Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

GIAO TRINH GDQP

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Hưng
Ngày gửi: 15h:36' 10-08-2009
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 528
Số lượt thích: 1 người (nguyễn thị thế)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT


BỘ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

Người thực hiện: ThS. NGÔ MẠNH PHỤNG
BÀI 1

MỘT SỐ QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN,
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHIẾN TRANH, QUÂN ĐỘI
VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC.
A. Ý định giảng dạy
Nêu tên bài học, mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp.
B. Nội dung bài giảng
1. Quan điểm Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về Chiến tranh và Quân đội
1.1 Quan điểm Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh
a. Quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin về Chiến tranh
- Chiến tranh là một hiện tượng lịch sử - xã hội.
Quá trình hình thành, phát triển xã hội loài người, đã có giai đoạn kéo dài hàng vạn năm chưa từng có chiến tranh. Đó là thời kỳ Công xã Nguyên thuỷ.
Vì trình độ phát triển của lực lượng sản xuất thấp kém, tổ chức xã hội còn sơ khai, con người hoàn toàn phụ thuộc tự nhiên.
Xã hội Công xã Nguyên thuỷ có xung đột, nhưng mang tính tự phát, ngẫu nhiên, không phải là chiến tranh.
- Nguồn gốc của chiến tranh, từ sự xuất hiện chế độ tư hữu, giai cấp, nhà nước.
Chiến tranh ra đời ở một giai đoạn lịch sử nhất định: sản xuất phát triển - năng suất lao động cao, có sản phẩm thặng dư.
Khi Công xã nguyên thuỷ tan dã, hình thái kinh tế- xã hội chiếm hữu nô lệ, xuất hiện chế độ tư hữu, giai cấp, nhà nước, dẫn đến chiến tranh (công cụ, phương tiện) thống trị nô dịch.
Lênin viết: Chiến tranh bắt nguồn từ chính bản chất chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc, là bạn đường của chủ nghĩa đế quốc.
Bản chất chiến tranh là kế tục chính trị bằng thủ đoạn bạo lực chiến tranh là phương tiện, là thủ đoạn phục vụ cho mục đích chính trị của các giai cấp, các nhà nước bóc lột.
Tất cả các cuộc chiến tranh đều mang mục đích chính trị và giai cấp.
Không có chính trị siêu giai cấp
Quan hệ giữa chính trị và chiến tranh
Chiến tranh là sự kế tục của chính trị, phục vụ cho mục đích chính trị - chi phối chiến tranh - quyết định đường lối tiến hành chiến tranh.
Tính chất chiến tranh
Chiến tranh tiến bộ, chiến tranh phản động
Chiến tranh cách mạng, chiến tranh phản cách mạng
Chiến tranh chính nghĩa, chiến tranh phi nghĩa
b. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh
- Phân biệt rõ sự đối lập mục đích chính trị của chiến tranh xâm lược và chiến tranh chống xâm lược
Mục đích chính trị của chiến tranh xâm lược là cướp nước thống trị đân tộc thuộc địa
Mục đích chiến tranh chống xâm lược là bảo vệ độc lập dân tộc, bảo vệ chủ quyền quốc gia.
Bác Hồ nói về cuộc kháng chiến chống Pháp: “Ta chỉ giữ gìn non sông đất nước của ta, chỉ chiến đấu cho quyền thống nhất và độc lập của tổ quốc. Thực dân Pháp thì mong ăn cướp nước ta, mong bắt dân ta làm nô lệ.”
- Xác định tính chất xã hội của chiến tranh, khẳng định phải dùng bạo lực cách mạng để giành và giữ chính quyền.
CHÍNH - TÀ
Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, bác Hồ nói: Ta là Chính, địch là Tà. Chính nhất định thắng tà.
“Độc lập tự do không thể cầu xin mà có được. Phải dùng bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng để giành chính quyền, bảo vệ chính quyền”.
Sức mạnh của bạo lực cách mạng là sức mạnh của toàn dân, trong đó lực lượng vũ trang làm nòng cốt.
Tiến công địch bằng lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang
Đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang
Khởi nghĩa vũ trang hoặc chiến tranh cách mạng
Kết hợp khởi nghĩa vũ trang với chiến tranh cách mạng, khởi nghĩa từng phần tiến tới tổng khởi nghĩa.
- Tiến hành chiến tranh nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng
Bác Hồ nói: “ Dân là gốc”
Khi tiến hành chiến tranh phải là chiến tranh nhân dân, vũ trang toàn dân,
Chiến tranh nhân dân là toàn dân đánh giặc.
Toàn dân đánh giặc đi đôi với đánh giặc toàn diện, trên tất cả các mặt: kinh tế, chính trị, an ninh, xã hội, văn hóa, ngoại giao, quân sự, …
Kháng chiến lâu dài, dựa vào sức mình là chính
Vì: nước ta nghèo kinh tế kém phát triển, nước nhà vừa giành được độc lập,
Bọn thực dân đế quốc tiềm lực về kinh tế, quân sự mạnh hơn ta gấp nhiều lần.
Kháng chiến lâu dài, lấy thời gian làm lực lượng để chuyển hoá dần, nhưng kết thúc chiến tranh càng sớm càng tốt.
Không ỷ lại “lấy sức ta mà giải phóng cho ta” đồng thời vẫn tranh thủ sự giúp đỡ của quốc tế.
1.2. Quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hô Chí Minh về quân đội
a. Quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin về quân đội
- Quân đội và chức năng của quân đội
Khái niệm quân đội
Quân đội ra đời gắn liền với sự hình thành phát triển của chế độ tư hữu, có giai cấp, nhà nước và chiến tranh.
Chức năng của quân đội là công cụ bạo lực chủ yếu bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị và của nhà nước.
Chức năng của quân đội đế quốc là phương tiện quân sự để đạt mục tiêu chiến tranh đối ngoại, thống trị nhân dân lao động trong nước.
Bản chất giai cấp của quân đội là bản chất của giai cấp, của nhà nước đã tổ chức, nuôi dưỡng và sử dụng quân đội đó .
Quân đội của giai cấp nào mang bản chất của giai cấp đó.
Luận điểm của giai cấp tư sản đòi “phi chính trị hoá quân đội” hòng vô hiệu hoá quân đội của giai cấp vô sản.
Sức mạnh chiến đấu của quân đội
Kết hợp bởi nhiều yếu tố: chính trị, tinh thần, kỷ luật, vũ khí trang bị, huấn luyện tổ chức , biên chế, khoa học nghệ thuật quân sự, …
Phụ thuộc trình độ phát triển kinh tế, chính trị, đặc biệt chế độ kinh tế.
Nguyên tắc xây dựng quân đội kiểu mới của Lênin
Sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội.
Quan điểm giai cấp trong xây dựng quân độ.i
Sự thống nhất giữa quân đội và nhân dân.
Trung thành với chủ nghĩa quốc tế vô sản,
Xây dựng quân đội chính quy.
Hoàn thiện cơ chế tổ chức phát triển hài hoà giữa các quân binh chủng,sẵn sàng chiến đấu.
b. Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân đội
- Quân đội nhân dân mang bản chất giai cấp công nhân, tính chất nhân dân và tính dân tộc sâu sắc.
Bác Hồ dạy: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, …”
Quân đội nhân dân Việt Nam là con em nhân dân lao động các dân tộc Việt Nam … do dân xây dựng, vì nhân dân mà chiến đấu. Đó là nguồn gốc tạo nên sức mạnh của quân đội.
- Tổ chức lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam
Gồm 3 thứ quân: Bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ,
Bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương hợp thành quân đội nhân dân Việt Nam.
Xây dựng bộ đội chính quy (bộ đội chủ lực), đồng thời xây dựng lượng vũ trang địa phương (bộ đội địa phương) và dân quân tự vệ.
- Sức mạnh chiến đấu của quân đội nhân dân Việt Nam
Là sức mạnh tổng hợp: vật chất tinh thần, con người, vũ khí kỹ thuật, sức khoẻ trình độ kỹ thuật, chiến thuật,…
Bác Hồ coi trọng yếu tố con người có trình độ chính trị cao, giữ vai trò quyết định. “Người trước, súng sau”.
Bác Hồ nói “Quân đội mạnh nhờ giáo dục khéo, chính sách đúng, kỷ luật nghiêm”, “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Tướng là người giúp nước, tướng giỏi thì nước mạnh, tướng xoàng thì nước hèn”.
- Chức năng cơ bản của quân đội nhân dân Việt Nam là: đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân sản xuất.
Sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi.
Là đội quân tuyên truyền.
Sản xuất, tự túc một phần và thực hành tiết kiệm đỡ phần đóng góp của nhân dân.
Ba chức năng thể hiện bản chất quân đội Cách mạng, của dân, do dân, vì dân. Là lực lượng tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân.
2. Quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc XHCN
2.1 Quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin về bảo vệ Tổ quốc XHCN
a. Bảo vệ Tổ quốc XHCN là một tất yếu khách
No_avatar

