Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 9. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Liên
Ngày gửi: 19h:28' 07-11-2008
Dung lượng: 8.3 MB
Số lượt tải: 128
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
sè 2 Than Uyªn
Chương I:
cách mạng tháng mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên xô (1921 - 1941)
BI 9:
CCH M?NG THNG MU?I NGA 1917
V CU?C D?U TRANH
B?O V? CCH M?NG (1917-1921)
Nội dung gồm:
I. Cách mạng tháng Mười Nga 1917.
1. Tình hình nước Nga trước cách mạng.
2. Từ CM tháng Hai đến CM tháng Mười.
II. Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô viết.
1. Xây dựng chính quyền Xô viết.
2. Bảo vệ chính quyền Xô viết.
III. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga 1917.

Bài 9 : Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921)
Cách mạng tháng Mười Nga 1917.
1. Tình hình nước Nga trước cách mạng.
Bản đồ nước Nga năm 1914, đế quốc Nga chiếm 1/6 lãnh thổ TG.
+Về Chính trị :
Sau CM 1905-1907 Nga vẫn là nước quân chủ chuyên chế đứng đầu là Nga hoàng Ni-cô-lai II.
Sau CM 1905-1907, nước Nga theo chế độ gì? Do ai đứng đầu?
Năm 1914 Nga hoàng tham gia cuộc chiến tranh đế quốc => G©y nªn hËu qu¶ nghiªm träng vÒ kinh tÕ x· héi.
Năm 1814, Nga hoàng tham gia cuộc CTTG I kết quả ra sao?
Tình hình phát triển kinh tế của
nước Nga trước cách mạng?
Kinh tế: Lạc hậu, công nghiệp
và nông nghiệp đình đốn, nạn đói
trầm trọng.
+Về xã hội :
Đời sống nông dân, công nhân và các dân tộc trong đế quốc Nga vô cùng cực khổ -> phong trào phản đối chiến tranh đòi lật đổ Nga hoàng diễn ra khắp nơi báo hiệu CM sắp nổ ra.
Kinh tế và chính trị đã làm cho XH Nga có những biến đổi ntn?
2. Từ c¸ch m¹ng tháng Hai đến c¸ch m¹ng tháng Mười :
Nguyên nhân bùng nổ, hình thức
lực lượng tham gia và kết quả của
cuộc cách mạng?
a. Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917.
- Ngày 23/2/1917, CM bùng nổ bằng cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân Pêtơrôgrat->chuyển sang khởi nghĩa vũ trang.
-Lãnh đạo: Đảng Bônsêvich.
Lực lượng tham gia: Công nhân, nông dân,
binh lính.
Kết quả:
+ Chế độ quân chủ chuyên chế sụp đổ.
+ Xô Viết đại biểu công nhân và binh lính được
Thành lập.
+ Giai cấp TS thành lập chính phủ lâm thời.

-Tính chất :
Là cuộc CM dân chủ tư sản kiểu mới.
Căn cứ vào diễn biến và kết quả của CM tháng Hai em hãy rút ra tính chất của cuộc cách mạng?
b. Cách mạng thỏng Mu?i Nga 1917 :
Đầu tháng 10-1917, Lê-nin bí mật từ Phần Lan về Pê-tơ-rô-grát trực tiếp chỉ đạo cách mạng khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.

Cách mạng tháng Mười diễn ra như thế nào?
Đêm 24-10, các đội cận vệ đỏ đánh chiếm những vị trí then chốt ở thủ đô.
- Đêm 25-10, quân khởi nghĩa chiếm cung điện Mùa Đông. Toàn bộ Chính phủ tư sản lâm thời bị bắt.
-> KN Pêtơrôgrát giành thắng lợi.
- Tháng 3/1918, cách mạng giành thắng lợi trên khắp nước Nga rộng lớn.

Tính chất của cuộc cách mạng
tháng Mười Nga
Là cuộc cách mạng
xã hội chủ nghĩa.
II. Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô viết.
1. Xây dựng chính quyền Xô viết.

Chính quyền Xô Viết
được thành lập khi nào?

Đêm 25/10/1917, chính
quyền Xô Viết được thành
lập do Lênin đứng đầu.
Sau khi được thành lập chính
quyền Xô Viết đã làm được
những việc gì? Và đem lại
lợi ích cho ai?
Thông qua sắc lệnh hoà bình và sắc lệnh ruộng đất.
Đập tan bộ máy nhà nước cũ, xây dựng bộ máy nhà nước mới.
- Thủ tiêu những tàn tích của chế độ phong kiến, đem lại những quyền tự do dân chủ cho nhân dân.
Thành lập Hồng quân để bảo Vệ chính quyền cách mạng.
Quốc hữu hoá các nhà máy xí nghiệp của giai cấp tư sản Xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.

2. Bảo vệ Chính quyền Xô viết.
Cuối năm 1918, quân đội 14 nước đế quốc cấu kết víi bän phản động trong nước tấn công nước Nga Xô viết.
-Cuối năm 1918 nước Nga Xô viết lâm vào tình trạng thế nào?
-§Çu năm 1919 Chính sách cộng sản thời chiến :
+ Nhà nước kiểm soát toàn bộ nền công nghiệp.
+ trưng thu lương thực thừa của nông dân.
+ thi hành chÕ ®é c­ìng bøc lao động ®èi víi toàn dân từ 16 đến 50 tuổi …
+ Ban hµnh lÖnh tæng ®éng viªn.
Trước tình hình đó chính quyền cách mạng đã làm gì?
Chính sách cộng sản
thời chiến có tác dụng
và ý nghĩa gì?
Động viên tối đa nguồn của cải
nhân lực của đất nước, tạo lên
sức mạnh tổng hợp, bảo vệ chính
quyền non trẻ.
Kết quả: Chính quyền Xô viết giữ vững.
QUỐC KỲ VÀ QUỐC HUY LIÊN XÔ
III. ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga.
Cuộc cách mạng tháng Mười Nga có ý nghĩa như thế nào?
Với nước Nga:
+ Đập tan ách áp bức bóc lột của phong kiến, TS giải
phóng công nhân và nhân dân lao động.
+ Đưa công nhân và nông dân lên nắm chính quyền,
xây dựng chủ nghĩa xã hội.
- Víi thÕ giíi.
+ CM XHCN đầu tiên trên thế giới.
+Mở ra thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH.
+Khơi dậy 3 dòng thác CM là CM XHCN, CM GPDT và phong trào hoà bình trên thế giới.
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CỦNG CỐ
1.Vì sao năm 1917 ở nước Nga đã diễn ra hai cuộc cách mạng?
Cách mạng tháng Hai lật đổ chế độ Nga hoàng, đưa đến sự thành lập của Chính phủ tư sản lâm thời của giai cấp tư sản và Chính quyền Xô viết của công nông và binh lính.
Lúc nµy, mâu thuẫn lớn trong lòng nước Nga vẫn chưa giải quyết được, đó là mâu thuẫn giữa tư sản với vô sản, giữa đế quốc Nga với các đế quốc khác.
Chính phủ lâm thời vẫn theo đuổi chính sách chiến tranh thế giới và đàn áp quần chúng nhân dân …
Một cuộc cách mạng nổ ra tiếp theo nhằm lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản là điều không thể tránh khỏi.

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CỦNG CỐ
2. Việc xây dựng và bảo vệ Chính quyền Xô viết diễn ra như thế nào ngay sau khi Cách mạng tháng Mười thành công ?
Chính quyền Xô viết non trẻ đã thực hiện những biện pháp cụ thể nhằm thủ tiêu các tàn tích của chế độ phong kiến, xây dựng bộ máy nhà nước mới của người lao động, xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.
Trong suốt 3 năm (1918-1920), với những nổ lực, lòng tin và sự quyết tâm, nhân dân Xô viết đã từng bước đẩy lùi cuộc tấn công của các lực lượng phản cách mạng trong và ngoài nước, bảo vệ nhà nước Xô viết.
Trước CM 1905-1907, Nga là nước :
quân chủ chuyên chế.
quân chủ lập hiến.
thuộc địa nửa phong kiến.
cộng hoà.
Bài tập 1
2.Trong chiến tranh thế giới thứ nhất, nước Nga thuộc phe :
Trung lập.
Liên minh.
Hiệp ước.
Đồng minh.
3.Nền kinh tế nước Nga đầu thế kỉ XX là :
Nền kinh tế TBCN phát triển.
Nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu.
Nền kinh tế TBCN chậm phát triển.
Nền kinh tế XHCN
4.Nét nổi bật của tình hình nước Nga trước CM tháng Hai năm 1917 là :
Vẫn là một nước đế quốc phong kiến, do Nga hoàng Ni-cô-lai II đứng đầu.
Bị đẩy vào cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất.
Phong trào phản đối chiến tranh, đòi lật đổ chế độ Nga hoàng phát triển rộng khắp.
Tất cả các ý trên đều đúng
5.Sự kiện mở đầu cuộc CM dân chủ tư sản tháng Hai là:
Cuộc biểu tình của 9 vạn công nhân Pê-tơ-rô-grát vào tháng 2-1917.
Cuộc tấn công Cung điện Mùa Đông vào ngày 25-10-1917.
Cuộc khởi nghĩa vũ trang của công nhân Mát-xcơ-va.
Cuộc nổi dậy của nông dân ở các vùng ngoại ô Mát-xcơ-va.
6.Chính quyền được thành lập sau Cách mạng tháng Hai là :
Nền chuyên chính của giai cấp vô sản.
Chính quyền của giai cấp tư sản.
Nền quân chủ của quý tộc phong kiến.
Chính phủ tư sản lâm thời và Chính quyền Xô viết song song tồn tại.
7.Cách mạng tháng Hai năm 1917 là :
Đưa nước Nga ra khỏi cuộc chiến tranh đế quốc (1914-1918).
Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế Nga hoàng.
Giải quyết được mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản với giai cấp tư sản.
Giải quyết được vấn đề ruộng đất và vấn đề dân tộc ở Nga.
8.Lê-nin bí mật về Pê-tơ-rô-grát để chỉ đạo cuộc CM tháng Mười từ :
Ba Lan.
Phần Lan.
Na Uy.
Thuỵ Điển.
9.Sự kiện mở đầu cuộc CM tháng Mười Nga năm 1917 là :
Đêm 24-10, các đội Cận vệ Đỏ đánh chiếm vị trí then chốt ở Thủ đô.
Đêm 25-10, quân khởi nghĩa đánh chiếm Cung điện Mùa Đông.
Ngày 27-10, chính quyền Xô viết được thành lập ở Mát-xcơ-va.
Đêm 25-10, chính quyền Xô viết được thành lập ở Pê-tơ-rô-grát.
10.Đại hội Xô viết toàn Nga lần thứ hai (khai mạc ở điện Xmô-nưi) đã :
Tuyên bố thành lập chính quyền Xô viết do Lê-nin đứng đầu.
Thông qua Sắc lệnh hoà bình và Sắc lệnh ruộng đất.
Thành lập Hồng quân Liên xô để bảo vệ Chính quyền Xô viết.
Tất cả các ý trên đều đúng.
11.Để tiêu diệt được nước Nga non trẻ, quân đội 14 nước đế quốc đã :
Cấu kết với bọn phản động trong nước, mở cuộc tấn công vũ trang nhằm lật đổ chính quyền Xô viết.
Khôi phục lại quyền lực cho Nga hoàng Ni-cô-lai II.
Thực hiện chính sách cấm vận kinh tế.
Thực hiện “diễn biến hoà bình” để lật đổ Chính quyền Xô viết.
12.Năm 1919, để vượt qua những khó khăn thử thách sau Cách Mạng tháng Mười, Lê-nin và Đảng Bônsêvích đã thực hiện :
Chính sách kinh tế mới.
Chính sách cộng sản thời chiến.
Chính sách ngoại giao hoà bình.
Tiếp tục cuộc chiến tranh với các nước đế quốc.
13.Cuộc đấu tranh chống thù trong giặc ngoài của nước Nga Xô viết căn bản đã hoàn thành vào năm :
1919.
1920.
1921.
1922.
CÙNG NHAU THI TÀI
Nguyên nhân sâu xa
dẫn tới cuộc cách
mạng Nga bùng nổ?
Em hãy cho biết tiền
đề chủ quan có ý
nghĩa quyết định
đối với sự thắng lợi
của cách mạng Nga ?
Em hãy cho biết
đường lối cách mạng
do Lê-nin vạch ra
trong Luận cương
tháng Tư?
Cách mạng tháng
Hai đã giải quyết
được nhiệm vụ gì?
Vì sao gọi cách mạng
tháng Hai là cuộc
cách mạng dân chủ
tư sản kiểu mới?
Tiền đề khách quan
Thuận lợi giúp cho
cách mạng Nga
bùng nổ và giành
thắng lợi?
1
6
3
2
4
5
Đội Cận vệ đỏ
 
Gửi ý kiến