Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 27. Thực hành: Đọc bản đồ Việt Nam

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Nhân Hiệp
Ngày gửi: 17h:08' 01-06-2009
Dung lượng: 2.4 MB
Số lượt tải: 789
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS SUỐI ĐÁ
BÀI GIẢNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ
GIÁO VIÊN THỰC HIỆN :
NGUYỄN THỊ KIM LAN
SUOÁI ÑAÙ ngaøy : 03/ 03 / 2009
MÔN ĐỊA LÍ 8
Câu hỏi:Vì sao nói nước ta là một nước giàu tài nguyên khoáng sản?
Kiểm tra bài cũ
Traû lôøi: Nöôùc ta coù nguoàn khoaùng saûn phong phuù, ña daïng phaàn lôùn caùc khoaùng saûn coù tröõ löôïng vöøa vaø nhoû. Moät soá coù tröõ löôïng lôùn nhö than ñaù, daàu moû, khí ñoát
Câu hỏi: Cần khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên, khoáng sản như thế nào cho có hiệu quả?
Traû lôøi: Khai thaùc vaø söû duïng caùc loaïi khoaùng saûn caàn thöïc hieân toát luaät khoaùng saûn ñeå khai thaùc hôïp lí, söû duïng tieát kieäm vaø coù hieäu quaû nguoàn taøi nguyeân khoaùng saûn
Câu hỏi: Ý nào thể hiện đúng nhất nguyên nhân làm cho tài nguyên khoáng sản nước ta cạn kiệt nhanh?
Kiểm tra bài cũ
a.Quản lí lỏng lẻo, khai thác bừa bãi tự do.
b.Kĩ thuật khai thác lạc hậu làm thất thoát khoáng sản
c. Chaát thaûi gaây oâ nhieåm moâi tröôøng sinh thaùi quanh khu vöïc khai thaùc
d. Coâng taùc thaêm doø coøn keùm hieäu quaû
e. YÙ a vaø b
Nhằm củng cố lại những kiến thức về vị trí, giới hạn nươc ta, nguồn tài nguyên khoáng sản nước ta,đặc điểm cũng như sự phân bố các nguồn lực đó và rèn kĩ năng bản đồ,. Hôm nay chúng ta sẽ vào học bài thực hành => Bài 27

THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN ĐỒ VIỆT NAM
( Phần hành chính và khoáng sản)
Tiết 32
Bài 27
Bài tập 1: Đọc bản đồ hành chánh Việt Nam -Học sinh quan sát bản đồ Hành chánh Việt Nam Trên màn hình và sgk để trả lời câu hỏi:
a. Xác định vị trí tỉnh, thành phố mà em đang sống?( Học sinh lên bản đồ xác định)
Tỉnh Tây Ninh
Tọa độ: 10057`B -> 11046`B; 105048`Đ-> 106022`Đ
Tænh Taây Ninh:Toïa ñoä: 10057’B -> 11046’B; 105048’Ñ-> 106022’Ñ(soá 47treân baûn ñoà)

b. Xaùc ñònh toaï ñoä ñòa lí caùc ñieåm cöïc Baéc, Nam, Ñoâng Taây phaàn ñaát lieàn nöôùc ta treân baûn ñoà?
Cực Bắc: 23023`B
Cực Nam:8034`B
Cực Đông :109024`Đ
Cực Tây: 102010`Đ
Tọa độ Địa lí phần đất liền nước ta:
Cực Bắc: 23023`B
Cực Nam:8034`B
Cực Đông :109024`Đ
Cực Tây: 102010`Đ
Tiết 33
Bài 27
THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN ĐỒ VIỆT NAM
( Phần hành chính và khoáng sản)
Bài tập 1: Đọc bản đồ hành chánh Việt Nam. Lập bảng thống kê theo mâu sau (Bảng trong bài tập 1) Cho biết nước ta có bao nhiêu tỉnh thành ven biển?( Học sinh cho biết các tỉnh ở Đông Nam Bộ)
Tiết 33
Bài 27
THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN ĐỒ VIỆT NAM
( Phần hành chính và khoáng sản)
O X O O O
X O O O O
O X O O O
X O O O X
X O O O O
X O O O X
X O O O O
O X O O O
O X O O O
Nước ta có 29/ 63 tỉnh thành giáp với biển
THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN ĐỒ VIỆT NAM
( Phần hành chính và khoáng sản)
Tiết 33
Bài 27
Bài tập 2: Đọc bản đồ khoáng sản Việt Nam trên màn hình và sách giáo khoa hoặt át lát Việt Nam. Vẽ lại các kí hiệu vào vở học hoặc tập bản đồ nơi phân bố của 10 loại khoáng sản theo mẩu dười đây:
Tiết 33
Bài 27
THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN ĐỒ VIỆT NAM
( Phần hành chính và khoáng sản)
 Ñoâng Baéc Baéc boä
 Theàm luïc ñòa Bieån Ñoâng(ÑNB)
 Taây Baéc Baéc boä
? Bắc bộ, Bắc Trung bộ
 Baéc Boä, Baéc Trung Boä
Ti Ñoàng baèng Baéc boä, doïc duyeân haûi
 Baéc Boä, Baéc Trung Boä
Cr Bắc Trung Bộ
Al Taây Nguyeân
 Theàm luïc ñòa Bieån Ñoâng(ÑNB)
CỦNG CỐ VÀ LUYỆN TÂP
HÀ NỘI, HẢI PHÒNG, HÀ GIANG, HÀ TĨNH.
LAI CHAÂU, LONG AN, LAÂM ÑOÀNG, LAÏNG SÔN, LAØO CAI…
BẮC NINH, BẮC GIANG, BÌNH ĐỊNH, BẠC LIÊU..
QUẢNG NINH, QUẢNG BÌNH, QUẢNG TRỊ...
NAM ĐỊNH, NINH THUẬN.
YÊN BÁI.
THÁI NGUYÊN, THANH HÓA, TUYÊN QUANG, TÂY NINH.
SÓC TRĂNG,SƠN LA.
KOM TUM, KHÁNH HÒA.
Học sinh nhanh chóng kể tên các tỉnh thành có chữ cái đầu theo các chữ dưới đây:
HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC Ở NHÀ
- Học sinh hoàn thành bài tập thực hành trong tập bản đồ.
- Ôn lại toàn bộ nội dung bài 15 => bài 27
cho tiết sau ôn tập, chuẩn bị kiểm tra một tiết (Tiết 34)
- Chuù yù phaàn kinh teá Ñoâng Nam AÙ vaø ñaëc ñieåm cuûa töï nhieân Vieät Nam….
No_avatar

các thầy cô ơi cho em hỏi :tên các tỉnh thành mới xác nhập nước VN là gì ?trả lời nha cô ,em rất mong câu trả lời a s   s o o n   p o s s i b l e!Khóc

No_avatar
sao vậy?????????????????????????????
No_avatar
sao có nhiều từ chồng lên nhau vị?!?!Khóc
No_avatar
con diêm ngu
No_avatar

Ừ ! cũng đk vảm ơn nhìu

 
Gửi ý kiến