Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

tai chinh tien te

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: DHTM
Người gửi: Quy Vu
Ngày gửi: 03h:42' 05-01-2010
Dung lượng: 358.0 KB
Số lượt tải: 26
Số lượt thích: 0 người
1
Bộ môn Tài Chính Doanh Nghiệp


Chuong 2

NH?NG V?N D? CO B?N V? TI CHNH
2
Bộ môn Tài Chính Doanh Nghiệp
NỘI DUNG CHƯƠNG HỌC

2.1 Quá trình ra đời và phát triển của tài chính
2.2 Bản chất của tài chính
2.3 Chức năng của tài chính
2.4 Hệ thống tài chính

Bộ môn Tài Chính Doanh Nghiệp
3
2.1 Quá trình ra đời và phát triển của tài chính
2.1.1 Tiền đề khách quan dẫn đến sự ra đời và phát triển của tài chính
a. Sự ra đời, tồn tại và phát triển của nền sản xuất hàng hoá.
b. Sự ra đời, tồn tại và phát triển của nhà nước.

4
Bộ môn Tài Chính Doanh Nghiệp
2.1.2 Đặc trưng cơ bản của tài chính qua các thời kỳ

Giai đoạn trước chủ nghĩa tư bản
- Các quan hệ TC phần lớn được thực hiện dưới hình thái hiện vật trực tiếp
Phần lớn các quan hệ TC nhằm huy đồng nguồn lực TC cho Nhà nước không mang tính thống nhất trong toàn bộ nên kinh tế quốc dân và phụ thuộc vào chủ quan của người đứng đầu Nhà nước
- Các quan hệ tài chính giữa những người sản xuất trong xã hội cũng chưa phát triển.
- Tài chính trong giai đoạn này là công cụ đàn áp, bóc lột người lao động
Giai đoạn từ chủ nghĩa tư bản đến nay
- Các quan hệ tài chính giữa nhà nước với các chủ thể khác trong xã hội được thực hiện dưới hình thái giá trị.
- Quá trình phân phối và sử dụng các nguồn lực của nhà nước được dựa trên những nguyên tắc, luật lệ nhất định và đảm bảo tính thống nhất trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân.
- Các quan hệ tài chính giữa các chủ thể trong quá trình sản xuất của xã hội ngày càng phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.
- Tài chính là công cụ để nhà nước quản lý, điều tiết vĩ mô nền kinh tế.
5
Bộ môn Tài Chính Doanh Nghiệp
2.1.3 Khái niệm tài chính
Tài chính là hệ thống các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình phân phối tổng sản phẩm quốc dân và của cải xã hội dưới hình thái giá trị thông qua việc hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ nhằm đáp ứng các lợi ích của các chủ thể trong xã hội.
Bộ môn Tài Chính Doanh Nghiệp
6
2.2 Bản chất của tài chính

2.2.1 N?i dung v d?c trung c?a cỏc quan h? ti chớnh
N?i dung
- Cỏc quan h? ti chớnh gi?a Nh nu?c v?i cỏc ch? th? khỏc trong n?n kinh t? -xó h?i
- Cỏc quan h? ti chớnh gi?a cỏc ch? th? v?i nhau
Cỏc quan h? ti chớnh trong n?i b? m?t ch? th?
Cỏc quan h? TC qu?c t?
D?c trung
- Khi cỏc quan h? ti chớnh n?y sinh bao gi? cung kộo theo s? d?ch chuy?n m?t lu?ng giỏ tr? nh?t d?nh.
- Ti?n t? xu?t hi?n trong cỏc m?i quan h? ti chớnh v?i tu cỏch l phuong ti?n th?c hi?n cỏc m?i quan h? dú.
- Thụng qua cỏc m?i quan h? ti chớnh, cỏc qu? ti?n t? thu?ng xuyờn v?n d?ng t?c l quỏ trỡnh t?o l?p (ch?c nang phuong ti?n tớch luy giỏ tr?) v s? d?ng (ch?c nang phuong ti?n thanh toỏn) b?i cỏc ch? th? khỏc nhau trong xó h?i.7
Bộ môn Tài Chính Doanh Nghiệp
2.2.2 Bản chất của tài chính

* Nhận xét
Biểu hiện bề ngoài của các quan hệ tài chính là sự vận động độc lập tương đối của các quỹ tiền tệ trong quá trình tạo lập và sử dụng chúng. Thực chất đây là quá trình phân phối các nguồn tài chính, quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ nhằm đạt được mục đích nhất định.

