Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Trường Khánh
Ngày gửi: 10h:36' 14-10-2013
Dung lượng: 4.3 MB
Số lượt tải: 961
Số lượt thích: 0 người
www.themegallery.com
NHÓM
Thành viên nhóm 4:
ĐẶNG TẤN ĐẠT ( CX12E )
TRẦN THẾ SƠN ( CX12E )
NGÔ VĂN HOÀI PHƯỚC ( CX12E )
NGUYỄN ĐĂNG DUY ( CX12E )
MAI TRƯỜNG KHÁNH ( CX12E )
Môn : TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Đề Tài :

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC
Mục lục

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh
Quan niệm về vai trò và sức mạnh của đạo đức
Quan điểm về những chuẩn mực đạo đức cách mạng
Quan điểm về những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới
Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh
Nội dung học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
1. Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức.
a. Quan niệm về vai trò và sức mạnh của đạo đức.
- Đạo đức là cái gốc của người cách mạng.
+ Hồ Chí Minh khẳng định đạo đức là nguồn nuôi dưỡng và phát triển con người, như gốc của cây, ngọn nguồn của sông suối
+ Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành được nhiệm cụ cách mạng vẻ vang.
+ Trong điều kiện Đảng cầm quyền, Người luôn trăn trở với nguy cơ thoái hoá biến chất của cán bộ, đảng viên.
+ Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức trong hành động, lấy hiệu quả thực tế làm thước đo. Người luôn đặt đức - tài trong mối quan hệ gắn bó mật thiết. Đức là gốc nhưng đức và tài, hồng và chuyên phải kết hợp, năng lực và phẩm chất phải đi đôi, không thể có mặt này, thiếu mặt kia.


Đạo đức là nhân tố tạo nên sức hấp dẫn của chủ nghĩa xã hội.

+ Theo Hồ Chí Minh, sức hấp dẫn của chủ nghĩa xã hội chưa phải là ở lý tưởng cao xa, mức sống vật chất dồi dào, tư tưởng được tự do giải phóng, mà trước hết là ở những giá trị đạo đức cao đẹp, ở phẩm chất của những người cộng sản luôn sống và chiến đấu cho lý tưởng đó của loài người thành hiện thực.

+ Bác nói: “Đối với phương Đông một tấm gương sống còn có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền”. Và chính cuộc đời Người là tấm gương sáng nhất cho cả Thế giới nói chung và người VN nói riêng học tập.
b. Quan điểm về những chuẩn mực đạo đức cách mạng.

- Trung với nước, hiếu với dân.
+Trung với nước là tuyệt đối trung thành với sự nghiệp dựng nước và giữ nước, trung thành với con đường đi lên của đất nước, là suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì CNXH.
+Trung với nước phải gắn liền hiếu với dân. Vì nước là nước của dân, còn nhân dân là chủ của đất nước. Đây là chuẩn mực đạo đức có ý nghĩa quan trọng hàng đầu. Hiếu với dân thể hiện ở chỗ thương dân, tin dân, gắn bó với dân, kính trọng và học tập nhân dân, lấy dân làm gốc, phục vụ nhân dân hết lòng.

+Đối với cán bộ lãnh đạo, Hồ Chí Minh yêu cầu phải nắm vững dân tình, hiểu rõ dân tâm, thường xuyên quan tâm cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí.
Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

+ Cần là lao động cần cù, siêng năng, lao động có kế hoạch, sáng tạo năng suất cao; lao động với tinh thần tự lực cánh sinh.
+ Kiệm là tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thì giờ, tiết kiệm tiền của của mình cũng như của xã hội.
+ Liêm là trong sạch “luôn luôn tôn trọng giữ gìn của công và của dân; không xâm phạm một đồng xu, hạt thóc của nhà nước, của nhân dân”.
+ Chính là không tà, mà luôn thẳng thắn, đứng đắn đối với mình, với người, với việc.
+ Chí công vô tư là ham làm những việc ích quốc, lợi dân, không ham địa vị, không màng công danh, “phải lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”.

Thương yêu con người, sống có tình nghĩa.

+ Bác Hồ đã xác định tình yêu thương con người là phẩm chất đạo đức cao đẹp nhất.
+ Tình yêu thương con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh là tình thương bao la dành cho những người cùng khổ, những người lao động bị áp bức, bóc lột, phải có tình nhân ái với cả những ai có sai lầm, đã nhận rõ và cố gắng sửa chữa. Người nói “cần làm cho phần tốt trong con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu mất dần đi”.
+ Bác căn dặn, Đảng phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau, trên nguyên tắc tự phê bình và phê bình chân thành, không “dĩ hoà vi quý”, không hạ thấp hay vùi dập con người.
Tinh thần quốc tế trong sáng, thuỷ chung.

+ Nội dung của chủ nghĩa quốc tế trong tư tưởng Hồ Chí là sự tôn trọng, hiểu biết, thương yêu và đoàn kết với giai cấp vô sản toàn thế giới, với tất cả các dân tộc và nhân dân các nước, chống lại mọi sự chia rẽ, bất bình đẳng và phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa bành trướng, bá quyền.
+Người khẳng định: “Bốn phương vô sản đều là anh em”; giúp bạn là tự giúp mình, thắng lợi của mình cũng là thắng lợi của nhân dân thế giới.

+Người đã góp phần to lớn, tạo ra một kiểu quan hệ quốc tế mới: đối thoại thay cho đối đầu, kiến tạo một nền văn hoá hoà bình cho nhân loại.
c. Quan điểm về những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới.

- Nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức.
+ Nói đi đôi với làm được Hồ Chí Minh coi là nguyên tắc quan trọng bậc nhất trong xây dựng một nền đạo đức mới. Lời nói phải đi đôi với việc làm thì mới đem lại hiệu quả thiết thực . Nói mà không làm gọi là đạo đức giả.
+ Nêu gương về đạo đức là một nét đẹp trong truyền thống phương Đông. Hồ Chí Minh khẳng định: “Nói chung thì các dân tộc phương Đông đều giàu tình cảm, và đối với họ một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Nói đi đôi với làm phải gắn với nêu gương về đạo đức.
+ Phải luôn chú ý phát hiện, xây dựng những điển hình người tốt, việc tốt trong mọi lĩnh vực của đời sống.

Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời.

+ Một nền đạo đức mới chỉ có thể được xây dựng trên cơ sở sự tự giác tu dưỡng đạo đức của mỗi người.
+ Theo Hồ Chí Minh, đã là người thì ai cũng phải dám nhìn thẳng vào mình, thấy rõ cái hay, cái tốt, cái thiện để phát huy, thấy cái xấu, cái dở để mà quyết tâm khắc phục, không tự lừa dối, huyễn hoặc.
+ Hồ Chí Minh đã nói: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống, nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”.

- Xây đi đôi với chống.

+ Xây dựng đạo đức mới là phải giáo dục những phẩm chất, những chuẩn mực đạo đức mới cho con người Việt Nam trong thời đại mới theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.
Bên cạnh đó, phải không ngừng chống lại những cái xấu, cái sai, cái vô đạo đức.
+Xây đi đôi với chống, muốn chống phải xây, chống nhằm mục đích xây.
+ Để xây và chống có kết quả phải tạo thành phong trào quần chúng rộng rãi đấu tranh cho sự trong sạch, lành mạnh về đạo đức, phải kiên quyết loại trừ chủ nghĩa cá nhân.

2. Sinh viên học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.
a. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.
+ Hồ Chí Minh là tấm gương trọn đời phấn đấu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.
+ Hồ Chí Minh là tấm gương của ý chí và nghị lực, tinh thần to lớn, vượt qua mọi thử thách, khó khăn để đạt mục đích.
+ Hồ Chí Minh là tấm gương tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân.
+ Hồ Chí Minh là tấm gương của một con người nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu, hết mực vì con người.
+ Hồ Chí Minh là tấm gương cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, đời riêng trong sáng, nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường.
b. Nội dung học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Thực trạng đạo đức lối sống trong sinh viên hiện nay
+Trong nền kinh tế thị trường, phần lớn sinh viên, thanh niên trí thức giữ được lối sống tình nghĩa, sáng tạo trong học tập, năng động, nhạy bén, dám đối mặt với những khóa khăn, thách thức, phấn đấu cho sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
+Bên cạnh đó, đã có một bộ phận sinh viên phai nhạt niềm tin, lý tưởng, mất phương hướng phấn đấu, không có chí lập thân, sống dựa dẫm, thiếu trách nhiệm, thờ ơ với gia đình và xã hội, sa vào nghiện ngập, hút xách, thiếu trung thực, gian lận trong thi cử, chạy điểm, chạy thầy, chạy trường, mua bằng cấp...-Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học trung với nước, hiếu với dân
Yêu Tổ Quốc, yêu nhân dân gắn liền với yêu chủ nghĩa xã hội. Xây dựng tinh thần đoàn kết, tình nguyện, tương thân tương ái vì cộng đồng.
Chống lối sống bàng quan, vị kỷ cá nhân, thiếu trách nhiệm đối với Tổ Quốc, với nhân dân, với cộng đồng.
Học cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư
Thực hiện khẩu hiệu: “cần kiệm là nếp sống đẹp của tuổi trẻ”. Thực hành phê bình và tự phê bình nghiêm chỉnh.
Chống tham ô, lãng phí, xa hoa, tính phô trương trong sinh hoạt, lao động, chống chủ nghĩa cá nhân.
Tin tuyệt đối vào sức mạnh của nhân dân, kính trọng và phục vụ nhân dân.
Xây dựng ý thức công dân, tham gia xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
Chống các biểu hiện coi thường pháp luật, các hành vi thiếu văn hoá. Chống tính ích kỷ, vụ lợi, lối sống tạm thời.
Học tấm gương về ý chí và nghị lực, vượt qua mọi thử thách để đạt được mục đích cuộc sống.
Xây dựng tinh thần hăng hái,quyết hoàn thành bằng được kế hoạch đã đặt ra theo tinh thần “chủ trương một, biện pháp mười, quyết tâm hai mươi”.
Chống chây lười, thụ động, ỷ lại, thiếu sáng tạo, vô kỷ luật trong học tập, lao động, ngại khó, ngại khổ, thiếu ý chí tiến thủ
Học những nguyên tắc tu dưỡng đạo đức mới của Hồ Chí Minh.
Tu dưỡng bền bỉ suốt đời, học đi đôi với lao động, lý luận đi đôi với thực hành, cần cù đi đôi với tiết kiệm.
Chống đầu voi đuôi chuột, thiếu thực tế, bệnh anh hùng, tự cao tự đại, chuộng hình thức, ít xem xét kết quả.
Tài Liệu Tham Khảo:


www.themegallery.com
CÁM ƠN THẤY VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE.
 
Gửi ý kiến