Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 5. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Linh
Ngày gửi: 19h:57' 13-08-2010
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 162
Số lượt thích: 0 người
Bài 5:
DINH DƯỠNG NITƠ Ở THỰC VẬT
1. Dạng nitơ được cây hấp th?:
NH4+ và NO3-
2. Vai trò sinh lí của nguyên tố nitơ:
? Vai trò chung:
- Nitơ là nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu.

I - VAI TRÒ SINH LÍ CỦA NGUYÊN TỐ NITƠ
Cây dứa được trồng trong đất đủ các nguyên tố khoáng
Cây dứa trồng trong đất thiếu nitơ
Dấu hiệu thiếu nitơ ở cây bắp
Dấu hiệu thiếu nitơ ở lá cà chua
? Vai tr c?u trc:
- Nito lă thănh ph?n khng th? thay th? c?a nhi?u h?p ch?t sinh h?c quan tr?ng nhu: protein, axit nucleic, di?p l?c, ATP. trong c th? th?c v?t
I - VAI TRÒ SINH LÍ CỦA NGUYÊN TỐ NITƠ
 Vai troø ñieàu tieát:
- Ñieàu tieát caùc quaù trình trao ñoåi chaát.
- Cung caáp naêng löôïng.
- Ñieàu tieát traïng thaùi ngaäm nöôùc cuûa caùc phaân töû proâteâin trong teá baøo chaát.
I - VAI TRÒ SINH LÍ CỦA NGUYÊN TỐ NITƠ
II - QUÁ TRÌNH ĐỒNG HOÁ NITƠ Ở THỰC VẬT
Quá trình khử nitrat:
- Quá trình chuyển hoá NO3- thành NH4+ theo sơ đồ:
NO2-
NH4+
- Quâ trnh du?c th?c hi?n trong mi tru?ng k? kh, c?n c Mo vă Fe ho?t ha câc enzim.
NO3-
II - QUÁ TRÌNH ĐỒNG HOÁ NITƠ Ở THỰC VẬT
2 - Quá trình đồng hoá NH3 trong mô thực vật
Amin hoá trực tiếp các axít xêtô:
- Chuyển vị amin:
Axt xíto
NH3
Axt amin
+
Axt xeto
Axt amin
+
Axt amin m?i
Axt xeto m?i
+
Theo 3 con du?ng sau:
VD: Axit ? - xetoglutaric + NH3 -> Axit glutamic
VD:
Axit glutamic + Axit piruvic -> Alanin + Axit ? - xetoglutaric
II - QUÁ TRÌNH ĐỒNG HOÁ NITƠ Ở THỰC VẬT
2 - Quá trình đồng hoá NH3 trong mô thực vật
Amin hoá trực tiếp các axít xêtô:
- Chuyển vị amin:
- Hình thành amit:
NH3
Axt amin dicacboxilic
Amit
+
+ Kh? d?ng NH3.
+ D? tr? NH3 cho qa trnh t?ng h?p axt amin khi c?n thi?t
Vai tr hnh thănh amit
VD: Axit glutamic + NH3 Glutamin
No_avatar

cho toi hoi qua trinh chuyen hoa nitotrong dat vaco dinh nito dien ra nhu the nao way.

 

No_avatar

do la bai 6 dinh duong nito o thuc vat tt ma khong thay

 

 
Gửi ý kiến