Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

luyện tập đồng phân &danh pháp lập thể

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Mỹ Duyên
Ngày gửi: 01h:54' 26-09-2008
Dung lượng: 236.0 KB
Số lượt tải: 548
Số lượt thích: 0 người
LUYỆN TẬP
ĐỒNG PHÂN CẤU TẠO, ĐỒNG PHÂN LẬP THỂ, DANH PHÁP


Bài tập 1
1.Viết các đồng phân của các chất sau (kể
cả đồng phân lập thể nếu có )
a/ C3H6O và C3H9N, gọi tên
b/ C3H6O2 và C4H8O2 , gọi tên
c/ C2H4O và C2H4O2, gọi tên
d/ C4H9Cl và gọi tên

2. Viết công thức cấu tạo laäp theå các chất sau: (Ñoïc caáu hình tuyeät ñoái neáu coù)
a/ 2-hiđroxipropanoic
b/ 2-clo-2-metylpentan
c/ 2-clopentan
d/ etylmeylpropyl amin

a/Đánh dấu hoa thị vào kề bên carbon bất đối trong các phân tử sau
Bài tập 2
b/Xác định số lương đồng phân quang học trong mỗi trường hợp, vẽ ra, xác định cấu hình R, S (nếu có) của các chất trên
Bài tập 3
1. Cho biết mối liên quan giữa các đồng phân sau
a/ (S) - 5-clorohexa-2-en và clorociclohexan
b/ (2R,3R) - Dibromopentan và (2S,3R)- Dibromopentan.
2. Đọc cấu hìn R, S của các carbon thủ tính . Cho biết mối quan hệ giữa các chất A, B, C, D

Bài tập 4
Có công thức chất (Z) trình bày ở dạng phối cảnh như sau:

Trình bày công thức (Z) nhìn theo các trục khác nhau, bằng cách bổ túc các hình chiếu Newman như trên. Trong các công thứ này, công thức nào thoả đúng cấu tạo lập thể của phân tử (Z)?
Trình bày theo công thức Fischer của (Z)
Veõ giản đồ năng lượng quay của n -butan
60
120
180
------------------------------------------------------------
-120
-60
Bán l?ch
Che khuất toàn phần
E,,kcal/mol
0
Đối lệch
CH3
CH3
CH3
CH3
CH3
CH3
CH3
CH3
0,9
3,6
4,5
CH3
CH3
Bài tập 5
Bài tập 6

Có công thức (Z) biểu diễn ở dạng phối cảnh như sau:

1.Bổ túc các hình từ A đến H của Z. Trong các công thứ Fischer trên chỉ có duy nhất 1 công thức đúng qui ước viết công thức Fischer. Chỉ rõ và thuyết minh.
2. Gọi tên Z theo danh pháp quốc tế có cả R, S
BÀI TẬP HS ĐỀ NGHỊ
PHẦN 2
Bài 1:

Trong từng cặp chất cho dưới đây, cặp chất nào là đồng phân cấu tạo hay đồng phân cấu hình?
a) cis và trans – 1 – clo propen
b) cis và trans – 3 – metylxiclohexanol
c) cis và trans – 4 – metylxiclohexanol
d) Axit lactic (CH3 – CHOH – COOH) và axit - hidroxipropionic (CH2OH – CH2 – COOH
e) 1 – clopropen, 2 – clopropen và 3 – clopropen
Bài 2
Viết công thức phối cảnh, Fischer và
Newman các chất sau:
a/ 2-hiđroxipropanoic
b/ 2-clo-2-metylpentan
c/ 2-clopentan
d/ Etylmeylpropyl amin

