Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 59. Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hiền
Ngày gửi: 16h:12' 23-04-2009
Dung lượng: 872.5 KB
Số lượt tải: 186
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS
HƯNG HÒA
Giáo viên: Nguyễn Thị Hiền
SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG
CỦA CÁC TUYẾN NỘI TIẾT
Tiết 62: Bài 59.
Tiết 62:
SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG
CỦA CÁC TUYẾN NỘI TIẾT
I- Điều hòa hoạt động của
các tuyến nội tiết.
Hãy kể tên các tuyến nội tiết chịu ảnh hưởng của các hoocmon do tuyến yên tiết ra ?
Như vậy, tuyến yên có chức năng gì?
Tuyến yên tiết hoócmon điều khiển sự hoạt động của các tuyến nội tiết khác.
Vùng dưới đồi
Tuyến yên
Dòng máu
TSH
Tế bào
đích
+
+
-
-
Tirôxin
Tirôxin kìm hãm
tiết TSH
Tuyến giáp
Tiết 62:
SỰ ĐIỀU HÒA VÀ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG
CỦA CÁC TUYẾN NỘI TIẾT
I- Điều hòa hoạt động của
các tuyến nội tiết.
Tuyến yên tiết hoócmon điều khiển sự hoạt động của các tuyến nội tiết khác.
Hãy trình bày sự điều hòa hoạt động của tuyến giáp ?
- Tuyến yên tiết hoocmon TSH
*/ Sự điều hòa hoạt động của tuyến giáp:
- Nếu lượng hoocmon TH tiết ra nhiều
Tế bào đích
tuyến giáp tăng tiết hoocmon Tiroxin(TH)
ức chế sự tiết hoocmon TSH của tuyến yên
Vùng dưới đồi
Tuyến yên
Dòng máu
TSH
Tế bào
đích
+
+
-
-
Tirôxin
Tirôxin kìm hãm
tiết TSH
Tuyến giáp
Tiết 62:
SỰ ĐIỀU HÒA VÀ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG
CỦA CÁC TUYẾN NỘI TIẾT
I- Điều hòa hoạt động của
các tuyến nội tiết.
Tuyến yên tiết hoócmon điều khiển sự hoạt động của các tuyến nội tiết khác.
- Tuyến yên tiết hoocmon TSH
*/ Sự điều hòa hoạt động của tuyến giáp:
- Nếu lượng hoocmon TH tiết ra nhiều
Tế bào đích
tuyến giáp tăng tiết hoocmon Tiroxin(TH)
ức chế sự tiết hoocmon TSH của tuyến yên
Như vậy, hoạt động của tuyến yên tăng cường hay kìm hãm chịu sự chi phối của yếu tố nào ?
Hoạt động của tuyến yên tăng cường hay kìm hãm chịu sự chi phối của các hoocmon do các tuyến nội tiết tiết ra
Cơ chế tự điều hòa các tuyến nội tiết nhờ các thông tin ngược
Dòng máu
Vùng dưới đồi
Tuyến yên
ACTH
+
+
-
-
cootizôn
Cootizôn kìm hãm tiết
ACTH
Góp phần điều hòa đường
huyết
Vỏ tuyến thượng thận
MÔ TẢ SỰ ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG CỦA TUYẾN TRÊN THẬN
- Tuyến yên tiết hoocmon ACTH kích thích lớp giữa của vỏ tuyến trên thận tiết hoocmon Cooctizon tham gia điều hòa đường huyết.
- Nếu hoocmon Cooctizon tiết ra quá nhiều sẽ ức chế sự tiết hoocmon ACTH của tuyến yên
Tiết 62:
I- Điều hòa hoạt động của
các tuyến nội tiết.
* Tuyến yên tiết hoócmon điều khiển sự hoạt động của các tuyến nội tiết khác.
* Hoạt động của tuyến yên tăng cường hay kìm hãm chịu sự chi phối của các hoocmon do các tuyến nội tiết tiết ra
Cơ chế tự điều hòa các tuyến nội tiết nhờ các thông tin ngược
II- Sự phối hợp hoạt động
của các tuyến nội tiết
Lượng đường trong máu tương đối ổn định do đâu ?
