Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 17. Vai trò của cơ khí trong sản xuất và đời sống

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Người Đẹp
Ngày gửi: 16h:23' 17-10-2008
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 880
Số lượt thích: 0 người
NHÓM I
TỔ 1
MAI THỊ ĐỨC NGUYÊN
ĐINH THỊ HOÀ
LÃ THỊ HUYỀN
ĐINH THỊ PHƯƠNG NHÃ
PHẠM THỊ NGỌC HƯƠNG
LÊ THỊ THU HOÀI
HOÀNG HỮU HỢP
NGƯỜI HƯỚNG DẪN :Th.S VŨ TRUNG HÒA
GIẢNG VIÊN TỔ VẬT LÝ
LỚP : LÝ - KTCN _K29
?VAI TRÒ CỦA CƠ KHÍ TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG
?GIA CÔNG CƠ KHÍ
?CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP
?TRUYỀN VÀ BIẾN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG
BÀI 17
MỤC TIÊU
? Hiểu được vai trò quan trọng của cơ khí trong sản xuất và đời sống
 Bieát ñöôïc söï ña daïng cuûa saûn phaåm cô khí vaø quy trình taïo ra saûn phaåm cô khí
BÀI 17
I. VAI TRÒ CỦA NGÀNH CƠ KHÍ
Các hình trên mô tả người ta đang làm gì ?
Sự khác nhau giữa các cách nâng vật nặng ở các hình ?
Em hãy cho biết máy giúp ích gì cho con người ?
BÀI 17
I. VAI TRÒ CỦA NGÀNH CƠ KHÍ
Cơ khí có vai trò quan trọng trong sản xuất và đời sống
?Tạo ra máy thay lao động thủ công để nâng cao năng suất lao động
 Giaûi phoùng söùc lao ñoäng cô baép cho con ngöôøi khieán lao ñoäng trôû neân nheï nhaøng hôn
 Môû roäng taàm nhìn giuùp con ngöôøi chinh phuïc thieân nhieân
BÀI 17
I. VAI TRÒ CỦA NGÀNH CƠ KHÍ
II. SẢN PHẨM CƠ KHÍ TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG
Máy sản xuất
hàng tiêu dùng
Máy trong công trình
văn hoá, sinh hoạt
Máy khai thác
Máy gia công
Máy nôngnghiệp
Máy thực phẩm
Máy vận chuyển
Máy điện
SẢN PHẨM
CƠ KHÍ
Các loại máy khác
Hình: Các sản phẩm cơ khí
Máy gia công
Máy sinh hoạt
Máy điện
Máy khai thác
Máy sản xuất hàng tiêu dùng
Máy vận chuyển
Máy nông nghiệp
BÀI 17
I. VAI TRÒ CỦA NGÀNH CƠ KHÍ
II. SẢN PHẨM CƠ KHÍ TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG
III. SẢN PHẨM CƠ KHÍ ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO?
Thép
Phôi
kìm
Hai

kìm
Chiếc
kìm
Chiếc
kìm
hoàn
chỉnh
Rèn
dập
Dũa
khoan
Tán
Nhiệt
luyện
Quy trình chế tạo kìm nguội được biểu diễn dưới dạng sơ đồ
Vật liệu
cơ khí
(kim loại,
phi kim
loại)
Gia công
cơ khí
(đúc,
hàn, rèn,
cắt gọt,
nhiệt
luyện)
Chi
tiết
Lắp
ráp
Sản
phẩm
cơ khí
Quá trình tạo ra sản phẩm cơ khí
BÀI 17
I. VAI TRÒ CỦA NGÀNH CƠ KHÍ
II. SẢN PHẨM CƠ KHÍ TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG
III. SẢN PHẨM CƠ KHÍ ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO?
Gia công cơ khí là quá trình tạo cho chi tiết có hình dạng, kích thước hoặc tính chất xác định, phù hợp với yêu cầu kĩ thuật dựa trên các nguyên lí khoa học và công nghệ.
 
Gửi ý kiến