Đằng sau sự vận động của quỹ tiền tệ thể hiện các mối quan hệ về lợi ích kinh tế (các quan hệ kinh tế) giữa các chủ thể thể hiện sự phân chia của cải xã hội giữa các chủ thể liên quan dưới hình thái giá trị.
8
Bộ môn Tài Chính Doanh Nghiệp
Kết luận về bản chất của TC
Tài chính là hệ thống các quan hệ phân phối dưới hình thái gía trị.
Các quan hệ TC phát sinh trong quá trình hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ nhưng tài chính không phải là tiền hay quỹ tiền tệ.
Tài chính là các quan hệ phân phối chịu sự tác động trực tiếp của Nhà nước và Pháp luật nhưng tài chính không phải là hệ thống các luật lệ về tài chính.
Bộ môn Tài Chính Doanh Nghiệp
9
2.3 Chức năng của tài chính

2.3.1. Chức năng phân phối
a. Kh¸i niÖm
Chức năng phân phối của tài chính là chức năng mµ nhê ®ã quá trình phân phối của cải xã hội được thực hiện thông qua quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ trong nền kinh tế quốc dân nhằm thoả mãn nhu cầu của nhà nước và của mỗi chủ thể trong xã hội
b. Đối tượng phân phối

c. Chủ thể phân phối
10
Bộ môn Tài Chính Doanh Nghiệp
2.3.1. Chức năng phân phối

d. K?t qu? c?a phõn ph?i ti chớnh
L s? hỡnh thnh (t?o l?p) ho?c s? d?ng cỏc qu? ti?n t? ? cỏc ch? th? trong xó h?i nh?m nh?ng m?c dớch dó d?nh
e. D?c di?m c?a phõn ph?i ti chớnh
Phõn ph?i ti chớnh l s? phõn ph?i ch? di?n ra du?i hỡnh th?c giỏ tr? nhung khụng kốm theo s? thay d?i hỡnh thỏi giỏ tr?.
Phõn ph?i ti chớnh luụn g?n li?n v?i s? hỡnh thnh v s? d?ng cỏc qui ti?n t?.
Cỏc quan h? phõn ph?i TC khụng ph?i bao gi? cung nh?t thi?t kốm theo s? d?ch chuy?n giỏ tr? t? ch? th? ny sang ch? th? khỏc.
Phõn ph?i TC bao g?m 2 quỏ trỡnh phõn ph?i l?n d?u v phõn ph?i l?i trong dú phõn ph?i l?i bao trựm v th? hi?n rừ nột nh?t b?n ch?t c?a TC.
11
Bộ môn Tài Chính Doanh Nghiệp
2.3.1. Chức năng phân phối

f. Quỏ trỡnh phõn ph?i c?a ti chớnh
Phõn ph?i l?n d?u
Khỏi ni?m: L quỏ trỡnh phõn ph?i ch? di?n ra trong khu v?c s?n xu?t, t?o ra cỏc qu? ti?n t? co b?n d?i v?i nh?ng ch? th? cú li?n quan d?n quỏ trỡnh s?n xu?t.
Ph?m vi
K?t qu? c?a PP l?n d?u: bự d?p cỏc chi phớ tiờu hao, hỡnh thnh cỏc qu? DN (ti?n luong, t? b?o hi?m..), tr? cho cỏc ch? th? s? h?u v?n v ti nguyờn.
Phõn ph?i l?i
Khỏi ni?m: l quỏ trỡnh ti?p t?c phõn ph?i cỏc qu? ti?n t? dó hỡnh thnh trong phõn ph?i l?n d?u ra ton xó h?i
Ph?m vi
K?t qu? PP l?i
Tỏc d?ng c?a PP l?i (3 tỏc d?ng)
g. í nghia nghiờn c?u ch?c nang
NC d? d?m b?o cỏc ngu?n l?c TC dc dua vo nhg m?c dớch s? d?ng khỏc nhau

