Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tuần 29. Đường đi Sa Pa

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đàm Bình Dương
Ngày gửi: 08h:35' 14-03-2010
Dung lượng: 3.5 MB
Số lượt tải: 596
Số lượt thích: 0 người
Phòng giáo dục BUỉ ẹAấNG
Trường th NGHểA TRUNG
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP
GIÁO VIÊN : HOÀNG THỊ THỦY
Tập đọc lớp 4
Thứ ba, ngày 23 tháng 03 năm 2010
Tập đọc:
Kiểm tra bài cũ:
1.Đọc bài “ Con Seû”.
Vaø cho bieát :Vì sao taùc giaû baøy toû loøng kính phuïc ñoái vôùi con seû nhoû beù ?
2.Ñoïc baøi “Con Seû ” vaø cho bieát noäi dung cuûa baøi ?
Giữ lấy màu xanh
Bài được chia thành 3 đoạn :

Thứ ba, ngày 23 tháng 03 năm 2010
Tập đọc:
Bài : Đường đi Sa Pa
Nguyễn Phan Hách
Đoạn 1 : Từ đầu đến lướt thướt liễu rủ.
Đoạn 2 : Buổi chiều đến sương núi tím nhạt .
Đoạn 3 : Phần còn lại
Thứ ba, ngày 23 tháng 03 năm 2010
Tập đọc:
Bài : Đường đi Sa Pa
Nguyễn Phan Hách
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Chênh vênh
Trắng xóa
Liễu rủ
Thoắt cái
Thứ ba, ngày 23 tháng 03 năm 2010
Tập đọc:
Bài : Đường đi Sa Pa
Nguyễn Phan Hách
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Sa PaThứ ba, ngày 23 tháng 03 năm 2010
Tập đọc:
Bài : Đường đi Sa Pa
Nguyễn Phan Hách
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Sa Pa

Rừng cây âm âm

Thứ ba, ngày 23 tháng 03 năm 2010
Tập đọc:
Bài : Đường đi Sa Pa
Nguyễn Phan Hách
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Sa Pa

Rừng cây âm âm
Hmông, Tu Dí, Phù Lá
Hmông, Tu Dí, Phù Lá

Thứ ba, ngày 23 tháng 03 năm 2010
Tập đọc:
Bài : Đường đi Sa Pa
Nguyễn Phan Hách
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Sa Pa

Rừng cây âm âm
Hmông, Tu Dí, Phù Lá
Hoàng hôn
Hoàng hôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 03 năm 2010
Tập đọc:
Bài : Đường đi Sa Pa
Nguyễn Phan Hách
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Sa Pa

Rừng cây âm âm
Hmông, Tu Dí, Phù Lá
Hoàng hôn
Ap phiên
Thứ ba, ngày 23 tháng 03 năm 2010
Tập đọc:
Bài : Đường đi Sa Pa
Nguyễn Phan Hách
Câu1 : Mỗi đoạn trong bài là một bức tranh đẹp về cảnh, về người. Hãy miêu tả những điều em hình dung được về mỗi bức tranh?.
Yêu cầu học sinh đọc thầm toàn bài trả lời câu hỏi :Thứ ba, ngày 23 tháng 03 năm 2010
Tập đọc:
Bài : Đường đi Sa Pa
Nguyễn Phan Hách
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Sa Pa

Rừng cây âm âm
Hmông, Tu Dí, Phù Lá
Hoàng hôn
Ap phiên
-Những bông hoa chuối rực lên như ngọn lửa; những con ngựa ăn cỏ trong vườn đào: con đen, con trắng , con đỏ son, chùm đuôi cong lướt thướt liễu rủ
-Cảnh phố huyện rất vui mắt rực rỡ sắc màu.
-Ngày liên tục đổi mùa tạo nên bức tranh phong cảnh rất lạ.
Hoa chuối
l
Mưa tuyết
Thứ ba, ngày 23 tháng 03 năm 2010
Tập đọc:
Bài : Đường đi Sa Pa
Nguyễn Phan Hách
Câu1 : Mỗi đoạn trong bài là một bức tranh đẹp về cảnh, về người. Hãy miêu tả những điều em hình dung được về mỗi bức tranh?.
Yêu cầu học sinh đọc thầm toàn bài trả lời câu hỏi :
Câu 2 : Những bức tranh bằng lời trong bài thể hiện sự quan sát rất tinh tế của tác giả. Hãy nêu một chi tiết thể hiện sự quan sát tinh tế ấy?


