Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 13. Films and cinema

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Kieu Van Tinh
Ngày gửi: 11h:02' 11-04-2008
Dung lượng: 323.5 KB
Số lượt tải: 192
Số lượt thích: 0 người
Unit 13- Films and cinema
Listening
* Listen and repeat:
-Titanic (n)
- instead (pre)
- suppose (v)
- guess (v)
- picnic (n)
- play (n)
- be back (v)
- leave (v)
- plan (v)
- Film Titanic
- thay vì
- cho rằng
- đoán
- dã ngoại
- vở kịch
- quay về
- rời đi
- kế hoạch
Task 1: Listen to the dialogue.
-What are Lan and Huong planning to do?
- They are planning to go to the cinema together to see Titanic.
Task 2: Listen again. Write their plans for the next on calendar.

see a play

work and go to the singing club

visit grandparents

study Chinese/ take Chinese classesbusy
go on a picnic
Task 3: Compare your answers with a partner’s.
- On what day can they meet?
- They can meet on Tuesday .
* Further practice: Choose the best answer a,b,c or d:
1.They______ in Ho Chi Minh City for ten years.
a. are living b. have lived c. has lived d. hasn`t lived
2. She`s been a teacher _______ 1992.
a. for b. since c. just d. ever
3. Have you _______had an accident yet?
a. already b. yet c. ever d. never
4. Has she ever _______ to Japan?
a. gone b. done c. seen d. been
5. He`s a pilot. He flies______.
a. over the world all b. all over the world
c. over all the world d. all are correct

The end
 
Gửi ý kiến