Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

SINH NHAT BAC HO

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Liêng Jrang Ha Chú (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:32' 05-03-2010
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG PTDTNT- KRÔNG A NA.
THI TÌM HIỂU VỀ ĐOÀNTNCSHCM & ĐỘI TNTPHCH
YOUR SUBTITLE GOES HERE


Câu 12: Hệ thống tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gồm mấy cấp ?
Trả lời :
Đoàn TNCSHCM được tổ chức theo hệ thống 4 cấp như sau :
Tổ chức cơ sở Đoàn ( Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở ).
Huyện Đoàn , quận Đoàn và các đơn vị tương đương
Tỉnh Đoàn , thành Đoàn và các đơn vị tương đương .
Trung ương Đoàn .
Your Topic Goes Here
CÂU 1: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do ai sáng lập ?
Your Topic Goes Here
Trả lời : Đoàn TNCSHCM là tổ chức chính trị - xã hội của TN Việt Nam , do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập , lãnh đạo và rèn luyện .
CÂU 2: Em hãy cho biết ý nghĩa của huy hiệu Đoàn ?
elements

Traû lôøi :Bieåu thò söùc maïnh , yù chí cuûa thanh nieân Vieät Nam , tính xung kích cuûa tuoåi treû trong coâng cuoäc xaây döïngk vaø baûo veä Toå quoác .Baùc Hoà ñaõ toång keát yù nghóa cuûa huy hieäu Ñoaøn : “ Tay caàm côø ñoû sao vaøng tieán leân ”.
Câu 3:Cờ Đoàn được thể hiện thế nào ?
Trả lời :
- Nền đỏ
- Hình chữ nhật , chiều rộng bằng hai phần ba (2/3) chiều dài .
- Ở giữa có hình huy hiệu Đoàn .
- Đường kính huy hiệu bằng hai phần năm (2/5) chiều rộng cờ .
Câu 4: Em hãy cho biết tên bài ca chính thức của Đoàn ,nhạc & lời ?
Trả lời : Là bài hát : Thanh niên làm theo lời Bác . Nhạc và lời : Hoàng Hoà . Bài hát được Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VI quyết định làm bài ca chính thức của Đoàn .

Câu 5: Từ ngày thành lập đến nay Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đôỉ tên mấy lần:

3 lần
5 lần
8 lần
7 lần


Đáp án : D
Đoàn TNCS Đông Dương (1931- 1936)
Đoàn TN Dân chủ (1937- 1939)
Đoàn TN Phản đế (1939- 1941)
Đoàn TN Cứu quốc (1941- 1956)
Đoàn TN Lao động Việt Nam (1956- 1970)
Đoàn TNLao động Hồ Chí Minh (1970- 1976)
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ( từ 1976 đến nay )
Câu 6:Trong 4 ngày sau đây ngày nào là ngày thànhlập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh :
A. Ngày 3- 2-1930 .
B. Ngày 26-3 -1931.
C. Ngày 26-3 -1941.
D. Ngày 15-5- 1941.
*Đáp án : B


Câu 7: Trong các phong trào sau đâyphong trào nào là phong trào truyền thống của Đội TNTP Hồ Chí Minh ?
A. Vì miền Nam ruột thịt .
B. Tuổi trẻ giữ nước .
C. 5 xung phong .
D. Nói lời hay làm việc tốt

* Đáp án :D


Câu 8:Trong các công trình sau công trình nào do Đội phát động ?
A. Xây dựng đoàn tàu thống nhất .
B. Xây dựng nhà máy nhiệt điện Phả Lại .
C. Xây dựng nhà máy điện sông đà .
D. Xây dựng nhà máy nhựa Tiền Phong .

Đáp án : D
Câu 9:Mục đích lý tưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là gì ?
Trả lời : Đoàn bao gồm những thành viên tiên tiến , tự nguyện phấn đấu vì sự nghiêp xây dựng nước Việt Nam độc lập , dân chủ và giầu mạnh công bằng và văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa .


Câu 10 :Tính chất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là gì ?
Trả lời : Điều lệ Đoàn khảng định :
Đoàn TNCSHCM là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam , do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập , lãnh đạo và rèn luyện . Điều này đã phản ánh đầy đủ Đoàn là một tổ chức thanh niên Cộng sản mang tính tiên tiến của giai cấp công nhân và tính quần chúng rộng rãi của thanh niên Việt Nam . Thông qua việc mở rộng các hoạt động có tính chất xã hội mỗi đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn thể hiện tính tiên tiến , vai trò nòng cốt của mình trong phong trào thanh niên và các hội của thanh niên .
Trả lời : Đoàn viên TNCSHCM là thanh niên tiên tiến , phấn đấu vì lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh , gương mẫu trong học tập , lao động , hoạt động xã hội và bảo vệ Tổ quốc , gắn bó mật thiết với thanh niên ; Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước và điều lệ Đoàn
Câu 11 :Người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh có
những đặc điểm gì ?


Câu 13: Người đặt mìn trên cầu Công Lý ( Sài Gòn ) để mưu sát tên tướng Mỹ Mắc Na -Ma -Ra là ai ?
A. Võ Thị Sáu
B. Cù Chính Lan
C. Nguyễn Văn Trỗi
D. Lý Tự Trọng .
Đáp án :
C


Câu 14 : Ai là người nói câu nói nổi tiếng "Nhằm thẳng quan thù mà bắn " ?
A. Lê Văn Tám
B. Lê Đình Chinh
C. Nguyễn Viết Xuân
D. Bé Văn Đàn
Đáp án :
C

CÂU 15: Bác Hồ đã dạy thanh niên :
" Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên ."
Lời dạy này được Bác nói năm nào ?
1950
1951
1954
1968

Đáp án :
A 1950

Câu 16 : Hãy điền từ vào (...)trong câu sau :
" Tuổi trẻ là (.) của nhân loại ."
A. Mùa Xuân
B. Mùa Hè
C. Mùa Thu
D.Mùa Đông
Đáp án :
A
 
Gửi ý kiến