Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 5. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Thanh Ngọc
Ngày gửi: 08h:18' 02-08-2008
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 744
Số lượt thích: 1 người (hang hyhy)
Bình đẳng giữa các dân tộc

a. ThÕ nµo lµ b×nh ®¼ng gi÷a c¸c d©n téc
Câu hỏi:
Em hiểu thế nào về quyền bình đẳng giữa các dân tộc? Ví dụ?
a. Thế nào là bình đẳng giữa các dân tộc
Người khơ mú
Người Kinh
Người Thái
Quyền bình đẳng giữa các dân tộc được hiểu là các dân tộc trong một quốc gia không phân biệt đa số hay thiểu số, trình độ văn hoá, không phân biệt chủng tộc, màu da.. đều được Nhà nước và pháp luật tôn trọng, bảo vệ và tạo điều kiện phát triển.

a. Thế nào là bình đẳng giữa các dân tộc
b. Nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc
Câu hỏi thảo luận nhóm
Nhóm 1
Quyền bình đẳng giữa các dân tộc được thể hiện ntn trên lĩnh vực Chính trị? VD?
Nhóm 2
Quyền bình đẳng giữa các dân tộc được thể hiện ntn trên lĩnh vực kinh tế?VD
Nhóm 3
Quyền bình đẳng giữa các dân tộc được thể hiện ntn trên lĩnh vực văn hoá?VD?
Nhóm 4
Quyền bình đẳng giữa các dân tộc được thể hiện ntn trên lĩnh vực Giáo dục?VD?
Quyền bình đẳng về Chính trị:
Đựoc thể hiện:
- Quyền tham gia quản Lý nhà nước và xã hội, tham gia vào bộ máy nhà nước, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước không phân biệt dân tộc, tôn giáo...
- Các dân tộc sinh sống trên lãnh thổ Việt nam, không phân biệt đa số, thiểu số, trình độ phát triển đều có đại biểu của mình trong hệ thống cơ quan nhà nước
b. Nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc
Quyền bình đẳng về kinh tế giữa các dân tộc:
Được thể hiện:
- Nhà nước luôn quan tâm đầu tư phát triển kinh tế đối với tất cả các vùng, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số
- Nhà nước ban hành các chương trình phát triển kt-xh đối với vùng đồng bào dân tộc và miền núi, thực hiện chính sách tương trợ, giúp nhau cùng phát triển.
b. Nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc
Quyền bình đẳng của công dân trên lĩnh vực văn hoá:
Được thể hiện:
- Ngoài tiếng phổ thông, các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của mình
- Những phong tục, tập quán, truyền thống văn hoá tốt đẹp của từng dân tộc được giữ gìn, khôi phục, phát huy
b. Nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc
Quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên lĩnh vực GD-ĐT:
Được thể hiện:
- Các dân tộc được bình đẳng trong việc hưởng thụ một nền giáo dục của nước nhà
- Các dân tộc khác nhau được tạo mọi điều kiện thuận lợi, đều được bình đẳng về cơ hội học tập
b. Nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc
C. ý nghĩa quyền bình đẳng giữa các dân tộc
Câu hỏi:
Theo em, thực hiện bình đẳng giữa các dân tộc có ý nghĩa như thế nào đối với việc xây dựng và bảo vệ Đất nước?
c. ý nghĩa về quyền bình đẳng giữa các dân tộc
L? H?I C?U MUA NGU?I THI
L? h?i đầu xuân ở Tuyên Quang
Bình dẳng giữa các dân tộc l cơ sở của don k?t giữa các dân tộc v dại đoàn kết dân tộc, góp phần thực hiện mục tiêu "dân giu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh."

d. Chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về quyền bình đẳng giữa các dân tộc
Câu hỏi :
Đảng và Nhà nước đã đề ra những chính sách gì để đảm bảo việc thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc?
d. Chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về quyền bình đẳng giữa các dân tộc
Ghi nhận trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật về quyền bình đẳng giữa các dân tộc
Thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc
Nghiêm cấm mọi hành vi kì thị và chia rẽ dân tộc
Bài tập 1
Tại sao để thực hiện quyền b×nh đẳng giữa c¸c d©n tộc.
NN cần quan t©m đến c¸c d©n tộc thiểu số cã tr×nh độ ph¸t triển kt-xh thấp
* Tư¬ng trî, giup nhau cïng ph¸t triÓn là một tÊt yÕu kh¸ch
quan trong quan hÖ gi÷a c¸c d©n téc.
* Sù t­¬ng trî, gióp đì lÉn nhau gi÷a c¸c d©n téc bao hàm c¶
D©n téc đa sè cã tr×nh đé ph¸t triÓn cao h¬n gióp đì c¸c d©n téc
ThiÓu sè, chËm ph¸t triÓn và ng­îc lại
* Sự ®Çu t­ tËp trung, t¹o ®iÒu kiÖn về con ng­êi, về ph­¬ng tiÖn để cÊc d©n téc thiÓu sè tù v­¬n lªn, ph¸t triÓn KT, XH, VH
tiÕn kịp tr×nh đé chung cña c¶ n­íc
Củng cố - luyện tập
Bi t?p 2
Vì sao NN l?i d?m b?o t? l? thích dáng
ngu?i dân t?c thi?u s? trong các co quan
quy?n l?c NN ? trung uong v ?
d?a phuong
* Để tăng cường khối đại đoàn kết d©n téc v× muc tiªu “d©n giàu nước mạnh, x· hội công bằng, d©n chủ, văn minh.”
* X©y dựng chÝnh quyền NN mang bản chất giai cấp c«ng nh©n, cã tÝnh nh©n d©n, tÝnh d©n tộc s©u sắc, dưới sự lÉnh đạo của Đảng
* Quyền làm chủ về chÝnh trị của c¸c d©n tộc thiểu số cần được thể hiện tr­¬c hết ở sự tham gia vào c¸c cơ quan chÝnh quyền
Xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý thầy cô
 
Gửi ý kiến