Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 23. Hô hấp tế bào

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Thị Ánh Ngọc
Ngày gửi: 12h:29' 21-02-2008
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 453
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra bài cũ
Enzim là gì? Ezim giống và khác chất xúc tác vô cơ như thế nào?
-Ezim là chất xúc tác sinh học, có bản chất là prôtêin, làm nhiệm vụ xúc tác cho các phản ứng sinh hoá trong tế bào.
Chất xúc tác vô cơ cần thời gian lâu hơn và điều kiện nhiệt độ cao.
-Ezim và chất xúc tác vô cơ đều giống nhau là làm tăng tốc độ của phản ứng. Tuy nhiên, enzim khác chất xúc tác vô cơ đó là:
Enzim xúc tác cho các phản ứng sinh hóa trong tế bào với tốc độ nhanh hơn (thời gian ngắn) và trong nhiệt độ bình thường của cơ thể.
Quan sát đoạn phim và hình vẽ hãy nêu khái niệm hô hấp tế bào ?
Là quá trình chuyển hóa năng lượng diễn ra trong mọi tế bào sống nhờ hệ enzim.
1 - Khái niệm
Chất hữu cơ bị phân giải thành CO2 và H2O đồng thời giải phóng năng lượng dưới dạng ATP.
BÀI 23: HÔ HẤP TẾ BÀO
Vì sao tế bào không sử dụng năng lượng trong các hợp chất hữu cơ mà chỉ sử dụng năng lượng trong ATP ?
Hãy nêu phương trình tổng quát của quá trình hô hấp?
C6H12O6 + 6O2? 6CO2 + 6H2O + ATP + Nhi?t nang
2 - Phương trình tổng quát
HÔ HẤP TẾ BÀO
3. B?n ch?t:
HÔ HẤP TẾ BÀO
Là một chuỗi các phản ứng ôxi hoá khử.
Phân tử glucô được phân giải từ từ và năng lượng giải phóng không ồ ạt.
Tốc độ quá trình hô hấp tuỳ thuụoc vào năng lượng của tế bào và được điều khiển thống nhất qua hệ enzim hô hấp.
Quan sát tranh vẽ và cho biết quá trình hô hấp tế bào gồm mấy giai đoạn?
Qu trình hơ h?p c?a t? bo cĩ th? du?c chia lm 3 giai do?n:
-Đường phân
-Chu trình Crep
-Chuỗi chuyền êlectron hô hấp
HÔ HẤP TẾ BÀO
1. Đường phân:
Quan sát hình 23.2 hãy cho biết đường phân có những giai đoạn nào?
HÔ HẤP TẾ BÀO
Con đường đường phân gồm 3 giai đoạn
a. Vị trí xảy ra:
Diễn ra trong bào tương (TBC)
b. Quá trình:
Glucôzơ
Glucôzơ 6-P
Fuctôzơ 6 -P
Fucozơ 1,6 điphotphat
P. hexoizomeraza
P. Fuctokinaza
P.glucokinaza
Giai đoạn 1: Hoạt hóa phân tử đường glucôzơ.
ATP
ADP
ATP
ADP
ATP ADP : ATP đã sử dụng
Giai đoạn 2: Phân cắt mạch cacbon.
Phân cắt phân tử fructoz -1,6 điphotphat thành hai đường trioz(dưới tác dụng của enzim aldolaza) là aldehyl-3-photphoglixeric và photphodioxiaxeton.
Giai đoạn 3: Sản phẩm tạo ra.
2pt 3Cacbon  2NADH+4ATP+2C3H4O3(acid piruvic)
c. Kết luận:
- Trong toàn bộ quá trình đường phân một phân tử glucôzơ đã tạo nên 2 phân tử ATP (thực tế tạo ra 4 phân tử ATP nhưng đã dùng 2 ATP để hoạt hóa phân tử glucôzơ).
- 2 phân tử NADH (nicôtinamit ađênin đinuclêôtit).
- 2 phân tử axit piruvic(C3H4O3).
ATP
ATP
ADP
ADP
C
C
C
C
C
C
NAD+
NADH
NAD+
NADH
ADP
ADP
ATP
ATP
Axit piruvic (C3H4O3)
Giai đoạn đường phân
Xảy ra trong Tế bào chất
ADP
ADP
ATP
ATP
NAD+
NADH
NAD+
NADH
P
C
C
C
C
C
C
P
Fructôzơ 1,6 điphôtphat
Axit piruvic (C3H4O3)
C6H12O6 + 2ADP + 2NAD+  2 C3H4O3 + 2ATP + 2NADH
Hoạt hóa phân tử đường glucô
Cắt mạch cacbon
Tạo