Thay cho e hoi ve Nguon goc cua chien tranh theo quan diem cua Mac-Lenin?

 

No_avatar

thua thay thay co the cho em biet quan diem cua chu nghia mac ve bao ve to quoc XHCN

 

No_avatar

thay cho e hoi vi sao chien tranh va quan doi co chung 1 nguon goc

No_avatar

thay oi cho em hoi ve quan diem chu nghia mac-lê nin ve bao ve to quoc xa hoi chu nghia a

 

No_avatarf

thầy cho em hỏi "hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng nước ta hiện nay là gì?" ạ. Em cảm ơn!

No_avatarf
thay cho em hoi nhung noi dung chu yeu cua tu tuong Ho Chi Minh ve nguon goc, ban chat cua chien tranh
No_avatar
thua thay.giup dum e!  vi sao chien tranh va quan doi co chung nguon goc.va quan doi mang ban chat sinh ra no?
No_avatar
thay oi giup gium e!so sanh su nhin nhan ve chien tranh giai cap vo san va tu san?
No_avatar
thay oi giup gium e!so sanh su nhin nhan ve chien tranh giai cap vo san va tu san?
No_avatar

em chào thầy!

thầy ơi cho em hỏi " quan điểm của Mac Ăngghen về vai trò của lực lượng trong cách mạng"

em tim mà không thấy

em cám ơn thầy 

 
Gửi ý kiến