Do hoạt động của các hoocmon insulin, glucagon, cooctizon, anđrênalin, noađrênalin
Trình bày sự phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết khi đường huyết giảm ?
Sự phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết trong cơ thể có ý nghĩa thế nào ?
Các tuyến nội tiết trong cơ thể có sự phối hợp hoạt động đảm bảo các quá trình sinh lý trong cơ thể diễn ra bình thường
SỰ ĐIỀU HÒA VÀ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG
CỦA CÁC TUYẾN NỘI TIẾT
Khi đường huyết giảm:
- Tuyến yên tiết hoocmon ACTH vỏ tuyến trên thận Cooctizon(biến đổi glicôgen thành glucôzơ ở cơ và glixêrin thành glucôzơ ở mỡ) tăng đường huyết
- Tuyến tụy tiết glucagôn biến đổi glicôgen thành glucôzơ tăng đường huyết
I- Điều hòa hoạt động của
các tuyến nội tiết.
* Tuyến yên tiết hoócmon điều khiển sự hoạt động của các tuyến nội tiết khác.
* Hoạt động của tuyến yên tăng cường hay kìm hãm chịu sự chi phối của các hoocmon do các tuyến nội tiết tiết ra
Cơ chế tự điều hòa các tuyến nội tiết nhờ các thông tin ngược
II- Sự phối hợp hoạt động
của các tuyến nội tiết
* Khi đường huyết giảm: Tuyến tụy tiết glucagon; vỏ tuyến trên thận tiết cooctizon làm tăng đường huyết
* Các tuyến nội tiết trong cơ thể có sự phối hợp hoạt động đảm bảo các quá trình sinh lý trong cơ thẻ diễn ra bình thường
CỦNG CỐ
SỰ ĐIỀU HÒA VÀ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG
CỦA CÁC TUYẾN NỘI TIẾT
Tiết 62:
Chọn câu trả lời đúng nhất
1. Những tuyến nào tham gia vào quá trình điều hòa lượng đường huyết?
a. tuyến yên, tuyến tụy nội tiết, tuyến trên thân
b. tuyến yên, tuyến sinh dục, tuyến tụy ngoại tiết
c. tuyến giáp, tuyến trên thận, tuyến yên
d. tuyến sinh dục, tuyến giáp, tuyến tụy nội tiết
5.............
1........
Glucô
Máu giảm
glucozơ
4..........
3.............
glucozơ
Axit lacticvà
Axit amin
2........
glicôgen
6...........
glucagôn
2. Hãy điền tên các chất tương ứng với các số trên hình vẽ
ACTH
glucozơ
glicôgen
cootizôn
glucozơ
Glixêrin
I- Điều hòa hoạt động của
các tuyến nội tiết.
* Tuyến yên tiết hoócmon điều khiển sự hoạt động của các tuyến nội tiết khác.
* Hoạt động của tuyến yên tăng cường hay kìm hãm chịu sự chi phối của các hoocmon do các tuyến nội tiết tiết ra
Cơ chế tự điều hòa các tuyến nội tiết nhờ các thông tin ngược
II- Sự phối hợp hoạt động
của các tuyến nội tiết
* Khi đường huyết giảm: Tuyến tụy tiết glucagon; vỏ tuyến trên thận tiết cooctizon làm tăng đường huyết
* Các tuyến nội tiết trong cơ thể có sự phối hợp hoạt động đảm bảo các quá trình sinh lý trong cơ thẻ diễn ra bình thường
SỰ ĐIỀU HÒA VÀ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG
CỦA CÁC TUYẾN NỘI TIẾT
Tiết 62:
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

+ Học bài cũ
+ Làm hai câu hỏi trong sách giáo khoa trang 186
Chuẩn bị kĩ bài mới:
+ Tên, vị trí, chức năng các cơ quan sinh dục nam
+ Cấu tạo và đặc điểm tinh trùng
 
Gửi ý kiến