Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 4. Learning a foreign language

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Châm
Ngày gửi: 21h:43' 15-11-2008
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 34
Số lượt thích: 0 người
Teacher : Pham Thi Cham
Learners: Students in class 9D
of Luong Dien secondary school
Period :23
Unit 4: Learning a foreign language.
(Lesson: Read)
1: Vocabulary

sơ cấp
trung cấp
cao cấp
có trình độ cao
việc dạy kèm
(= institute)
học viện
hội đồng
(adj)
(n)
(adj)
(adj)
(adj)
(n)
beginner
intermediate
advanced
well- qualified
academy
tuition
council
(n)
* Matching
beginner
intermediate
advanced
well- qualified
academy
tuition

council
cao cấp
trung cấp
sơ cấp
việc dạy kèm
học viện
có trình độ cao
hội đồng
Period :23
Unit 4: Learning a foreign language.
(Lesson: Read)
2. Complete the form

morning, afternoon, evening

advanced

first week of November
morning, evening

beginner,
intermediate

3rd November
afternoon,
evening, weekend

beginner

(today)

’s notes
English class
- early evening
- intermediate level
- starting late October/
early November
3. Your advice for Mr Lam
Mr Lam should choose …………………………………… Because the
school has ………………. classes. It offers ………… levels and the courses start
on ……………….. .
Mr. Lam

1: Which school do you like ?
2: Do you like a morning, afternoon or evening class ?
3: Which level do you want ?
4: When do you want the course start ?
What about you ?
Period :23
Unit 4: Learning a foreign language.
(Lesson: Read)
1: New words
beginner (adj) s¬ cÊp
intermediate (adj) trung cÊp
advanced (adj) cao cÊp
well – qualified (adj) cã tr×nh ®é cao
tuition (n) viÖc d¹y kÌm
academy (n) häc viÖn
council (n) héi ®ång
2. Answer keys
3. Advice for Mr Lam
Mr Lam should choose Foreign
Language Council. Because the school
has morning and evening classes . It
offers beginner and intermediate levels
and the courses start on 3rd November.
 
Gửi ý kiến