Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 14. The world cup

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hương
Ngày gửi: 18h:26' 31-03-2010
Dung lượng: 724.5 KB
Số lượt tải: 2596
Số lượt thích: 0 người
WELCOME TO CLASS 10A
Teacher: Nguyen Thi Huong – K6fld – Hong Duc university
Game:
A
N
N
O
U
N
C
E
M
E
N
T
Key word: It is written in occasions such as: the birth of their children, the death of a close relative, the engagement or wedding of their children, the retirement of a person,....
Team A
Team B
Unit 14: The World Cup
D. Writing
Writing an announcement
Announcement
Announcer
Event
Time
Place
Reason
Prediction
Vocabulary
Announce (v) /`ənaus/: th«ng b¸o
 Announcer (n) /ə`nausə/: ng­êi th«ng b¸o Announcement (n) /ə`nausmənt/: c¸o thÞ, th«ng b¸o
Committee (n) /kə`miti:/: ñy ban
Postpone (v) /pəs`pəun/: tr× ho·n
Severe /si`viər/ (adj): nghiªm träng
Collect /kə`lekt/ (v) : thu thËp
Disabled /dis`eibld/ (adj) khuyÕt tËt
Enhance /in`ha:ns/ (v): thóc ®Èy

Task 1: Read the following announcement and then answer the questions that follow.
The national football championship organizing committee wishes to announce that the match between Nam Dinh and Binh Duong on Sunday, April 18 has been postponed due to severe weather conditions. The match will be now be played at 3 p.m on Sunday, April 25 at My Dinh National Stadium.

Who is the announcer?
What is the announcement about?
When will the match be played?
Where will the match be played?


1. Who is the announcer?
 The national football championship organizing committee.
2. What is the announcement about?
 The match between Nam Dinh and Binh Duong.
3. When will the match be played?
 At 3 p.m on Sunday, April 25.
4. Where will the match be played?
 At My Dinh National Stadium.
Announcer
Event
Time
Place
Style of writing an announcement
S + would like to
wish to
is/are sorry to + announce that + ....
regret to
is/ are pleased to
Event
Reason
Time
Place
Announcer
Note: Use the simple future tense.
1. Dao Duy Tu high school’s Ho Chi Minh Communist Youth Union/ wish/ announce/ school’s football team/play/ friendly/ match / New Stars Football Club
2. Match/ played/ 5 p.m/ Sunday, April 20th / New Stars Football Club/
3. Ticket price/ be/ 5.000 VND/ each person
4. All/ money/ collect/ from/ match/used/ help disabled students/ Thanh Hoa city
Task 2: Use the prompts below to make up complete sentences
Answer:
1. Dao Duy Tu high school’s Ho Chi Minh Communist Youth Union wishes to announce that the school’s football team will play a friendly match with New Stars Football Club.
2. The match will be played at 5 p.m on Sunday, April 20th in the football field of New Stars Football Club.
3. The ticket price is 5.000 VND each person.
4. All the money collected from the match will be used to help disabled students in Thanh Hoa city
Dao Duy Tu high school’s Ho Chi Minh Communist Youth Union wishes to announce that the school’s football team will play a friendly match with New Stars Football Club. The match will be played at 5 p.m on Sunday, April 20th in the football field of New Stars Football Club. The ticket price is 5.000VND each person. All the money collected from the match will be used to help disabled students in Thanh Hoa city.
Sample writing
Announcer
Event
Time
Place
Reason
Free - practice
Write an announcement, using the following cues:
Announcer: the monitor of class 10A7
Event: the football match between class 10A7 and class 10B7
Reason: enhance the friendship between 10A7 and 10B7
Time: 5 p.m on Sunday, April 4th
Place: Hoang Hoa stadium.
The monitor of class 10A7 wishes to announce that the class football team will play a friendly match with the football team of class 10B7 to enhance the friendship between class 10A7 and class 10B7. The match will be played at 5 p.m on Sunday, April 4th at Hoang Hoa stadium.
Free - practice
Rewrite the announcement in “Free – practice”
Do the task remaining in textbook
Prepare the next lesson
Homework
Thank you for your attention
No_avatar

bai giang hay lam

No_avatar

Sao tai ve khong duoc?

No_avatar

Sao tai ve khong duoc?

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