/giải quyết vấn đề
a/Những đòi hỏi của thế kỉ mớI
b/Bối cảnh thế giới và những nhiệm vụ , mục tiêu của đất nước

c/Những điểm mạnh, yếu của người Việt Nam

3. Kết thúc vấn đề
Bước vào thế kỉ mới, muốn "sánh vai cùng các cường quốc năm châu" thì chúng ta sẽ phải lấp đầy hành trang bằng những điểm mạnh, vứt bỏ những điểm yếu. Muốn vậy thì khâu đầu tiên, có ý nghĩa quyết định là hãy làm cho lớp trẻ - những người chủ thực sự của đất nước trong thế kỉ tới - nhận ra điều đó, quen dần với những thói quen tốt đẹp ngay từ những việc nhỏ nhất.
Tiết 102 CHUAN Bề HAỉNH TRANG VAỉO THE Kặ MễI
(Vuừ Khoan)
Sánh vai với cường quốc năm châu luôn là ước mong của Bác
I.Đọc- hiểu văn bản
II.Tìm hiểu văn bản
1/ Nêu vấn đề
2/giải quyết vấn đề
a/Những đòi hỏi của thế kỉ mớI
b/Bối cảnh thế giới và những nhiệm vụ , mục tiêu của đất nước

c/Những điểm mạnh, yếu của người Việt Nam

3. Kết thúc vấn đề
Bước vào thế kỉ mới, muốn "sánh vai cùng các cường quốc năm châu" thì chúng ta sẽ phải lấp đầy hành trang bằng những điểm mạnh, vứt bỏ những điểm yếu. Muốn vậy thì khâu đầu tiên, có ý nghĩa quyết định là hãy làm cho lớp trẻ - những người chủ thực sự của đất nước trong thế kỉ tới - nhận ra điều đó, quen dần với những thói quen tốt đẹp ngay từ những việc nhỏ nhất.
Tiết 102 CHUAN Bề HAỉNH TRANG VAỉO THE Kặ MễI
(Vuừ Khoan)
I.Đọc – hiểu văn bản
II.Tìm hiểu văn bản
1/ Nêu vấn đề
2/giải quyết vấn đề
a/Những đòi hỏi của thế kỉ mới.
c /Những điểm mạnh, yếu của người Việt Nam

3. Kết thúc vấn đề
=>Chúng ta sẽ phải lấp đầy hành trang bằng những điểm mạnh, vứt bỏ điểm yếu.
b/Bối cảnh thế giới và những nhiệm vụ , mục tiêu của đất nước
Tiết 102 CHUAN Bề HAỉNH TRANG VAỉO THE Kặ MễI
(Vuừ Khoan)
Lực lượng xung kích bước vào thế kỷ mới
I.Đọc- hiểu văn bản
II.Tìm hiểu văn bản
1/ Nêu vấn đề
2/giải quyết vấn đề
a/Những đòi hỏi của thế kỉ mới.
c/Những điểm mạnh, yếu của người Việt Nam

3. Kết thúc vấn đề
Bước vào thế kỉ mới, muốn "sánh vai cùng các cường quốc năm châu" thì chúng ta sẽ phải lấp đầy hành trang bằng những điểm mạnh, vứt bỏ những điểm yếu. Muốn vậy thì khâu đầu tiên, có ý nghĩa quyết định là hãy làm cho lớp trẻ - những người chủ thực sự của đất nước trong thế kỉ tới - nhận ra điều đó, quen dần với những thói quen tốt đẹp ngay từ những việc nhỏ nhất.
b/Bối cảnh thế giới và những nhiệm vụ , mục tiêu của đất nước
Tiết 102 CHUAN Bề HAỉNH TRANG VAỉO THE Kặ MễI
(Vuừ Khoan)
1
3
4
2
- Lập luận chặt chẽ,đan xen giữa ưu và khuyết.
? Em có nhận xét gì về nghệ thuật nghị luận của tác giả trong bài này?
4.Đặc sắc nghệ thuật:
Dẫn chứng cụ thể, rõ ràng.
- Sử dụng nhiều thành ngữ, tục ngữ dễ hiểu.
Giọng điệu nhẹ nhàng mà dứt khoát.


? Sau khi học xong bài này em hãy nêu giá trị nội
dung và nghệ thuật của nghị luận này?
Ghi nhớ: SGK/30
? Điều em nhận thức được từ việc học văn bản này là gì?
Mở rộng quan hệ giao lưu với nước ngoài.
Chiến thắng bản thân, loại bỏ điểm yếu, phát huy điểm mạnh.
Biết thêm về nền kinh tế tri thức.
Biết thêm về sự kì diệu của văn nghệ.
CÂU HỎI
b
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
Bài học tiết này :
Nắm lại giá trị nội dung và nghệ thuật.
- Tìm thêm những điểm yếu mà tác giả chưa nói tới, cho biết hướng khắc phục.
- Viết bài nghị luận ngắn với chủ đề: Bản lĩnh Việt Nam trong thế kỉ mới.
2. Bài học tiết tiếp theo :
- Chuẩn bị: Các thành phần biệt lập
+ Đọc kĩ nội dung bài, làm trước câu hỏi ở mục I, II
+ Làm phần luyện tập, viết câu có thành phần đó.
Tiết học hết rồi
.
Xin chân thành cảm ơn
các thầy cô giáo
và các em hs lớp 9A1
Xin chân thành cảm ơn
các thầy cô giáo
và các em hs lớp 9A1
 
Gửi ý kiến