Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tuần 11. Luyện tập thao tác lập luận so sánh

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần An
Ngày gửi: 17h:19' 15-03-2008
Dung lượng: 241.5 KB
Số lượt tải: 242
Số lượt thích: 0 người
1. Tâm trạng của nhân vật trữ tình (khi về thăm quê) trong 2 bài thơ: Ngẫu nhiên viết nhân buổi về quê (Hạ Tri Chương) và Trở Lại An Nhơn (Chế Lan Viên)
- Hai baøi thô treân cuøng theå hieän taâm traïng xa laï, coâ ñôn treân chính queâ höông cuûa mình, cuøng noùi veà caûm xuùc tröôùc söï thay ñoåi cuûa queâ höông. Caû hai taùc giaû ñeàu noùi veà taâm traïng cuûa mình nhöng khoâng duøng moät tính töø buoàn, tieác nhô,ù thöông naøo maø cöù ñeå söï vieäc gôïi leân taâm traïng. Caû hai nhaø thô ñeàu coù thöông caûm, baøng hoøang, ñau xoùt nhöng ñaõ bieát töï kieàm cheá.
2. Học cũng có ích như trồng cây, mùa xuân được hoa, mùa thu được quả.

- Giống: học cũng như trồng cây đều có ích lợi.
- Khác:
+Lợi ích của việc trồng cây: mùa xuân có hoa, mùa thu được quả. Khi ta có công chăm sóc thì sẽ đạt được kết quả ngày càng tốt đẹp hơn.
+Xuất phát từ lợi ích của việc trồng cây ta sẽ thấy được ích lợi của việc học do ích lợi của việc học khá trừu tượng ta không thể thấy trong "một sớm một chiều". Nhưng trong một tương lai không xa chúng ta sẽ thấy được kết quả của việc ta học hành chăm chỉ là có được những kiến thức để giúp đời nuôi sống bản thân và gia đình, cống hiến sức trẻ cho xã hội.

3. So sánh ngôn ngữ thơ Hồ Xuân Hương và ngôn ngữ thơ Bà Huyện Thanh Quan qua 2 bài thơ: Tự tình 1 và Chiều hôm nhớ nhà.
Khác nhau:
+ Thơ Hồ Xuân Hương:
- Dùng nhiều từ thuần Việt.
- Cách nói nôm na bình dị của dân gian.
- Cả bài thơ luật Đường không có điển tích điển cố.
- Cách gieo vần độc đáo các vần om (bom), òm (chòm), òm (mòm), om (tom) là những vần khó gieo.

+ Thơ Bà Huyện Thanh Quan
- Nhiều từ Hán việt, nhiều điển cố.
- Cách nói sang trọng, bác học
- Sử dụng nhiều hình ảnh ước lệ, điển cố, điển tích.
Xin cảm ơn qúy thầy cô và các bạn đã chú ý lắng nghe bài thuyết trình của tổ chúng tôi.
 
Gửi ý kiến