?
12
Bộ môn Tài Chính Doanh Nghiệp
2.3.1. Chøc n¨ng giám đốc
a. Khái niệm
Chức năng giám đốc là chức năng mà nhờ đó việc giám đốc bằng đồng tiền được thực hiện đối với quá trình phân phối của tài chính nhằm đảm bảo cho các quỹ tiền tệ luôn được tạo lập và sử dụng đúng mục đích đã định.
b. Đối tượng giám đốc: quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ
c. Chủ thể giám đốc: là các chủ thể tham gia vào quá trình phân phối.
d. Phạm vi giám đốc của tài chính:
13
Bộ môn Tài Chính Doanh Nghiệp
2.3.1. Chøc n¨ng giám đốc
e. Đặc điểm
- Giám đốc tài chính là giám đốc bằng đồng tiền thông qua sự vận động của đồng tiền, khi tiền tệ thực hiện chức năng thước đo phương tiện thanh toán và phương tiện tích lũy giá trị.
Giám đốc tài chính là một loại hình giám đốc rất toàn diện, thường xuyên, liên tục, do vậy nó mang hiệu quả và có tác dụng kịp thời.
Giám đốc tài chính được thực hiện thông qua việc phân tích các chỉ tiêu tài chính và các chuẩn mực trong quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ.
14
Bộ môn Tài Chính Doanh Nghiệp
2.3.1. Chøc n¨ng giám đốc
f. Ý nghĩa nghiên cứu chức năng giám đốc:
- Đảm bảo cho quá trình phân phối của tài chính diễn ra một cách trôi chảy, đúng định hướng và phù hợp với các quy luật khách quan.
- Giám đốc tài chính góp phần thúc đẩy việc sử dụng các nguồn lực TC một cách tiết kiệm và có hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của nền sản xuất xã hội.
- Giám đốc tài chính góp phần nâng cao kỷ luật tài chính, thúc đẩy việc chấp hành các chính sách, chế độ, thể chế tài chính làm lành mạnh hoá các hoạt động kinh tế xã hội, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất kinh doanh.
Bộ môn Tài Chính Doanh Nghiệp
15
2.4 Hệ thống tài chính

2.4.1 Khái niệm
Hệ thống tài chính là tổng thể các mối quan hệ tài chính trong những lĩnh vực hoạt động khác nhau nhưng thống nhất với nhau về bản chất chức năng và cả mối quan hệ hữu cơ với nhau trong quá trình hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ trong nền kinh tế quốc dân gắn với các chủ thể KT - XH tương ứng.
2.4.2 Cấu trúc hệ thống tài chính
Hệ thống tài chính được cấu trúc thành 5 khâu:
NSNN
Tài chính doanh nghiệp
Bảo hiểm
Tín dụng
- Tài chính hộ gia đình và các tổ chức xã hội.
Bộ môn Tài Chính Doanh Nghiệp
16
Quan hệ trực tiếp
Quan hệ gián tiếp
Mối quan hệ giữa các khâu trong HTTC
TCDN
Tín dụng
NSNN
Bảo hiểm
TC HGĐ
và TCXH
Thị trường
tài chính
17
Bộ môn Tài Chính Doanh Nghiệp
CÂU HỎI ÔN TẬP
Tài chính là gì? Trình bày quá trình ra đời và phát triển của phạm trù Tài chính?
Phân tích bản chất của Tài chính.
Phân tích 2 chức năng của tài chính? Mối quan hệ giữa 2 chức năng đó như thế nào?
Phân tích tính chất “bao trùm chủ yếu” của phân phối lại.
Trình bày cấu trúc của hệ thống Tài chính.

 
Gửi ý kiến