Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ho so xet hoan thanh chuong trinh tieu hoc

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Hồng
Ngày gửi: 23h:11' 10-05-2010
Dung lượng: 23.3 KB
Số lượt tải: 1449
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT EA H’LEO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC CƯ K TÂY Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BIÊN BẢN HỌP XÉT HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH BẬC TIỂU HỌC NĂM HỌC 2008 - 2009

Hôm nay vào lúc 08 giờ 00 ngày 19 tháng 05 năm 2009
Tại văn phòng trường tiểu học Cư K Tây
Chúng tôi gồm có

1 - Ông Nguyễn Đức Hồng Hiệu trưởng Chủ tịch hội đồng
2 - Ông Nguyễn Văn Trát Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch hội đồng
3 - Bà Nguyễn Thị Thu Trang Thư ký hội đồng Thư ký
4 - Ông Nguyễn Hoàng Phương Giáo viên Thành viên
5 - Ông Hà Minh Luyện Giáo viên Thành viên

Chúng tôi tiến hành họp xét hoàn thành chương trình bậc tiểu học năm học 2008 – 2009 như sau:
Đồng chí Nguyễn Đức Hồng đọc quyết định thành lập hội đồng xét hoàn thành chương trình bậc tiểu học năm học 2008 – 2009 và các văn bản, các số liệu, hồ sơ dự xét bao gồm:
Số học sinh lớp 5 năm học 2008 – 2009 là: 94 học sinh
Số thi sinh đủ điều kiện tham dự xét: 94 học sinh, Nữ: 42 Dân tộc: 81
Trong đó:
Hạnh kiểm: Thực hiện đủ: 93
Thực hiện chưa đủ 01
Học lực Học sinh Giỏi: 01
Học sinh Khá: 15
Học sinh Trung bình: 56
Học sinh Yếu 22
Số hồ sơ đủ điều kiện xét: 94 hồ sơ
Sinh năm 1995: 02 học sinh
1996: 06 học sinh
1997: 26 học sinh
1998: 58 học sinh
1999: 02 học sinh

- Hội đồng xét hoàn thành chương trình bậc tiểu học năm học 2008 – 2009 tiến các bước xét và có kết quả:

Học sinh hoàn thành chương trình bậc tiểu học năm học 2008 – 2009

-Tổng số : 93 Nữ: 42
-Dân tộc : 80 Nữ dân tộc: 37
Trong đó: Thi lần 1: 83 học sinh
Thi lần 2: 10 học sinh

Học sinh chưa hoàn thành chương trình bậc tiểu học năm học 2008 – 2009

-Tổng số : 01 Nữ: 0
- Dân tộc : 01 Nữ dân tộc: 0

Hội đồng đề nghị nhà trường tiến hành vào sổ đăng bộ những học sinh đã hoàn thành chương trình bậc tiểu học và cấp giấy xác nhận hoàn thành chương trình.

Biên bản kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
THƯ KÝ HIỆU TRƯỞNGNguyễn Thị Thu Trang Nguyễn Đức HồngPHOÌNG GIAÏO DUÛC - ÂAÌO TAÛO CÄÜNG HOÌA XAÎ HÄÜI CHUÍ NGHÉA VIÃÛT NAM
TRÆÅÌNG TIÃØU HOÜC CÆ K TÁY Âäüc láûp - Tæû do - Haûnh phuïc
Säú 07 / QÂ Ea Khal Ngaìy 18 thaïng 05 nàm 2009

HIÃÛU TRÆÅÍNG TRÆÅÌNG TIÃØU HOÜC CÆ KTÁY

- Càn cæï vaìo Âiãöu lãû træåìng Tiãøu hoüc
- Càn cæï vaìo chæïc nàng vaì quyãön haûn cuía hiãûu træåíng træåìng Tiãøu hoüc .
- Càn cæï vaìo Nghë quyãút Âaûi häüi xáy dæûng kãú hoaûch nàm hoüc 2008 - 2009 cuía træåìng Tiãøu Cæ K Táy
- Căn cứ vào công văn 127/ HD.CMTH.PGD&ĐT
- Càn cæï vaìo kết quả kỳ thi cuối kỳ 2 khối 5 ngày 13,14/05/2009
- Theo âãö nghë cuía bộ phận chuyên môn
QUYÃÚT ÂËNH

ÂIÃÖU I : Nay thành lập hội đồng xét hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2008 – 2009 gồm các ông bà có tên sau

1 - Ông Nguyễn Đức Hồng Hiệu trưởng Chủ tịch hội đồng
2 - Ông Nguyễn Văn Trát Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch hội đồng
3 - Bà Nguyễn Thị Thu Trang Thư ký hội đồng Thư ký
4 - Ông Nguyễn Hoàng Phương Giáo viên Thành viên
5 - Ông Hà Minh Luyện Giáo viên Thành viên

ÂIÃÖU II : Caïc äng baì coï tãn trong âiãöu 1 bàõt âáöu laøm vieäc tæì 18/ 05 / 2009 âãún hãút ngaìy 19/05 /2009

ÂIÃÖU III : Caïc bäü pháûn chuyãn män ,caïc giaïo viãn chuí nhiãûm vaì äng baì coï
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