Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương IV. §7. Đa thức một biến

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thành Chung
Ngày gửi: 14h:42' 09-04-2010
Dung lượng: 1.8 MB
Số lượt tải: 375
Số lượt thích: 0 người
Đại số 7
Họ và tên : Nguyễn thị minh
Tiết 59: Đa thức một biến
Trường THCS Thị Trấn
1
KIểM TRA BàI Cũ
Bài 1:Viết 3 đơn thức có cùng một biến là x ? Rồi viết tổng 3 đơn thức đó .
Bài 2: Thu gọn đa thức sau rồi tính giá trị của đa thức tại x = 1 :
Đáp án:
Thay x = 1 vào biểu thức ta có:
2
Vậy tại x = 1 thì
Bài 7: ĐA thức một biến
1.Đa thức một biến:
? Các biểu thức sau là đa thức một biến đúng(Đ) hay sai (S) .
4)
1)
2)
3)
5)
Đ
S
S
Đ
Đ

Đa thức một biến là.....
của những đơn thức của .....

tổng
cùng
một biến
Định nghĩa
3
Bài 7: ĐA thức một biến
1.Đa thức một biến:
VD: Các đa thức một biến.

Đa thức một biến là.....
của những đơn thức của .....

tổng
cùng
một biến
Định nghĩa
Là đa thức của biến y
Là đa thức của biến x
Là đa thức của biến x
Là đa thức của biến t
(y)
(x)
(x)
(t)
Chú ý:
Mỗi số được coi là một đa thức một biến
4
Bài 7: ĐA thức một biến
1.Đa thức một biến:
Đa thức một biến là tổng của những đơn thức của cùng một biến
*Định nghĩa;
Là giá trị của đa thức A(y) tại y= 5
Là giá trị của đa thức B(x) tại x = - 2
Chọn đáp án đúng:
có giá trị là:
A:
B:
C:
có giá trị là:
A:
B:
C:
Hoạt động nhóm
*Giá trị của đa thức
5
Bài 7: ĐA thức một biến
1.Đa thức một biến:
(x).
2
5
4
3
0
Không

