Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 13. Films and cinema

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thanh Vũ
Ngày gửi: 19h:33' 17-03-2010
Dung lượng: 7.5 MB
Số lượt tải: 656
Số lượt thích: 0 người
CLASS: 10A1
Teacher: Tran Thi Bich Luu
WELCOME TO OUR CLASS!
FILMS
No.1
No.2
No.3

Period:79
ENGLISH 10
UNIT 13:
FILMS AND CINEMA
(SPEAKING)
List the kinds of films and adjectives describing the kinds of films.
 Some kinds of films and adjectives describing the kinds of films.
Unit 13: FILMS AND CINEMA
Jane: What do you think of_____________ ?
Nga: Oh, I find them really ______________.
Minh: I ________________ with you. I find them very _______________.
horror films
terrifying
don’t quite agree
interesting
Complete the dialogue between Jane, Nga and Minh
Jane: What ____ you ____ of horror films?
Nga: Oh, I ____ them _____ terrifying.
Minh: I ____ quite ____ with ____. I find them very ______.

Unit 13: FILMS AND CINEMA
Jane: ____ do ____ think ____ horror films?
Nga: ____, I find _____ really _______.
Minh: ___ don’t ____ agree ____ you. I ____ them _____ interesting.

Unit 13: FILMS AND CINEMA
Unit 13: FILMS AND CINEMA
Jane: What ___ ____ ____ ____ horror films? Nga: Oh, ___ ____ ___ really terrifying.
Minh: ___ don’t quite agree ___ ___. ____ find ___
very interesting.

Jane: What ___ ____ ____ ____ horror films?
(1)
Nga: Oh, ___ ____ ___ really terrifying.
(2)
Minh: ___ don’t quite agree ___ ___. ____ find ___
(3)
very interesting.
(4)
Unit 13: FILMS AND CINEMA
Unit 13: FILMS AND CINEMA


Jane: Which do you prefer, detective films
or science fiction films?
Nga: Well, it’s difficult to say. But I suppose I prefer to .detective ones
science fiction films
Unit 13: FILMS AND CINEMA


Jane: Which do you prefer, …………or………..?
Nga: Well, it’s ……. to say. But I suppose I prefer…….. to………..Unit 13: FILMS AND CINEMA
Jane: Which ……., detective films or science fiction films?
Nga: Well,…….. difficult …….. But I suppose I prefer science fiction films to detective ones.
thrillers or science fiction films
horror films or detective films
love story films or cartoon films
cartoon films or science fiction films

1. What kind of film you like to see? Why?
2. What is the name of the best film you have ever seen?
3. Where and when did you see it?
4. What kind of film is it?
5. What is it about?
6. Who is/are the main character(s)?
7. How do you feel about it?
8. Why do you prefer it to other films?
Unit 13: FILMS AND CINEMA
Talk about the kind of film you like and a film you have seen. Use the suggestions below:
Homework:
- Review this part
- Prepare the next: Unit 13: FILMS AND CINEMA (Listening)
- Write a passage about a film you have ever seen.
Good bye. See you again!
Thank you for
your listening !
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