Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 13. Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Phan Thị Hoa
Người gửi: Phan Thị Mai
Ngày gửi: 16h:53' 12-04-2010
Dung lượng: 9.8 MB
Số lượt tải: 998
Số lượt thích: 1 người (Bùi Đình Thắng)
1
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH VỀ DỰ TIẾT HỌC
BÀI 13: CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, VĂN HÓA
GV: Phan Thị Hoa
( Tiết 3 )
Trường THPT Cờ Đỏ - Nghĩa Đàn - Nghệ An
Vệ tinh Vinasat của Việt Nam
Con người lên Mặt Trăng
Ca mổ bằng nội soi
Màn hình vi tính tinh thể lỏng
Kiểm tra bài cũ
Qua quan sát các hình ảnh trên, em hãy cho biết các hình ảnh đó nói lên vấn đề gì hiện nay?
Khoa học công nghệ hiện nay rất phát triển, được sử dụng vào trong mọi lĩnh vực.
Vậy, khoa học công nghệ có nhiệm vụ như thế nào?
Giải đáp kịp thời những vấn đề lí luận và thực tiễn do cuộc sống đặt ra.
Cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Dảng và Nhà nước.
Đổi mới nâng cao trình độ công nghệ trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân.
Nâng cao trình độ quản lí hiệu quả của hoạt động khoa học công nghệ.
BÀI 13: CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, VĂN HÓA (Tiếp theo)
3. Chính sách văn hóa.
Văn hoá là gì ?
Văn hoá là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong lịch sử.
Định nghĩa của Hồ Chí Minh về văn hoá: "Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hằng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hoá."
BÀI 13: CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, VĂN HÓA (Tiếp theo)
3. Chính sách văn hóa.
Thế nào là chính sách văn hóa?
Chính sách văn hoá là chủ trương, biện pháp của Đảng và Nhà nước nhằm xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đ?m đà bản sắc dân tộc, phát triển con người toàn diện, phục vụ đắc lực yều cầu phát triển đất nước.
- Văn hoá vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển KT-XH.
Văn hóa có vai trò quan trọng như thế nào?
Em hãy lấy một số ví dụ về giá trị văn hóa tinh thần và văn hóa vật chất của nước ta?
Tại sao nói văn hoá vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội?
- Văn hóa khơi dậy tiềm năng phát huy sức sáng tạo của con người.
a) Vai trũ của văn hóa:
Trang phục truyền thống
Bánh chưng - Bánh tét trong ngy t?t
Đi lễ chùa Hương
Múa lân trong dip tết
Hát quan họ
Múa rối nước
BÀI 13: CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, VĂN HÓA (Tiếp theo)
3. Chính sách văn hóa.
-Văn hoá vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển KT - XH.
Hãy kể tên một số lễ hội văn hoá của nước ta?
- Văn hóa khơi dậy tiềm năng phát huy sức sáng tạo của con người.
a) Vai trũ của văn hóa:
BÀI 13: CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, VĂN HÓA (Tiếp theo)
3. Chính sách văn hóa.
-Văn hoá vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển KT - XH.
Việc tổ chức các lễ hội văn hoá mỗi năm có ý nghiã gì?
+ Nhắc nhở con cháu nhớ đến nguồn gốc, truyền thống của dân tộc.
+ Giới thiệu nền văn hoá Việt Nam cho các nước trên thế giới.
- Văn hóa khơi dậy tiềm năng phát huy sức sáng tạo của con người.
a) Vai trũ của văn hóa:
BÀI 13: CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, VĂN HÓA (Tiếp theo)
3. Chính sách văn hóa.
-Văn hoá vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển KT - XH.
b) Nhiệm vụ của văn hoá:
Theo em, văn hóa có nhiệm vụ như thế nào?
- Xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đ?m đà bản sắc dân tộc.
- Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng,trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo.
Vậy, thế nào là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc?
+ Nền văn hoá tiên tiến là nền văn hoá phải thể hiện được tinh thần yêu nước và tiến bộ phù hợp với sự phát triển của thế giới.
+ Nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc là nền văn hoá phải thể hiện sức sống và bản lĩnh của dân tộc.
- Văn hóa khơi dậy tiềm năng phát huy sức sáng tạo của con người.
a) Vai trũ của văn hóa:
Một dân tộc có thể bị áp bức bóc lột, bị suy kiệt về vật chất, nhưng sức sống của dân tộc đó vẫn còn. cái sức sống đó chính là ở những giá trị văn hóa, những truyền thống văn hóa tốt đẹp. -Hồ Chí Minh-
BÀI 13: CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, VĂN HÓA (Tiếp theo)
3. Chính sách văn hóa.
b) Nhiệm vụ của văn hoá:
a) Vai trũ của văn hóa:
BÀI 13: CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, VĂN HÓA (Tiếp theo)
3. Chính sách văn hóa.
-Văn hoá vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển KT - XH.
b) Nhiệm vụ của văn hoá:
- Xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đ?m đà bản sắc dân tộc.
- Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng,trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo.
c) Phương hướng cơ bản để xây nền văn hoá tiên tiến, đ?m đà bản sắc dân tộc .
