Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chuong VII

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Lê Đăng Tuấn
Ngày gửi: 20h:14' 28-05-2010
Dung lượng: 568.0 KB
Số lượt tải: 590
Số lượt thích: 0 người
Chương VII
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC VÀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI
I. Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hóa
1. Khái niệm văn hóa
a. Định nghĩa về văn hóa
Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng với những nhu cầu của đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn.
I. Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hóa
1. Khái niệm văn hóa
a. Định nghĩa về văn hóa
Văn hóa bao gồm tất cả những gì làm cho dân tộc này khác với dân tộc khác, từ những sản phẩm tinh vi hiện đại nhất cho đến tín ngưỡng, phong tục, tập quán, lối sống và lao động (F. Mayor - nguyên Tổng Giám đốc UNESCO).
I. Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hóa
1. Khái niệm văn hóa
b. Quan điểm về xây dựng nền VH mới
1. Xây dựng tâm lý: tinh thần độc lập tự cường.
Là sự giáo dục, định hướng để hun đúc nên tình yêu đất nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí tự chủ, tự cường. Đó chính là cơ sở nền tảng bảo đảm cho sự đoàn kết, đồng thuận dân tộc, điều kiện để tạo nên sức mạnh bảo vệ độc lập dân tộc, chống lại mọi sự xâm lược, phá hoại từ bên ngoài.
I. Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hóa
1. Khái niệm văn hóa
b. Quan điểm về xây dựng nền VH mới
2. Xây dựng luận lý: biết hy sinh mình, làm lợi cho quần chúng.
Chính là sự hình thành và không ngừng hoàn thiện về tư tưởng, lối sống mà nội dung trung tâm, quan trọng nhất của nó là “biết hy sinh làm lợi cho quần chúng”. Đó cũng chính là nội dung quan trọng nhất của những chuẩn mực đạo đức xã hội mà con người chúng ta nói chung hay mỗi cán bộ cách mạng nói riêng cần hướng tới.
I. Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hóa
1. Khái niệm văn hóa
b. Quan điểm về xây dựng nền VH mới
3. Xây dựng xã hội: mọi sự nghiệp có liên quan đến phúc lợi của nhân dân trong xã hội.
Điều ấy có thể hiểu là việc phấn đấu cho phúc lợi của nhân dân là yêu cầu quyết định, thể hiện tính bản chất của chế độ.
I. Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hóa
1. Khái niệm văn hóa
b. Quan điểm về xây dựng nền VH mới
4. Xây dựng chính trị: dân quyền.
Ở đây, dân quyền không chỉ là những quyền trên các lĩnh vực đời sống mà người dân được hưởng ngày càng đầy đủ, càng có ý nghĩa tốt đẹp cho sự phát triển toàn diện, mà còn là những quyền lợi - lợi ích mà xã hội mang lại cho nhân dân ngày càng đầy đủ hơn, ngày càng giúp cho cuộc sống của người dân hạnh phúc hơn, tiến bộ hơn.
I. Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hóa
1. Khái niệm văn hóa
b. Quan điểm về xây dựng nền VH mới
5. Xây dựng kinh tế
Văn hóa được Hồ Chí Minh coi là mục tiêu của xây dựng kinh tế, đồng thời văn hóa cũng là nội lực mạnh mẽ của việc xây dựng nền kinh tế đó.
I. Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hóa
2. Các vấn đề chung của văn hóa
a. Vị trí, vai trò của văn hóa
- Văn hóa là đời sống tinh thần của xã hội, thuộc kiến trúc thường tầng.
- Văn hóa không thể đứng ngoài mà phải ở ở trong kinh tế và chính trị, phải thực hiện nhiệm vụ chính trị và thúc đẩy sự phát triển của kinh tế.
I. Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hóa
2. Các vấn đề chung của văn hóa
b. Tính chất của nền văn hóa
- Dân tộc.
- Khoa học.
- Đại chúng.
“Dân tộc – khoa học – đại chúng”
I. Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hóa
2. Các vấn đề chung của văn hóa
c. Chức năng của văn hóa
- Bồi dưỡng những tư tưởng đúng đắn và tình cảm cao đẹp.
- Mở rộng hiểu biết, nâng cao dân trí.
- Bồi dưỡng những phẩm chất, phong cách, lối sống tốt đẹp, lành mạnh; hướng con người đến chân - thiện- mỹ để hoàn thiện bản thân.
II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
1. Nội dung cơ bản
a. Vai trò và sức mạnh của đạo đức
- Đạo đức là gốc của người cách mạng.
- Đạo đức là nhân tố tạo nên sức hấp dẫn của CNXH.
II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
1. Nội dung cơ bản
b. Chuẩn mực của đạo đức cách mạng
- Trung với nước, hiếu với dân.
- Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.
- Thương yêu con người, sống với nhau có tình nghĩa.
- Có tinh thần quốc tế trong sáng.
II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
1. Nội dung cơ bản
c. Nguyên tắc xây dựng đạo đức mới
- Nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức.
- Xây đi đôi với chống.
- Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời.
II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
2. Sinh viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
a. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh
- Xác định vị trí, vai trò của đạo đức đối với cá nhân.
- Kiên trì tu dưỡng theo các phẩm chất đạo đức Hồ Chí Minh.
II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
2. Sinh viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
b. Nội dung
- Thực trạng đạo đức lối sống trong sinh viên hiện nay.
+ Mặt tốt.
+ Mặt chưa tốt.
II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
2. Sinh viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
b. Nội dung
- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
+ Học trung với nước, hiếu với dân, suốt đời đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.
+ Học cần kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đời riêng trong sáng, nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường
II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
2. Sinh viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
b. Nội dung
+ Học đức tin tuyệt đối vào sức mạnh của nhân dân, kính trọng nhân dân và hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân; luôn nhân ái, vị tha, khoan dung và nhân hậu với con người.
+ Học tấm gương về ý chí, nghị lực tinh thần to lớn, quyết tâm vượt qua mọi thử thách, gian nguy để đạt được mục đích cuộc sống.
II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới
1. Quan niệm Hồ Chí Minh về con người
a. Con người được nhìn nhận như một chỉnh thể
+ Học đức tin tuyệt đối vào sức mạnh của nhân dân, kính trọng nhân dân và hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân; luôn nhân ái, vị tha, khoan dung và nhân hậu với con người.
+ Học tấm gương về ý chí, nghị lực tinh thần to lớn, quyết tâm vượt qua mọi thử thách, gian nguy để đạt được mục đích cuộc sống.
No_avatarf

cô cho biết nguyên nhân và hướng giải phap của nước ta về tham nhũng

No_avatarf

xin cho biet y thuc xa hoi cai tao ton tai xa hoi

 

No_avatarf
trời, bài giảng Powerpoint mà toàn chữ là chữ! Người soạn chưa khai thác được sức mạnh của Powerpoint, mới chỉ thay đọc chép bằng chiếu chữ mà thôi!
No_avatar
BÀI NÀY KHÁ DỞ
 
Gửi ý kiến