Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 24. Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Ngọc Hiệp
Ngày gửi: 08h:15' 08-12-2007
Dung lượng: 658.5 KB
Số lượt tải: 457
Số lượt thích: 0 người
Bài 24 : TỪ TRƯỜNG CỦA ỐNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA
I. T? ph? , ???ng s?c từ của ống dây có dòng điện chạy qua
Thí nghiệm
C1 : So saùnh vôùi töø phoå cuûa thanh nam chaâm vaø cho bieát chuùng coù gì gioáng nhau , khaùc nhau
Phaàn töø phoå ôû beân ngoaøi oáng daây coù doøng ñieän chaïy qua vaø beân ngoaøi thanh nam chaâm gioáng nhau
Khaùc nhau : Trong loøng oáng daây cuõng coù caùc ñöôøng maït saét ñöôïc saép xeáp gaàn nhö song song vôùi nhau
Nhaän xeùt veà hình daïng cuûa ñöôøng söùc töø

Ñöôøng söùc töø ôû trong vaø ngoaøi oáng daây taïo thaønh nhöõng ñöôøng cong kheùp kín
C3 : Cho nhaän xeùt veà chieàu cuûa ñöôøng söùc töø ôû hai ñaàu oáng daây so vôùi chieàu caùc ñöôøng söùc töø ôû hai cöïc cuûa thanh nam chaâm
Gioáng nhö thanh nam chaâm , taïi hai ñaàu oáng daây , caùc ñöôøng söùc töø cuøng ñi vaøo moät ñaàu vaø cuøng ñi ra ôû ñaàu kia
Kết luận
Hai ñaàu cuûa oáng daây coù doøng ñieän chaïy qua cuøng laø hai töø cöïc. Ñaàu coù caùc ñöôøng söùc töø ñi ra goïi laø cöïc Baéc , ñaàu coù caùc ñöôøng söùc töø ñi vaøo goïi laø cöïc Nam
II . QUY TẮC NẮM TAY PHẢI
Kết luận : Chiều đường sức từ của ống dây phụ thuộc vào chiều của dòng điện chạy qua các vòng dây
1. Chiều đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua phụ thuộc vào yếu tố nào
2. Quy tắc nắm tay phải
Nắm bàn tay phải , rồi đặt sao cho bốn ngón tay hướng theo chiều dòng điện chạy qua các vòng dây thì ngón tay cái choài ra chỉ chiều của đường sức từ trong lòng ống dây
Phim1
Phim 2
C4 : Cho ống dây AB có dòng điện chạy qua . Một nam châm thử đặt ở đầu B của ống dây , khi đứng yên nằm định hướng như hình bên cạnh . Xác định tên của từ cực ống dây
Đầu A là cực Nam , đầu B là cực Bắc
C5 : Trên hình bên có một kim nam châm bị vẽ sai chiều .Hãy chỉ ra đó là kim nam châm nào và vẽ lại cho đúng . Dùng quy tắc nắm tay phải xác định chiều dòng điện chạy qua các vòng dây
Kim nam châm bị vẽ sai chiều là kim số 5 . Dòng điện trong ống dây có chiều đi ra ở đầu B
C6 : Hình dưới đây cho biết chiều dòng điện chạy qua các vòng dây .Hãy dùng quy tắc nằm tay phải để xác định tên các từ cực của nam châm
Đầu A của cuộn dây là cực Bắc , đầu B là cực Nam
Phần từ phổ ở bên ngoài ống dây có dòng điện chạy qua rất giống phần từ phổ ở bên ngoài thanh nam châm
Quy tắc nắm tay phải : Nắm bàn tay phải , rồi đặt sao cho bốn ngón tay hướng theo chiều dòng điện chạy qua các vòng dây thì ngón tay cái choài ra chỉ chiều của đường sức từ trong lòng ống dây
GHI NHỚ
 
Gửi ý kiến