bậc
Là số mũ lớn nhất của biến y trong đa thức A(y)
Là số mũ lớn nhất của biến x trong đa thức B(x)
Bậc của đa thức một biến:
(khác đa thức không,
đã thu gọn)
*Các bước tìm bậc của đa thức một biến
Thu gọn (nếu cần)
Tìm bậc
(x)
là số mũ lớn nhất của biến có trong đa thức.
6
Bài 7: ĐA thức một biến
1.Đa thức một biến:
2.Sắp xếp một đa thức
P(x)=
Xét đa thức
7
Bài 7: ĐA thức một biến
1.Đa thức một biến:
Định nghĩa:
Bậc của đa thức:
2.Sắp xếp một đa thức
P(x)
Sắp xếp các hạng tử của P(x) theo luỹ thừa giảm của biến
Sắp xếp các hạng tử của P(x) theo luỹ thừa tăng của biến
Giá trị của đa thức
8
2. Sắp xếp một đa thức:
(x).
(x)
Chú ý: Để sắp xếp các hạng tử của một đa thức trước hết ta phải thu gọn đa thức đó
?4
9
Bài 7: ĐA thức một biến
1.Đa thức một biến:
2.Sắp xếp một đa thức:
? Nêu các đặc điểm giống nhau của hai đa thức P(x) và Q(x)
Nhận xét : Mọi đa thức bậc hai của biến x sắp xếp theo luỹ thừa giảm của biến đều có dạng:
(Trong đó a,b,c là các số cho trước a 0 )
Chú ý: Trong biểu thức đại số những chữ đại diện cho các số xác định cho trước gọi là hằng số.
( a,b,c là hằng số a 0 )
10
Bài 7: ĐA thức một biến
1.Đa thức một biến:
2.Sắp xếp một đa thức:
2 là hệ số của luỹ thừa bậc 4
3 là hệ số của luỹ thừa bậc 0
2 là hệ số cao nhất
3 là hệ số tự do
bậc 4
1 là hệ số của luỹ thừa bậc 3
-6 là hệ số của luỹ thừa bậc 2
6 là hệ số của luỹ thừa bậc 1
3. Hệ số:
Xét đa thức
11
3. Hệ số
(x)
?Để tìm được hệ số cao nhất và hệ số tự do của đa thức một biến theo em ta cần làm gì trước .
12
Bài 7: ĐA thức một biến
1.Đa thức một biến:
2.Sắp xếp một đa thức
3.Hệ số:
Ta có thể viết một đa thức một biến đầy đủ từ luỹ thức bậc cao nhất đến luỹ thừa bậc 0
Hệ số của các luỹ thừa bậc 3,bậc2 của H(x) là 0
Xét đa thức:
13
Định nghĩa
Đa thức một biến là tổng của những đơn thức của cùng một biến
Bậc
Bậc của đa thức một biến (khác đa thức không,đã thu gọn ) là số mũ lớn nhất của biến có trong đa thức
Sắp xếp một đa thức
Sắp xếp các hạng tử của đa thức theo luỹ thừa giảm dần, tăng dần
Hệ số
Các hệ số khác không, hệ số cao nhất, hệ số tự do
giá trị đa thức
thu gọn đa thức.
14
Cho đa thức
a) Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của P(x) theo luỹ thừa giảm của biến.
b) Viết các hệ số khác 0 của đa thức P(x)
b) Hệ số của luỹ thừa bậc 5 là 6
Hệ số của luỹ thừa bậc 3 là - 4
Hệ số của luỹ thừa bậc 2 là 9
Hệ số của luỹ thừa bậc 1 là -2
Hệ số của luỹ thừa bậc 0 là 2
Bµi 39/43 sgk
P(x)= 2+5x2-3x3+4x2-2x-x3 +6x5
=2+(5x2+4x2)+(-3x3-x3)-2x+6x5
=2 + 9x2- 4x3-2x+6x5
Sắp xếp :
P(x)= 6x5 - 4x3 +9x2-2x + 2
P(x)=6x5+(-3x3-x3)+(5x2+4x2)+2
Cách 2:
= 6x5 - 4x3 +9x2-2 x + 2
Đáp án
a)Cách 1
15
Bài 7: ĐA thức một biến
Bài tËp:
Các khẳng định sau đúng hay sai
2x4-12x3+ 99x +100
X
X
X
X
X
16
Hoạt động nhóm
Bài 7: ĐA thức một biến
Trong đa thức một biến,đã thu gọn, lời tâm sự sau là lời của khái niệm nào?
1.Tôi bằng số mũ cao nhất của biến
2.Tên tôi cũng giống như tên các anh chị em tôi, kể cả khi tuy bé nhưng tôi vẫn thêm biệt hiệu là cao nhất.
3.Biến lúc thế này, lúc thế kia, tôi không thích đứng cạnh biến.
4.Anh em hệ số của tôi có khi bằng 0,còn tôi các bạn tưởng tượng xem,nếu tôi bằng 0 là có chuyện đấy,tôi là hệ số nào đây?
Bậc của đa thức
Hệ số cao nhất
Hệ số tự do
Hệ số cao nhất
17
Hướng dẫn học bài ở nhà
1)Hoc thuộc định nghĩa đa thức một biến, bậc của đa thức một biến
2)Nắm chắc cách tính giá trị , tìm bậc , sắp xếp, cách tìm các hệ số , hệ số cao nhất , hệ số tự do của đa thức một biến
3) Làm các bài tập:40,41,42,43/43 sgk.
18
Xin chân thành cảm ơm các thầy cô giáo và các em
19
Bài 7: ĐA thức một biến
1.Đa thức một biến:
Đa thức một biến là tổng của những đơn thức của cùng một biến
*Định nghĩa;
*Giá trị của đa thức
*Bậc của đa thức
Bậc của đa thức một biến:
(khác đa thức không,
đã thu gọn)
là số mũ lớn nhất của biến có trong đa thức.
Bài 43/43
:Trong các số ở bên phải của đa thức ,số nào là bậc của đa thức đó
20
Thi về đích nhanh nhất
Nội dung :Viết một đa thức bậc lớn hơn 3, có ít nhất 2 hạng tử , xác định bậc, hệ số cao nhất, hệ số tự do của đa thức đó
Luật chơi :Mỗi đội 4 bạn,
Bạn 1: Viết đa thức sau đó về đưa phấn bạn thứ 2
Bạn 2 : Xác định bậc đa thức sau đó về đưa phấn bạn 3
Bạn3:Xác định hệ số cao nhất sau đó về đưa phấn bạn 4
Bạn 4: Viết hê số tự do
Trong cùng một thời gian đội nào xong trước viết đúng là đội đó thắng cuộc
21
 
Gửi ý kiến