Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 4. Our past

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Bích Lưu
Ngày gửi: 11h:39' 19-10-2013
Dung lượng: 8.6 MB
Số lượt tải: 220
Số lượt thích: 0 người
WELCOME TO OUR CLASS !
CO DONG SECONDARY SCHOOL
Teacher:
Nguyen Bich Luu
Pelmanism
Warm up
Pelmanism
bring
come
leave
light
say
Two. ten
Six
B
C
D
E
A
1
2
eight
three. twenty
nine
forty- five
Seven.
fifteen
3
4
6
5
2
4
6
0
8
10
2
4
6
0
8
10
lit
left
1
2
brought
said
came
told
3
4
6
5
red Team
Yellow Team
Which story is it?
Thursday, October 17th 2013
Unit 4 : OUR PAST
Period 25 : WRITE

Thursday, October 17th 2013
Unit 4 : OUR PAST
Period 25 : WRITE
I. New words:
- wisdom(n):
trí khôn
graze ( v )
: gặm cỏ
Thursday, October 17th 2013
Unit 4 : OUR PAST
Period 25 : WRITE

I. New words:
- wisdom(n)
: trí khôn
- graze ( v )
: gặm cỏ
master( n) :
ông chủ

Thursday, October 17th 2013
Unit 4 : OUR PAST
Period 25 : WRITE
I. New words:
- wisdom (n)
: trí khôn
- graze ( v )
: gặm cỏ
- master( n) :
ông chủ
master( n) :
ông chủ
đầy tớ
servant (n):
Thursday, October 17th 2013
Unit 4 : OUR PAST
Period 25 : WRITE
I. New words
- wisdom (n )
: trí khôn
- graze (v)
: gặm cỏ
- master (n)
: ông chủ
- servant (n)
: đầy tớ
Thursday, October 17th 2013
Unit 4 : OUR PAST
Period 25 : WRITE
I. New words:
- wisdom (n )
: trí khôn
- graze ( v )
: gặm cỏ
- master( n)
: ông chủ
- servant(n)
: đầy tớ
- straw (n)
: rơm
- tie ( v)
: trói ,buộc
graze
wisdom
master
servant
straw
tie
What and Where
tie
graze
wisdom
master
servant
straw
What and Where
In the old days.............
Now..........
How the tiger got his stripes
II. Complete the story . Use verbs in the box.
burned escaped went was appeared
left lit tied was grazing said
How the Tiger Got His Stripes
One day, as a farmer was in his field and his buffalo (0) was grazing nearby, a tiger (1) ......................The tiger wanted to know why the strong buffalo was the servant and the small man (2) ............. the master. The farmer (3) ............. he had something called wisdom, but he (4) ............. it at home that day. He (5) ............. to get the wisdom, but before that he (6) ............... the tiger to a tree with a rope because he didn`t want it to eat the buffalo. When he returned, the farmer brought some straw with him. He said it was his wisdom. He (7) ......... the straw and the fire (8) .............. the tiger. The tiger (9) .................., but it still has black stripes from the burns today.
One day, as a farmer was in his field and his buffalo (0) ........ nearby, a tiger (1) .......
The tiger wanted to know why the strong buffalo was the servant and the small man (2) ... the master.
The farmer (3) .... he had something called wisdom, but he (4)... it at home that day.
He (5) ... to get the wisdom, but before that he (6) ... the tiger to a tree with a rope because he didn`t want it to eat the buffalo.
When he returned, the farmer brought some straw with him. He said it was his wisdom. He (7) .. the straw and the fire (8) .... the tiger.
The tiger (9)......... but it still has black stripes from the burns today.
was grazing
appeared.


said
left
went
tied
lit
burned
escaped
was
burned ;escaped; went; was; appeared; left; lit; tied; was grazing ; said
……….
One day as I was in the field and………..

III. Imagine you are a man. Use the words to write the story. Start like this :
+ In the story:
The man - The farmer
His buffalo
+ In your imagination:
* Ex:One day/ I/ field.
One day, as a farmer was in his field.
One day, as I was in my field.
* Ex:buffalo/ graze/ tiger/ come
and his buffalo was grazing nearby, a tiger appeared.
and my buffalo was grazing nearby, a tiger came.
I
My buffalo
WRITING


a.One day/I/field
buffalo/graze/tiger/come.
b) It/ask/why/strong
/buffalo/my servant/
and I/its master.
c)I/tell/tiger/I/have/
wisdom tiger/want/see/it.
d)I/tell/it/I/leave/wisdom/
home.Then/I/tie/tiger/
tree/rope.I/didn`t/want/
eat/buffalo
e) I/go/ get/straw/ and /
burn /tiger.
f)Tiger/escape/ still
have/black stripes.
* Suggested answers:
One day, as I was in the field and my buffalo was grazing nearby, a tiger came.
It asked (me) why the strong buffalo was my servant and I was its master.
I told the tiger that I had something called wisdom.
The tiger wanted to see it but I told that I left the wisdom at home that day.
Then I tied the tiger to a tree with a rope because I didn’t want it to eat my buffalo.
I went to get some straw and I burned the tiger.
The tiger escaped, but it still has black
stripes from the burns today.
Retell the story pointing the pictures. ( You are the tiger.)
Now, you see why I am a master
Unit 4 : OUR PAST
Period 25 : WRITE
I . New words:
II. Complete the story. Use the verbs in the box:


III. Imagine you are a man .Use the words to write
the story:
IV. Homework:
Homework:
- Write the story again. Imagine you are a tiger.
- Prepare : Unit 5
- Do exercise 6 in workbook.
Thank you
For joining us
 
Gửi ý kiến