Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kế hoạch học tập lớp sơ cấp lý luận chính trị

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lâm Minh Tân
Ngày gửi: 10h:47' 01-09-2010
Dung lượng: 8.6 KB
Số lượt tải: 191
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN THẠNH TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /KH-TTBDCT Thạnh Trị, ngày 20 tháng 8 năm 2010


KẾ HOẠCH HỌC TẬP
(Lớp Sơ cấp lý luận chính trị khoá VIII/2010)
---(((---

Căn cứ Hướng dẫn số: 99-HD/BTGTW ngày 09 tháng 4 năm 2010 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc “Hướng dẫn thực hiện chương trình Sơ cấp lý luận chính trị” (thí điểm).
Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2010. Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện xây dựng kế hoạch học tập lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa VIII/2010 cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Mục đích:
- Giúp cho người học nắm được những kiến thức cơ bản nhất về lý luận chính trị, trên cơ sở đó hình thành thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng và phương pháp luận duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác-Lênin.
- Qua học tập hiểu và nắm được những nội dung chủ yếu của quan điểm, đường lối cách mạng, sự vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; củng cố niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của cách mạng.
- Vận dụng những kiến thức được học vào thực tế công tác và cuộc sống, chủ động, tích cực tham gia cùng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện những nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và vận động nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
2.Yêu cầu:
a. Về kiến thức lý luận:
Học viên cần hiểu rõ những vấn đề cơ bản về lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam qua đó để nhận thức được sự vận dụng đúng đắn của Đảng ta trong việc đề ra đường lối, chủ trương, chính sách phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam qua từng chặng đường.
Vận dụng, phân tích, làm sáng tỏ các vấn đề lý luận đã học vào thực tiễn trong công tác.
b. Về rèn luyện phẩm chất, đạo đức:
Mỗi học viên phải coi học tập, rèn luyện cơ sở lý luận trong suốt thời gian học là nhiệm vụ chính của đảng viên, từ đó xác định rõ tinh thần trách nhiệm và động cơ học tập đúng đắn; phấn đấu và khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ học tập. Chống mọi biểu hiện tiêu cực trong thi cử, đổi mới cách nghĩ, cách làm, xây dựng ý thức tự quản trong học tập, có tinh thần đoàn kết nội bộ tốt.
Ra sức rèn luyện phẩm chất chính trị, nâng cao quan điểm lập trường của Đảng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với chế độ XHCN, có lòng yêu nước, bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ quan điểm đường lối đúng đắn và sáng tạo của Đảng ta. Xây dựng thế giới quan và phương pháp luận khoa học, đấu tranh phê phán quan điểm sai trái, đi ngược quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng ta.
Không ngừng tu dưỡng đạo đức cách mạng của đảng viên về: Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư; gương mẫu trong lối sống, trong lời nói và việc làm. Có ý thức thức tổ chức kỷ luật cao, có tác phong công nghiệp, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Mỗi học viên cần xác định nhiệm vụ chính của mình hiện nay là học tập, rèn luyện, từ đó xây dựng phong cách học tập, rèn luyện và phấn đấu đạt mục đích yêu cầu đề ra.
II. Nội dung và thời gian học tập:
Căn cứ vào Hướng dẫn số: 99 HD/BTGTW ngày 09 tháng 4 năm 2010 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc “Hướng dẫn thực hiện chương trình Sơ cấp lý luận chính trị”. Chương trình học tập gồm 3 môn học (tổng số là 20 bài): Những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và các chuyên đề khác có liên quan.
Tổng thời gian thực học trên lớp là 21 ngày, kể từ ngày 20/9 đến ngày 12/11/2010.
Tập trung khai giảng vào lúc 7 giờ 30, ngày 20/9/2010.
Tổng kết
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