Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 31. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Văn Quý (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:47' 06-07-2008
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 250
Số lượt thích: 0 người
Tiết 40: sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
III, sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn
1, Trong một chu kì
Quan sát chu kì 3 và cho biết:
- Số e lớp ngoài cùng biến đổi như thế nào từ Na đến Ar ?
- Sự biến đổi tính kim loại và tính phi kim được thể hiện như thế nào ?
- Tại chu kì 3: Đi từ trái sang phải số e lớp ngoài cùng tăng dần từ 1 đến 8
- Tính kim loại của các nguyên tố giảm dần, tính phi kim của các nguyên tố tăng dần
- Đầu chu kì là 1 kim loại mạnh (Na) cuối chu kì là 1 phi kim mạnh (Cl) kết thúc chu kì là 1 khí hiếm (Ar)


Quan sát chu kì 2 và cho biết:
- Số e lớp ngoài cùng biến đổi như thế nào từ Liti đến Neon ?
- Sự biến đổi tính kim loại và tính phi kim được thể hiện như thế nào ?
- Tại chu kì 2: Đi từ trái sang phải số e lớp ngoài cùng tăng dần từ 1 đến 8
- Tính kim loại của các nguyên tố giảm dần, tính phi kim của các nguyên tố tăng dần
- Đầu chu kì là 1 kim loại mạnh (Li) cuối chu kì là 1 phi kim mạnh (F) kết thúc chu kì là 1 khí hiếm (Ne)


Rút ra kết luận về sự biến đổi tính chất các nguyên tố trong 1 chu kì?
1, Trong mét chu k×
Số e lớp ngoài cùng của nguyên tử tăng dần từ 1 đến 8
Tính kim loại của các nguyên tố giảm dần, tính phi kim của các nguyên tố tăng dần
2, Trong mét nhãm
Quan sát nhóm I và nhóm VII và cho biết:
Sự biến đổi tính chất các nguyên tố trong nhóm có gì khác so với trong chu kì ?
2, Trong mét nhãm

Sè e cña nguyªn tö t¨ng dÇn, tÝnh kim lo¹i cña c¸c nguyªn tè t¨ng dÇn ®ång thêi tÝnh phi kim cña c¸c nguyªn tè gi¶m dÇn
Ví dụ: Quan sát chu kì VII ta thấy:
Nhãm VII gåm 6 nguyªn tè tõ F ®Õn At.
Sè líp e t¨ng dÇn tõ 2 ®Õn 6. Sè e líp ngoµi cïng cña nguyªn tö ®Òu b»ng 7
TÝnh phi kim t¨ng dÇn. §Çu nhãm lµ 1 phi kim ho¹t ®éng ho¸ häc m¹nh (F) cuèi nhãm lµ 1 Phi kim ho¹t ®éng ho¸ häc yÕu (I)
IV, ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
Ví dụ 1:
Nguyên tố A có số hiệu nguyên tử là 17, thuộc chu kì 3 và nhóm VII, hãy cho biết cấu tạo nguyên tử và tính chất của nguyên tố A ?
So sánh tính chất của nguyên tố A với các nguyên tố lân cận?
Nguyên tố A có số hiệu nguyên tử là 17, nên điện tích hạt nhân của nguyên tử A là 17+, có 17 electon
Nguyên tố A ở chu kì 3, nhóm VII nên nguyên tử A có 3 lớp e và có 3e ở lớp ngoài cùng
Nguyên tố A ở cuối chu kì và gần đầu nhóm nên phi kim hoạt động mạnh
Tính phi kim của nguyên tố A mạnh hơn nguyên tố đứng trước là S và yếu hơn nguyên tố đứng trên là F nhưng mạnh hơn nguyên tố đứng dưới là Br
Từ ví dụ trên ta rút ra kết luận gì?
1, Biết được vị trí của của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn ta có thể suy đoán cấu tạo nguyên tử và tính chất của nguyên tố
Ví dụ 2:
Nguyên tử của nguyên tố A có điện tích hạt nhân là 16+, 3 lớp e, có 6 e lớp ngoài cùng.
Hãy cho biết vị trí của A trong bảng tuần hoàn và tính chất cơ bản của A ?
Trả lời: Nguyên tử của nguyên tố A có điện tíchhạt nhân là 16+, 3 lớp e, có 6 e lớp ngoài cùng nên A có số hiệu nguyên tử là 16, thuộc chu kì 3 và nhóm 6
A đứng gần cuối chu kì nên A là 1 nguyên tố phi kim
Từ ví dụ trên ta rút ra kết luận gì ?
2,BiÕt cÊu t¹o cña nguyªn tö ta cã thÓ suy ®o¸n vÞ trÝ cña nguyªn tè vµ tÝnh chÊt c¬ b¶n cña nguyªn tè ®ã
Luyện tập
Bài 1
Nguyên tố X có cấu tạo nguyên tử như sau:
a, ĐT hạt nhân là 11+, 1 e lớp ngoài cùng và 3 lớp e
b, ĐT hạt nhân là 35+, 7 e lớp ngoài cùng và 4 lớp e
* Hãy cho biết vị trí của X trong bảng tuần hoàn và tính chất cơ bản của X ?
Trả lời:
X cã §T h¹t nh©n lµ 11+ nªn X cã sè hiÖu nguyªn tö lµ 11, X cã 1e líp ngoµi cïng vµ cã 3 líp e nªn X thuéc chu k× 3 vµ nhãm I
X ë ®Çu chu k× nªn X lµ mét kim lo¹i ho¹t ®éng ho¸ häc m¹nh
X cã §T h¹t nh©n lµ 35+ nªn X cã sè hiÖu nguyªn tö lµ 35, X cã 7e líp ngoµi cïng vµ cã 4 líp e nªn X thuéc chu k× 4 vµ nhãm VII
X ë cuèi chu k× nªn X lµ mét phi kim ho¹t ®éng ho¸ häc m¹nh


Dặn dò
Làm bài tập 5,7 SGK
Chuẩn bị bài mới
 
Gửi ý kiến