Thứ ba, ngày 23 tháng 03 năm 2010
Tập đọc:
Bài : Đường đi Sa Pa
Nguyễn Phan Hách
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Sa Pa

Rừng cây âm âm
Hmông, Tu Dí, Phù Lá
Hoàng hôn
Ap phiên
-Những bông hoa chuối rực lên như ngọn lửa; những con ngựa ăn cỏ trong vườn đào: con đen, con trắng , con đỏ son, chùm đuôi cong lướt thướt liễu rủ
-Cảnh phố huyện rất vui mắt rực rỡ sắc màu.
-Ngày liên tục đổi mùa tạo nên bức tranh phong cảnh rất lạ.
Thứ ba, ngày 23 tháng 03 năm 2010
Tập đọc:
Bài : Đường đi Sa Pa
Nguyễn Phan Hách
Câu1 : Mỗi đoạn trong bài là một bức tranh đẹp về cảnh, về người. Hãy miêu tả những điều em hình dung được về mỗi bức tranh?.
Yêu cầu học sinh đọc thầm toàn bài trả lời câu hỏi :
Câu 2 : Những bức tranh bằng lời trong bài thể hiện sự quan sát rất tinh tế của tác giả. Hãy nêu một chi tiết thể hiện sự quan sát tinh tế ấy?
Câu 3 : Vì sao tác giả gọi Sa Pa là " món quà tặng diệu kì"của thiên nhiên?

Thứ ba, ngày 23 tháng 03 năm 2010
Tập đọc:
Bài : Đường đi Sa Pa
Nguyễn Phan Hách
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Sa Pa

Rừng cây âm âm
Hmông, Tu Dí, Phù Lá
Hoàng hôn
Ap phiên
-Những bông hoa chuối rực lên như ngọn lửa; những con ngựa ăn cỏ trong vườn đào: con đen, con trắng , con đỏ son, chùm đuôi cong lướt thướt liễu rủ
-Cảnh phố huyện rất vui mắt rực rỡ sắc màu.
-Ngày liên tục đổi mùa tạo nên bức tranh phong cảnh rất lạ.
Vì sự đổi mùa trong ngày ở Sa Pa rất lạ lùng ,hiếm có.
Thứ ba, ngày 23 tháng 03 năm 2010
Tập đọc:
Bài : Đường đi Sa Pa
Nguyễn Phan Hách
Câu1 : Mỗi đoạn trong bài là một bức tranh đẹp về cảnh, về người. Hãy miêu tả những điều em hình dung được về mỗi bức tranh?.
Yêu cầu học sinh đọc thầm toàn bài trả lời câu hỏi :
Câu 2 : Những bức tranh bằng lời trong bài thể hiện sự quan sát rất tinh tế của tác giả. Hãy nêu một chi tiết thể hiện sự quan sát tinh tế ấy?
Câu 3 : Vì sao tác giả gọi Sa Pa là " món quà tặng diệu kì"của thiên nhiên?
Câu 4 : Bài văn thể hiện tình cảm của tác giả đối với cảnh đẹp Sa Pa như thế nào?
Thứ ba, ngày 23 tháng 03 năm 2010
Tập đọc:
Bài : Đường đi Sa Pa
Nguyễn Phan Hách
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Sa Pa

Rừng cây âm âm
Hmông, Tu Dí, Phù Lá
Hoàng hôn
Ap phiên
-Những bông hoa chuối rực lên như ngọn lửa; những con ngựa ăn cỏ trong vườn đào: con đen, con trắng , con đỏ son, chùm đuôi cong lướt thướt liễu rủ
-Cảnh phố huyện rất vui mắt rực rỡ sắc màu.
-Ngày liên tục đổi mùa tạo nên bức tranh phong cảnh rất lạ.
Vì sự đổi mùa trong ngày ở Sa Pa rất lạ lùng ,hiếm có.
Tác giả ngưỡng mộ , háo hức trước cảnh đẹp Sa Pa.
Thứ ba, ngày 23 tháng 03 năm 2010
Tập đọc:
Bài : Đường đi Sa Pa
Nguyễn Phan Hách

Hãy nêu nội dung chính của bài?Nội dung: Baøi ca ngôïi veû ñeïp ñoïc ñaùo cuûa Sa Pa, theå hieän tình caûm yeâu meán thieát tha cuûa taùc giaû ñoái vôùi caûnh ñeïp cuûa ñaát nöôùc.
Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2008
Tập đọc: KÌ DIỆU RỪNG XANH
Hướng dẫn đọc diễn cảm
Hoâm sau chuùng toâi ñi Sa Pa . Phong caûnh ôû ñaây thaät ñeïp. Thoaét caùi , laù vaøng rôi trong khoaûnh khaéc muøa thu. Thoaét caùi , traéng long lanh moät côn möa tuyeát treân nhöõng caønh ñaøo , leâ , maän. Thoaét caùi , gioù xuaân haây haåy
noàng naøn vôùi nhöõng boâng hoa lay ôn maøu ñen nhung hieám quyù.
Sa Pa quaû laø moùn quaø taëng dieäu kì maø thieân nhieân daønh cho ñaát nöôùc ta.
Kính chúc các thầy cô giáo mạnh khoẻ!
No_avatar

hay Mỉm cười

 
Gửi ý kiến