Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chiến dịch Biên giới Thu - Đông 1950

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Đỗ Danh Tuyến
Ngày gửi: 14h:56' 14-09-2009
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 495
Số lượt thích: 0 người
Các thầy cô giáo đến dự giờ giảng dạy bộ môn
Lịch Sử lớp 12
Trước khi ta mở chiến dịch biên giới tình hình thế giới và Việt Nam có những chuyển biến gì ? Từ những chuyển biến ấy đem lại những thuận lợi và khó khăn gì cho cách mạng nước ta?

a) Thế giới
- Ngày 1/10/1949 cách mạng Trung Quốc thành công
- Tháng 1/1950 các nước XHCN đặt quan hệ ngoại giao với ta
- Cuộc kháng chiến của Lào và Campuchia có bước phát triển mới
Phong trào nhân dân Pháp và nhân dân các nước thuộc địa phản đối chiến tranh xâm lược Việt Nam
b,Trong nước
- Mỹ can thiệp sâu vào chiến tranh ở Đông Dương
- Pháp thực hiện kế hoạch Rơve
Cao bằng
Thất
khê
Đông khê
Na Sầm
Lạng sơn
Hà nội
Hoà bình
Hải phòng
V i ệ t b ắ c
Đình Lập
Hà nội
Hà nội
2. Chiến dịch biên giới thu đông 1950 kết quả và ý nghĩa lịch sử
a,Chủ trương của ta:
Tháng 6/1950 Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch biên giới
Mục tiêu:
Tiêu diệt sinh lực địch
Khai thông biên giới Việt Trung
Mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc

Chống gậy lên non xem trận địa
Vạn trùng núi đỡ vạn trùng mây
Quân ta khí mạnh nuốt ngưu đẩu
Thề diệt xâm lăng lũ sói cầy
Cao bằng
Thất
khê
Đông khê
Na Sầm
Lạng sơn
Hà nội
Hoà bình
Hải phòng
V i ệ t b ắ c
Đình Lập
Hà nội
Hà nội
Cao bằng
Thất
khê
Đông khê
Na Sầm
Lạng sơn
Hà nội
Hoà bình
Hải phòng
V i ệ t b ắ c
Đình Lập
Hà nội
Hà nội
b, Diễn biến chiến dịch
Cao bằng
Thất
khê
Đông khê
Na Sầm
Lạng sơn
Hà nội
Hoà bình
Hải phòng
V i ệ t b ắ c
Đình Lập
Hà nội
Hà nội
b, Diễn biến chiến dịch
- Ngày 16/9/1950 đánh Đông Khê mở màn cho chiến dịch
- Ngày 18/9/1950 ta chiếm được Đông Khê

Cao bằng
Thất
khê
Đông khê
Na Sầm
Lạng sơn
Hà nội
Hoà bình
Hải phòng
V i ệ t b ắ c
Đình Lập
Hà nội
Hà nội
b, Diễn biến chiến dịch
- Ngày 16/9/1950 đánh Đông Khê mở màn cho chiến dịch
- Ngày 18/9/1950 ta chiếm được Đông Khê
Ngày 22/10/1950 địch rút khỏi đường số 4
Chiến dịch Biên giới thắng lợi

Lạng sơn
Hoà bình
Quảng trị
Thừa thiên
Sài gòn
Mỹ tho
Cần thơ
+ Tiêu diệt và bắt sống 8300 tên địch (cả nước là 12.000)
+ Giải phóng biên giới Việt Trung dài 750 km với 35 vạn dân
+ Chọc thủng hành lang Đông Tây
+ Giữ vững và mở rộng khu căn cứ địa Việt Bắc
C, Kết quả và ý nghĩa
- Kết quả
-ý nghĩa
b) Lµ thÊt b¹i lín cña ®Þch c¶ vÒ qu©n sù lÉn chÝnh trÞ, ®Þch bÞ ®Èy vµo thÕ bÞ ®éng .
c) Më ®Çu giai ®o¹n qu©n ta gi÷ quyÒn chñ ®éng trªn chiÕn tr­êng chÝnh B¾c Bé .
d) ChiÕn th¾ng Biªn giíi ta ®¸nh th¾ng Ph¸p ®ång thêi ®uæi ®­îc Mü ra khái §«ng D­¬ng.
e) Lùc l­îng kh¸ng chiÕn cña ta tr­ëng thµnh vÒ mäi mÆt.
X
X
X
X
a) Kh¼ng ®Þnh tµi thao l­îc vµ nghÖ thuËt chØ ®¹o qu©n sù cña Trung ­¬ng §¶ng ®øng ®Çu lµ chñ tÞch Hå ChÝ Minh.
Bài tập: Điền vào ô trống câu trả lời đúng về ý nghĩa của chiến dịch biên giới:
*Quốc tế :
- Hoàn cảnh quốc tế có lợi cho ta.
*Trong nước:
Sự chỉ đạo sáng suốt của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh
Sự chuẩn bị chu đáo, ý chí quyết tâm của quân và dân ta
- Tinh thần chiến đấu dũng cảm quên mình của bộ đội ta như Lý Viết Mưu, Trần Cừ, La Văn Cầu ...
Nguyên nhân thắng lợi
Câu hỏi củng cố
Tại sao nói từ chiến dịch Việt Bắc (1947) đến chiến dịch Biên Giới (1950) đánh dấu bước phát triển mới của cuộc kháng chiến chống Pháp?
Hướng dẫn về nhà
Học thuộc bài (phần diễn biến, kết quả, ý nghĩa chiến dịch Biên Giới 1950).
Làm bài tập: Lập bảng thành tích của quân và dân ta đã đạt được từ 1946 - 1950 trên các mặt quân sự, chính trị, văn hoá, giáo dục và kinh tế.
Đọc và chuẩn bị nội dung bài 10
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