Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 26. Thuế máu

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Đặng Trần Côn
Người gửi: Nguyễn Lương Hùng (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:16' 13-11-2007
Dung lượng: 241.0 KB
Số lượt tải: 970
Số lượt thích: 0 người

NGƯỜI THỰC HIỆN: MAI THỊ HƯỜNG
THUẾ MÁU

N
I/ ĐỌC HIỂU CHÚ THÍCH: 1) Tác giả: (1860 ? 1969) Nguyễn Ái Quốc (HCM)
(Nguyễn Ái Quốc trong Đại hội Tua ? Pháp)

2) Tác phẩm: ?Thuế máu? trích chương 1 ?Bản án chế độ thực dân Pháp?, viết năm 1922 ? 1925) tại Pháp (12 chương + phần phụ lục
,
II/ Đọc hiểu văn bản: 1) Chiến tranh và người bản xứ: a. Thái độ bọn thực dân đối với người bản xứ: Chiến tranh vui tươi
* Trước
Tên da đen ?, a ? na ? mit, chỉ biết kéo xe tay và ăn đòn
? miệt thị, coi thường
* Trong
Họ bị biến thành đứa ?con yêu?, ?bạn hiền?, ?chiến sĩ bảo vệ công lý và tự do?
? phỉnh nịnh, tâng bốc

Ñoái laäp, hoa mó, gioïng mæa mai, chaâm bieám.

=> Baûn chaát traùo trôû, löøa bòp, xaûo quyeät.CÂU HỎI THẢO LUẬN

Tìm những chi tiết thể hiện số phận người dân bản xứ trong chiến tranh?

b.SOÁ PHAÄN NGÖÔØI BAÛN XÖÙ
Ñoät ngoät xa lìa vôï con…phôi thaây… boû xaùc
Ñöa thaân cho ngöôøi ta taøn saùt…
Laáy maùu mình töôùi nhöõng voøng nguyeät queá
Laáy xöông mình chaïm nhöõng chieác gaäy
Haäu phöông … kieät söùc… trong xöôûng…
Taùm vaïn ngöôøi khoâng bao giôø troâng thaáy maët trôøi
-> Daãn chöùng baèng hình aûnh, soá lieäu cuï theå, sinh ñoäng , coù söùc thuyeát phuïc.
-> Soá phaän thaûm thöông , bi ñaùt, cay ñaéng ñau xoùt
Caêm phaãn toá caùo >< caûm thoâng thöông xoùt => lôøi keâu goïi ñaáu tranh


LUYỆN TẬP: ( thảo luận) Tác gỉa viết chương ?Thuế máu? có dụng ý gì? Suy nghĩ của em về mối quan hệ ? Chiến tranh và người bản xứ??
DAËN DOØ:
Hoïc noäi dung vaø ngheä thuaät phaàn I
Hieåu ñöïôc yù nghóa nhan ñeà, noäi dung taùc phaåm “ baûn aùn cheá ñoä thöïc daân Phaùp” vaø hoøan caûnh saùng taùc.
Soïan tieát 2 chöông thueá maùuXin cảm ơn quý thầy cô
No_avatar

nho Thay gui bai giang theo dia chi email nay giup em. E chan thanh cam on

 

No_avatar
 bài giảng của bạn khi tôi tham khảo có cái gì đó còn thiếu thiếu trong nội dung bài giảng .Bạn thử coi kĩ lại xem.Các hình ânh minh họ rất tốt, nhưng theo tôi nghĩ vẫn chưa thực sự cuốc hút và có sức thuyết phục cao
No_avatar

Cười nhăn răng. {#emotions_dlg.usage}cảm ơn vì bài giảng của thầy với những hình ảnh sinh động nhưng hình như nội dung của bài hơi thiếu cái gì đó.Lưỡng lự. {#emotions_dlg.usage} Vả lại trình bày bài giảng với màu sắc vẫn chưa hay, dễ gây nhàm chán...Lỡ lời. {#emotions_dlg.usage}

No_avatar

Ngây thơ. {#emotions_dlg.usage}Có thể Lưỡng lự. {#emotions_dlg.usage}Thầy sử dụng nền khác sôi nổi hơn và thêm vào đó những hình ảnh biết cử động sẽ làm bài giảng thu hút hơn.Nháy mắt. {#emotions_dlg.usage}

 
Gửi ý kiến