Muốn xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc thì chúng ta có xa rời chủ nghĩa Mác - Lênin không?
- Làm cho chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân.
- Văn hóa khơi dậy tiềm năng phát huy sức sáng tạo của con người.
a) Vai trũ của văn hóa:
BÀI 13: CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, VĂN HÓA (Tiếp theo)
3. Chính sách văn hóa.
b) Nhiệm vụ của văn hoá:
c) Phương hướng cơ bản để xây nền văn hoá tiên tiến, đ?m đà bản sắc dân tộc .
- Làm cho chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân.
Chúng ta cần phải làm gì đối với các truyền thống tốt đẹp của dân tộc?
- Kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hoá của dân tộc.
a) Vai trũ của văn hóa:
Cố đô Huế
Phố cổ Hội An
Thánh địa Mỹ Sơn
Thắng cảnh Hạ Long
Di sản Văn hóa vật thể
Di sản văn hóa phi vật thể
Ca trù
Nhã nhạc cung đình Huế
Cồng chiêng Tây Nguyên
Hát quan họ
BÀI 13: CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, VĂN HÓA (Tiếp theo)
3. Chính sách văn hóa.
b) Nhiệm vụ của văn hoá:
c) Phương hướng cơ bản để xây nền văn hoá tiên tiến, đ?m đà bản sắc dân tộc .
- Làm cho chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân.
- Kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hoá của dân tộc.
Khi giao lưu, hội nhập v?i th? gi?i chúng ta sẽ tiếp thu cái gì? Loại bỏ cái gì? Hay là tiếp thu hết ?
- Tiếp thu tinh hoa văn hoá của nhân loại.
a) Vai trũ của văn hóa:
Những biểu hiện chưa tốt trong việc tiếp thu văn hoá của một bộ phận học sinh, thanh niên hiện nay?
Bắt chước kiểu tóc
Trang phục kinh di
Các tệ nạn xã hội
Mê tín dị đoan
BÀI 13: CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, VĂN HÓA (Tiếp theo)
3. Chính sách văn hóa.
b) Nhiệm vụ của văn hoá:
c) Phương hướng cơ bản để xây nền văn hoá tiên tiến, đ?m đà bản sắc dân tộc .
- Làm cho chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân.
- Kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hoá của dân tộc.
- Tiếp thu tinh hoa văn hoá của nhân loại.
a) Vai trũ của văn hóa:
Chúng ta cần làm gì để bảo vệ và phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc?
- Nâng cao hiểu biết và mức hưởng thụ văn hoá, phát huy tiềm năng sáng tạo văn hoá của nhân dân.
BÀI 13: CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, VĂN HÓA (Tiếp theo)
3. Chính sách văn hóa.
4. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá.
Em có suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của mình đối với các chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa ?
- Tin tưởng và chấp hành đúng chủ trương, chính sách của Đảng Và Nhà nước về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa.
- Thường xuyên nâng cao trình độ học vấn, coi trọng việc tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.
- Ra sức trau dồi phẩm chất đạo đức, chiếm lĩnh kiến thức khoa học kĩ thuật hiện đại.
- Có quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh, biết phê phán những thói hư, tật xấu trong xã hội.
Nâng cao trình độ học tập
Tiếp thu khoa học kĩ thuật trong học tập
Tội không tố giác tội phạm
BÀI 13: CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, VĂN HÓA (Tiếp theo)
3. Chính sách văn hóa.
-Văn hoá vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển KT - XH.
b) Nhiệm vụ của văn hoá:
- Xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đ?m đà bản sắc dân tộc.
- Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng,trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo.
c) Phương hướng cơ bản để xây nền văn hoá tiên tiến, đ?m đà bản sắc dân tộc .
- Làm cho chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân.
- Văn hóa khơi dậy tiềm năng phát huy sức sáng tạo của con người.
a) Vai trũ của văn hóa:
- Kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hoá của dân tộc.
- Tiếp thu tinh hoa văn hoá của nhân loại.
- Nâng cao hiểu biết và mức hưởng thụ văn hoá, phát huy tiềm năng sáng tạo văn hoá của nhân dân.
4. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá.
- Tin tưởng và chấp hành đúng chủ trương, chính sách của Đảng Và Nhà nước về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa.
- Thường xuyên nâng cao trình độ học vấn, coi trọng việc tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.
- Ra sức trau dồi phẩm chất đạo đức, chiếm lĩnh kiến thức khoa học kĩ thuật hiện đại.
- Có quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh, biết phê phán những thói hư, tật xấu trong xã hội
- Có quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh, biết phê phán những thói hư, tật xấu trong xã hội.
Em muốn mặc áo dài để đi giao lưu với bạn bè quốc tế, có người gàn em vì cho rằng nó đã quá quen thuộc, không phù hợp với các bạn bè quốc tế? Theo em, lúc đó em có nên mặc áo dài nữa hay không? Tại sao?
Củng cố
Xử lý tình huống:
Củng cố
Trong các câu hỏi sau, hãy chọn ra câu nào là hoạt động văn hóa truyền thống của dân tộc ta?
Dặn dò
- Làm bài tập SGK
- Soạn trước bài 15.
Giờ học kết thúc
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