Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 26. Tiến vào Dinh Độc Lập

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: ST
Người gửi: Hoàng Trường Sơn (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:16' 19-03-2010
Dung lượng: 3.1 MB
Số lượt tải: 569
Số lượt thích: 0 người
3/19/2010
Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch
LỊCH SỬ LỚP 5 TUẦN 28
BÀI : TIẾN VÀO DINH ĐỘC LẬP
3/19/2010
Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch
Hát lên các bạn ơi!
Lễ kí Hiệp định Pa - ri
iểm tra bài cũ
3/19/2010
Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch
câu1 :Hiệp định Pa ri về chấm dứt
chiến tranh lập lại hoà bình ở Việt Nam
được ký kết kết ngày nào?
-khung cảnh ra sao?
HiƯp nh Pa ri vỊ chm dt
chin tranh lp li ho bnh ViƯt Nam
ỵc k kt kt ngy 27-01-1973
-khung cnh trang nghim,lng ly.
3/19/2010
Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch
C©u 2 : Haü nªu nh÷ng ®iÓm c¬ b¶n cña HiÖp ®Þnh Pa - ri vÒ ViÖt Nam ?

 MÜ ph¶i t«n träng ®éc lËp , chñ quyÒn, thèng nhÊt vµ toµn vÑn l·nh thæ cu¶ViÖt Nam
 PhaØ rót toµn bé qu©n MÜ,ch­ hÇu, ®ång minh ra khái ViÖt Nam
 Ph¶i chÊm døt dÝnh lÝu qu©n sù cña MÜ víi ViÖt Nam
 MÜ ph¶i cã tr¸ch nhiÖm trong viÖc gi¶i quyÕt hËu qu¶ chiÕn tranh ë ViÖt Nam.
3/19/2010
Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch
LịcH Sử
Tiến vào
DINH ĐỘC LẬP
bài 28 :
3/19/2010
Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch
Một số hình ảnh
liên quan đến nội dung bài
Đại tướng Võ Nguyên Giáp-tổng chỉ huy chiến dịch
3/19/2010
Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch
Ban chỉ huy đang bàn họp tác chiến cho chiến dịch
3/19/2010
Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch
Mời các em xem một đoạn phim
tư liệu quân giải phóng tiến vào
Dinh độc lập
3/19/2010
Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch
HOạt độnG 1
THảo LUận
NHóM 4
?Cu 1 : Ta m chin dch H Ch Minh
trong hon cnh na ?
?Cu 2 : V sao ta m chin dch nẳ ?
?Cu 3 : Chin dch H Ch Minh bt u
v kt thĩc khi na ?
?Cu 4 : Qun ta chia lm my cnh qun
tin vo Sa Gn ?
Mịi tin cng pha ng c g Ỉc biƯt?
3/19/2010
Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch
Trả lời
Caâu 1: Ta môû chieán dòch Hoà Chí minh trong hoaøn caûnh naøo?
Trong hoaøn caûnh quaân ta giaûi phoùng Taây Nguyeân vaø caû daûi ñaát mieàn trung

Caâu 2 : Vì sao ta môû chieán dòch Hoà Chí Minh
Vì ta phaûi giaûi phoùng Saøi Goøn keát thuùc thaéng lôïi cuoäc khaùng chieán choáng Mó cöùu nöôùc
3/19/2010
Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch
?Câu3 : Chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu, kết thúc khi nào ?
Bắt đầu từ 17 giờ ngày 26-4-1975 và kết thúc hồi 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1975.
?Câu 4 : Quân ta chia làm mấy cánh quân vào
Sài Gòn? Mũi tiến công phía đông có gì đặc biệt ?
Chia làm 5 cánh quân . Tại mũi tiến công từ phía đông, dẫn đầu đội quân là lữ đoàn xe tăng 203 . Bộ chỉ huy chiến dịch giao nhiệm vụ cho lữ đoàn phối hợp với các đơn vị bạn cắm lá cờ cách mạng lên nóc Dinh Độc Lập
Trả lời
3/19/2010
Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch
HọaT độnG 2
Cá NHN
Theo em sự kiện quân ta
tiến vào Dinh Độc Lập
thể hiện điều gì ?
Thể hiện tinh thần quyết thắng
của quân và dân ta
quyết tâm giải phóng miền Nam
thống nhất đất nước và độc lập
3/19/2010
Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch
Mời các em xem tiếp hình ảnh
DươNG VăN MINH
3/19/2010
Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch

Tại sao Dương Văn Minh buộc phải ra lệnh đầu hàng không điều kiện ?

? Duong Van Minh bu?c ph?i ra l?nh d?u hng khơng di?u ki?n t?i vì " Tồn b? qun d?i v ng?y quy?n Si Gịn d s?p d? hịan tồn "
3/19/2010
Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch
Hoạt động 3:
ý nghĩa ngày 30-4-1975
( Thảo luận nhóm 2 )
Tại sao nói :
" Ngày 30 - 4 - 1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta ? "
? Là 1 trong những chiến thắng hiển hách nhất trong lịch sử dân tộc ( Bạch Đằng)
? Đánh tan chính quyền Mĩ và quân đội Sài Sòn , giải phóng hoàn toàn miền Nam , chấm dứt 21 năm chiến tranh
? Từ đây 2 miền đất nước được thống nhất, Nam - Bắc sum họp 1 nhà
3/19/2010
Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch
Củng cố – Dặn dò
Điền vào chỗ trống :
Câu 1: Chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày ......... và kết thúc lúc ......... ngày ........Câu 2 : Chiếc xe tăng ...... húc đổ cổng chính
Dinh Độc Lập tiến thẳng vào

Câu 3 : Đồng chí ............... giương cao cờ cách mạng kiêu hãnh cắm trên nóc Dinh Độc Lập .

26 - 4 - 1975
27 - 4 - 1975
11 gi? 30 phút
30 - 4 - 1975
843
390
Võ Xuân Toàn
Bùi Quang Thận
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