Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 11. Keep fit, stay healthy

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ng Thi ­­­­­ Huong
Ngày gửi: 15h:06' 24-01-2010
Dung lượng: 829.5 KB
Số lượt tải: 469
Số lượt thích: 1 người (Hạnh Nguyễn)
chào mừng các thầy cô giáo
chào các em học sinh lớp 7
chúc các em học tốt
Unit 11: Keep fit, stay healthy
Lesson 5: B4,5
Matching:
Match the words about sickness with their meaning
A B
1. cold a. c¶m cóm
2. flu b. c¶m l¹nh
3. headache c. ®au ®Çu
4. toothache d. ®au bông
5. stomachache e. ®au r¨ng
New vocabulary
- common cold (n) bÖnh c¶m th­êng
- disease (n) bÖnh tËt
- symptom (n) triÖu chøng
- runny nose (n) ch¶y n­íc mòi
- slight fever (n) sèt nhÑ
- cough (v) ho
- sneeze (v) h¾t x× h¬i
- cure (n) c¸ch ch÷a trÞ
(v) ch÷a trÞ
Unit 11: Keep fit, stay healthy
Lesson 5: B4,5
Unit 11: Keep fit, stay healthy
Lesson 5: B4,5
Pre questions:
a. Why do people call the cold “common”?
b. What are the symptoms of the common cold?
Answer key:
a. People call the cold common because every year, millions of people catch it.
b. They are: a runny nose, a slight fever, coughing and sneezing
Unit 11: Keep fit, stay healthy
Lesson 5: B4,5
Unit 11: Keep fit, stay healthy
Lesson 5: B4,5
Matching:
guess the meaning of the words by matching each word on column A with a translation in column B
A B
1. unpleasant a. biÕn mÊt
2. relieve b. khã chÞu
3. disappear c. ng¨n c¶n
4. prevent d. thuèc
5. medicine e. gi¶m nhÑ
Unit 11: Keep fit, stay healthy
Lesson 5: B4,5
Comprehension questions:
a. Why do people call the cold “common”?
- People call the cold common because every year, millions of people catch it.
b. What are the symptoms of the common cold?
- They are: a runny nose, a slight fever, coughing and sneezing.
c. Is there a cure for the common cold?
- No, there is no cure for the common cold.
d. Do cold cures work? What do they do?
- No, these medicines don’t cure a cold, but they relieve the symptoms.
e. How can you help prevent a cold?
- We can prevent a cold by eating well, doing exercise, keeping fit and staying healthy.

Fill in the gap with the given words in the box:

1. The symptoms of the common cold are a runny nose, a slight fever, coughing and sneezing.
2. The students filled in their medical record.
3. What was wrong with you?
- I had a bad cold.
4. The doctor said you should eat well.
5. Did your mother write sick note for you?
- No, she didn’t.


didn’t, symptoms, wrong, doctor, fever, record
Unit 11: Keep fit, stay healthy
Lesson 5: B4,5
Play with words
Hold your nose and read this poem.

I have a cold, a horrible cold.
I cough, I sneeze, and then I blow.
Here comes another sneeze – oh no!
Ah choo!

I have a cold, a terrible cold.
My face is white, my nose is red.
And I have a pain in my head.
Ah choo!
Unit 11: Keep fit, stay healthy
Lesson 5: B4,5
Homework
Write the short passage about common cold (summarize text)
Goodbye! See you soon!
No_avatar

Không biết ngượng hay day cu soan nhieu vao nka cung oi

Xấu hổNháy mắt hihi

 

 
Gửi ý kiến