Sản

phẩm
2. Chu trình Crep
Quan sát hình 23.3 hãy cho biết chu trình crep có những giai đoạn nào?
Chu trình crep có 5 giai đoạn:
a. Từ axêtyl côenzim A kết hợp với oxalôaxêtic tạo ra axit xitric 6 C.
b. Từ axit xitric (6C) qua 3 phản ứng, loại được CO2 và tạo ra 1 NADH cùng với axit xêtôglutaric.
c. Từ axit xêton glutaric(5C) loại 1 CO2 và tạo 1 NADH cùng với axit(4C).
d. Từ axit (4C) qua phản ứng tạo 1 ATP, qua phản ứng tạo 1 FADH2 .
e. Cuối cùng qua 2 phản ứng để tạo 1 NADH và giải phóng oxalôaxêtic.
a. Giải thích
NAD+
NAD+
FAD
NAD+
Coenzim A
C
C
C
C
CO2
Axetyl CoA
Axit Ôxalôaxêtic
Axit citric
CO2
Axit xêtôglutaric
NADH
Axit piruvic
C
CO2
Axit Succinic
NADH
ATP
Coenzim A
Axit malic
Axit Ôxalôaxêtic
NADH
FADH2
NADH
NAD+
Chu trình Crep
Xảy ra trong chất nền của ti thể
Sản phẩm phân giải 1 phân tử axit piruvic qua chu trình crep
Axit piruvic
NADH
C
C
C
Co A
Axêtyl CoA
CO2
NAD+
NADHNADH
FADH2
FAD
NAD+
NADH
ATP
NAD+
ADP
NAD+
CO2
CO2
Axit citric
Axit ôxalôaxêtic
Axit xêtôglutaric
Axit succinic
Axit malic
C
Axit piruvic
NADH
C
C
C
Co A
Axêtyl CoA
CO2
NAD+
NADHNADH
FADH2
FAD
NAD+
NADH
ATP
NAD+
ADP
NAD+
CO2
CO2 
Axit citric
Axit ôxalôaxêtic
Axit xêtôglutaric
Axit succinic
Axit malic
C
NAD+
NADH
NAD+
NADH
ADP
ADP
ATP
ATP
C
C
C
C
C
C
Glucôzơ
P
C
C
C
C
C
C
P
ATP
ADP
ADP
ATP
ĐƯỜNG PHÂN
CREP
CREP
b. Kết luận
1 phân tử axtyl-coenzim A sẽ bị oxi hoá hoàn hoàn tạo ra 3 phân tử NADH, 1 phân tửATP, 1 phân tử FADH2 (Flavin ađênin đinuclêôtit), 2 phân tử CO2.
CŨNG CỐ BÀI GIẢNG
1. Phân biệt đường phân với chu trình crep về: vị trí xảy ra, nguyên liệu, sản phẩm tạo ra và năng lượng?
Đáp án phiếu học tập số 1:
Đường phân
Chu trình crep
Vị trí xảy ra
Xảy ra trong tế bào chất
Xảy ra trong chất nền của ti thể
Nguyên liệu
Nguyên liệu mở đầu là đường glucô
Nguyên liệu là axitpiruvic được hoạt hóa bởi côenzim A
Sản phẩm tạo ra
NADH, ATP, 2 Axit piruvic
NADH, ATP, CO2 , FADH2
Năng lượng
2 ATP
2 ATP
2. Hô hấp tế bào có phải là quá trình đốt cháy không?
Xét về hiện tượng, hô hấp tế bào giống với quá trình đốt cháy đó là đều gồm các phản ứng ôxi hóa khử, có sử dụng ôxi ở khí quyển, tạo ra CO2 và năng lượng. Tuy nhiên, hô hấp tế bào khác quá trình đốt cháy là: hô hấp tế bào là một chuỗi các phản ứng ôxi hóa khử, còn quá trình đốt cháy diễn ra một phản ứng.
3. Quá trình hô hấp tế bào của một vận động viên đang luyện tập diễn ra mạnh hay yếu?
Quá trình hô hấp tế bào của một vận động viên đang luyện tập diễn ra mạnh mẽ vì khi luyện tập, các tế bào cơ bắp cần nhiều năng lượng ATP, do đó có quá trình hô hấp tế bào phải tăng cường.
4. Quá trình hít thở của con người có liên quan như thế nào đến quá trình hô hất tế bào ?
Quá trình hít thở của con người còn được gọi là hô hấp ngoài, đây là biểu hiện bên ngoài của quá trình phức tạp diễn ra bên trong tế bào. Quá trình hít thở thực chất là quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường. Trong quá trình này, cơ thể thải khí CO2 (sản phẩm của quá trình hô hấp) và lấy O2 (giúp cho quá trình hô hấp diễn ra).
5. Các giai đoạn của quá trình hô hấp tế bào có mối quan hệ với nhau như thế nào ?
Sản phẩm của quá trình đường phân là axit piruvic được tiếp tục vào chu trình Crep. Sản phẩm của chu trình Crep là các phân tử NADH và FADH2 tiếp tục tham gia vào chuỗi êletron hô hấp và cuối cùng tạo ra ATP để cung cấp cho tế bào.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Câu 1: Giai đoạn đầu của quá trình hô hấp nội bào.
Đ
Ư

N
G
P
H
Â
N
Câu 2: Nguyên liệu của đường phân
G
L
U
C
Ô
Z
Ơ
Câu 3: Loại bào quan chỉ có ở tế bào nhân thực và là nơi thực hiện hô hấp nội bào
T
Y
T
H

Â
P
T

B
À
O
H
Ô
H
BÀI TẬP Ô CHỮ
Câu 4: Tên của một bộ phận của ty thể, nơi xảy ra hoạt động của chu trình Crep
C
H
T
N

N

Câu 5: Sản phẩm quan trọng tạo ra từ giai đoạn đường phân
A
X
I
T
Y
R
U
V
I
C
P
Câu 6: Đây là giai đoạn thứ 2 của hô hấp tế bào xảy ra ở chất nền của ty thể
C
H
U
R
I
N
H
C
R
E
P
T
Câu 7: Nơi xảy ra giai đoạn đường phân
T
B
À
O
C
H

T

Câu 8: Từ để chỉ số giai đoạn của một quá trình hô hấp tế bào
A
B
Câu 9: Một bộ phận của ty thể, nơi xảy ra giai đoạn truyền điện tử hô hấp
M
N
G
T
R
O
N
G
À
Câu 10:Một sản phẩm được tạo ra từ hoạt động phân giải lipit, cùng với sản phẩm này còn có axit béo
G
L
Y
X
Ê
R
L
O
Cảm ơn quý thầy cô giáo và các em học sinh
 
Gửi ý kiến