Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 30. Bố của Xi-mông

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Kiệm
Ngày gửi: 20h:03' 20-12-2008
Dung lượng: 282.5 KB
Số lượt tải: 556
Số lượt thích: 0 người
G.MÔ-PA-XĂNG
Tiết 151-152
Kiểm tra : Kể tên các tác phẩm thuộc nhà văn Pháp đã học ở lớp 6 và lớp 8 ?


Tiết 151-152
G.MÔ-PA-XĂNG
G.Mô-pa-xăng
Hoạt động 1 : Giới thiệu về tác giả, tác phẩm
- GV giôùi thieäu theâm veà taùc giaû vaø taùc phaåm.
- GV keå toùm taét taùc phaåm cho HS nghe.
I. TÌM HIỂU CHUNG
1. Tác giả
- Mô-pa-xăng (1850 - 1893) là nhà văn Pháp nổi tiếng với xu hường truyện ngắn hiện thực
2. Tác phẩm
- Trích "Tuyển tập truyện ngắn Pháp"
Hoạt động 2 : Hướng dẫn đọc, kể, tìm bố cục đoạn trích
- GV hướng dẫn HS cách đọc, chú ý ngôn ngữ nhân vật, GV đọc.
- Hỏi: Em hãy tóm tắt đoạn trích SGK ?
Hỏi: Đoạn trích có thể chia làm mấy phần ? nội dung ?
- GV nhận xét, sửa, kết luận
3. Ñoïc – keå – tìm boá cuïc
a) Ñoïc
b) Keå
4. Boá cuïc
- Phaàn 1 : Noãi tuyeät voïng cuûa Xi - Moâng
- Phaàn 2 : Xi - Moâng gaëp baùc Philíp
- Phaàn 3 : Baùc Philíp ñöa Xi - Moâng veà nhaø, nhaän laøm boá Xi - Moâng .
- Phaàn 4 : Ngaøy hoâm sau ôû tröôøng
Hoạt động 3 : Hướng dẫn phân tích nhân vật Xi - Mông
Hỏi: Văn bản trích gồm mấy nhân vật chính ? Ngoài ra, còn có các nhân vật phụ nào ?
Hỏi: Phần đầu văn bản trích đã kể và tả tâm trạng của Xi- mông trong hoàn cảnh cụ thể nào ?
Hỏi: Tâm trạng chính của Xi- mông là tâm trạng gì ?
Hỏi: Theo em, vì sao Xi - mông lại có tâm trạng đau đớn, buồn bã, tuyệt vọng ?
Hỏi: Tác giả đã khắc họa nỗi đau đớn của Xi - mông như thế nào qua (cách) ý nghĩ, cách nói năng, tâm trạng của em ?
II. PHