Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 14. The world cup

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SGK
Người gửi: Nguyễn Mai Linh
Ngày gửi: 02h:26' 29-11-2008
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 306
Số lượt thích: 0 người
Welcome to class 10A.1 !
Thursday , April 3rd , 2008
Unit 14 :
THE WORLD CUP ( Cont. )
PART C : LISTENING
 Warm-up : Who is Who ?
 
 
 
 
 
 Listen and Repeat :
goal-scorer hero ambassador
Brazil kicking retirement
promote championship

 New words :
- Goal-scorer ( n ) : Người ghi bàn .
Hero ( n ) : Người anh hùng .
Ambassador ( n ) : Đại sứ .
Brazil ( n ) : Nước Brazil .
Kicking ( n ) : Quả đá , cú đá .

Retirement ( n ) : Sự nghỉ hưu . Retire (v)
Promote ( v ) : Thăng tiến , thúc đẩy .
Championship ( n ) : Chức vô địch .
To participate in sth. ( exp. ) : Tham gia vào.
 Task 1 : You will hear some information about Pelé , a famous Brazilian football player . Listen and complete the table below .
 Answers :
1940
Joined a Brazilian football club
retired
1974
1962
 Task 2 : Listen again and answer the following questions .
1. What was Pelé famous for as a football player ? .
2. How many World Cups did he participate in ? .
3. Where did he play football before he retired ? .
4. What did Pelé do after his retirement ? .
 Answers :

1.


2.

As a football player , Pele? was famous for his powerful kicking and controlling the ball .
He participated in three World Cups .
3.

4.
He played for an American football club before he retied .
He became an international ambassador for the sport , working to promote peace and understanding , through friendly sport activity .
 More Exercises :
A. Give the correct form of the given words to complete the following sentences .
1. National football teams must compete in -------- within their own regions . ( eliminate )
2. The 2002 World Cup was held ------------- by Japan and South Korea . ( joint )
3. Pele? was famous for his ---------- kicking and controlling the ball . ( power )
4. After his retirement , Pele? became an international ---------- for the sport .
( embassy )
5. Some famous football players continued working to promote peace and ---------- through friendly sport activities.
( understand )
1. National football teams must compete in elimination within their own regions . (eliminate)
2. The 2002 World Cup was held jointly by Japan and South Korea . (joint)
3. Pelé was famous for his powerful kicking and controlling the ball . (power)
4. After his retirement , Pelé became an international embassador for the sport (embassy)
5. Some famous football players continued working to promote peace and understanding through friendly sport activities. (understand)

B. Complete each of the following sentences , using the words given .
1. It / not until / sunset / that football match / finish .
2. France / defeat / Brazil / 3 / 0 / final match / 1998 World Cup / France .

1. It was not until the sunset that the football match finished .
2. France defeated Brazil by 3 to 0 in the final match of the 1998 World Cup in France .
Avatar

http://violet.vn/domanhha/document/show/entry_id/290396

bài nghe tiếng Anh trực tuyến: Compassion (tình thương)

 
Gửi ý kiến