Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tuần 20. Ở lại với chiến khu

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Thầy Nguễn Hữu Thời soạn
Người gửi: Trương Thị Hồng Viên
Ngày gửi: 10h:05' 11-10-2013
Dung lượng: 2.4 MB
Số lượt tải: 274
Số lượt thích: 0 người
Câu 1 :Bản báo cáo đó là của ai ? Bản báo cáo đó gồm những nội dung nào?
Trả lời: Bản báo cáo đó là của bạn lớp trưởng.
Bản báo cáo đó gồm những nội dung: nêu nhận xét về các mặt hoạt động của lớp: học tập, lao động, các công tác khác. Cuối cùng là đề nghị khen thưởng những tập thể và cá nhân tốt nhất.
Câu 2 :Báo cáo kết quả thi đua trong tháng để làm gì ?
Trả lời: Để tập thể và cá nhân hưởng ứng tích cực phong trào thi đua.

Tranh gợi cho em biết điều gì ?

Thứ hai ngày 14 tháng 1 năm 2013

Tập đọc:
Ở lại với chiến khu
Luyện đọc: Tìm hiểu bài:
- thiếu thốn
- van lơn
- chỉ huy
- V? qu?c quân
- Trung đoàn trưởng
Thứ hai ngày 14 tháng 1 năm 2013

Tập đọc:
Ở lại với chiến khu
Luyện đọc: Tìm hiểu bài:
- Trung đoàn trưởng
- thiếu thốn
- van lơn
- chỉ huy
- V? qu?c quân
Các em ạ, hoàn cảnh chiến khu lúc này rất gian khổ. Mai đây chắc còn gian khổ, thiếu thốn nhiều hơn. Các em sẽ khó lòng chịu nổi. Nếu em nào muốn trở về sống với gia đình thì trung đoàn cho các em về. Các em thấy thế nào?
Thứ hai ngày 14 tháng 1 năm 2013

Tập đọc:
Ở lại với chiến khu
Thứ hai ngày 14 tháng 1 năm 2013

Tập đọc:
Ở lại với chiến khu
Luyện đọc: Tìm hiểu bài:
- Trung đoàn trưởng
- Tây
- thiếu thốn
- van lơn
- chỉ huy
- V? qu?c quân
Chuùng em coøn nhoû, chöa laøm ñöôïc chi nhieàu thì trung ñoaøn cho chuùng em aên ít cuõng ñöôïc. Ñöøng baét chuùng em phaûi veà, toäi chuùng em laém, anh nôø…
Thứ hai ngày 14 tháng 1 năm 2013

Tập đọc:
Ở lại với chiến khu
Thứ hai ngày 14 tháng 1 năm 2013

Tập đọc:
Ở lại với chiến khu
Luyện đọc: Tìm hiểu bài:
- Trung đoàn trưởng
- Tây
- Thống thiết
- Vệ quốc quân
- thiếu thốn
- van lơn
- chỉ huy
- V? qu?c quân
 
Gửi ý kiến