Bài 3: Đọc tên theo danh pháp IUPAC và chỉ ra cấu hình R hoặc S cho các hợp chất sau đây:
a/
b/
c/
d)
e)
f)
g)
h)
i)
Axit (S) – 2 - aminopropanoic
S) – 1 – phenyletanamin
Axit (R) – 3 – aminobutanoic
Axit (S) – 2 – amino -3- hidroxipropanoic
Axit (S) – 2, 3 – dihydroxypropanoic
Axit (2R, 3R) – 2, 3 – dihydroxybutandioic
Axit (R) - 2, 3 –
dihydroxypropanoic
Axit (R) – 2 – clo – 2 – hydroxypropanoic
(2R, 3S, 4R, 5R) – 2, 3, 4, 5, 6 – pentahydroxyhexanal
k)
l)
m)
n)
o)
p)
Axit (R) – hydroxy phenyl axetic
Axit (R) – 2 – hydroxybutandioic
Axit (2S, 3S) – 2, 3 – diclobutan
(R) – 3 – etyl – 3 – metylpyrolidin – 2, 5 – dion
(R) – 3 – phenylbutan – 2 – on
Trans- 1,2 -diphenylxiclopropan
Bài 4
Trong các chất sau đây, ở chất nào có xuất hiện đồng
phân hình học. Viết công thức của các đồng phân ấy:
a) 2 – metylbut – 2 – en
b) hex – 3 – en
c) 1, 3 – dimetylxiclobutan
d) hexa – 2, 4 – dien
e) but – 2 – en
f) pent – 2 – en
g) 2, 5 – dimetylhex – 3 – en
h) 3 – metylpent – 2 – en
Bài 5:
A và B là 2 chất hữu cơ thuộc 2 dãy đồng đẳng khác nhau (A hơn B một nguyên tử cacbon). Hỗn hợp D gồm A, B có tỉ khối hơi so với hidro là 13,5. Đốt cháy hoàn toàn 10,8 gam D chỉ thu được hơi nước và 30, 08 gam CO2.
a) Xác định công thức cấu tạo A, B.
b) Tính thể tích dung dịch AgNO3 2M trong NH3 dư để tác dụng vừa đủ 10,8 gam hỗn hợp D.
Bài 6:
Đốt cháy hoàn toàn 2,7 gam hợp chất hữu cơ A phải dùng vừa hết 4,76 lít O2 (đktc). Sản phẩm thu được chỉ gồm CO2 và H2O có
a) Xác định CTPT của A biết MA < M glucozo.
b) Xác định CTCT của A. Biết A không phản ứng với Na, NaOH và khi phản ứng với nước Br2 thu được 2 sản phẩm B, C có cùng CTPT là C7H7OBr. Xác định CTCT của B, C biết hàm lượng B nhiều hơn C.
Bài 7:

Viết công thức cấu tạo các đồng phân mạch hở:
a) Có công thức phân tử C3H4BrCl và có đồng phân hình học. Viết công thức cấu tạo lập thể các đồng phân hình học tương ứng.
b) Có công thức phân tử C3H4BrCl, có đồng phân quang học và chỉ có 1 nguyên tử cacbon bất đối trong phân tử. Biểu diễn các dạng đồng phân quang học tương ứng bằng công thức phối cảnh hoặc công thức chiếu Fischer.
Bài 8:
Hidrocacbon A có CTPT là C8H8
a) Xác định CTCT của A biết 3,12 g A phản ứng hết dung dịch chứa 4,8g Br2 hoặc tối đa 2,688 lít H2 (đktc).
b) Hidro hóa A theo tỉ lệ mol 1 : 1 thu được hidrocacbon X. Khi brom hóa một đồng phân Y của X với xúc tác bột Fe theo tỉ lệ mol 1 : 1 được một sản phẩm duy nhất. Xác định CTCT của X, Y.
Bài 9:
Cho hai chất A và B đều có thành phần nguyên tố C,H,O,N khối lượng phân tử của A bằng 77. Cho 1,54g chất A vào bình kín có dung tích là 10,08 lit rồi cho không khí (gồm 80%N2 và 20% O2)vào bình tới khi đạt áp suất P , nhiệt độ là 54,600C . Nung nóng bình để đốt cháy hoàn toàn A ( nitơ tạo thành ở dạng đơn chất ). Sau phản ứng , cho sản phẩm khí lần lượt đi qua bình 1 đựng P2O5 bình 2 đựng P trắng, bình 3 đựng 400ml dung dịch Ba(OH)2 . Khí ra khỏi bình 3 chỉ còn N2 chiếm thể tích 5,6 lit (đktc). Khối lượng bình 1 tăng 1,26g ở bình 3 có 3,94g kết tủa (nếu lọc kết tủa , đun nóng nước, lại tạo kết tủa ), khối lượng bình 2 tăng 0,16g . Tìm công thức phân tử của A ,B biết rằng số nguyên tử C,O,N trong phân tử A,B là như nhau ,% khối lượng của hiđro trong B là 6,67%
Bài 10:
Đốt cháy hoàn toàn hidrocacbon A, B, C thì tổng số mol H2O và CO2 thu được là 0,18 mol và 0,2 mol. Nếu lấy lượng chất A bằng lượng đã đốt ở trên cho qua bình đựng dung dịch AgNO3/NH3 dư thì thấy khối lượng bình tăng 0,52 gam đồng thời trong bình xuất hiện 4,8 gam kết tủa.
a) Xác định CTPT của A, B, C biết tổng số mol (A, B, C) đã đem đốt là 0,05 mol; B là parafin; số mol A cháy bằng số mol B cháy. B có số nguyên tử cacbon trung gian giữa A và C, số nguyên tử hidro trong C lớn hơn 12.
b) Xác định CTCT của A, B, C. Biết rằng C không chứa nhóm ankin, 1 mol chất C phản ứng được với 1 mol H2, còn khi phản ứng với ozon nó sẽ chuyển thành dixeton đối xứng có số nguyên tử cacbon như trong phân tử chất C.
No_avatar

cho em hoi la bai giang dien tu nay ko co dap an a? em dang co mot so thac mac ve phan hoa lap the

 

 
Gửi ý kiến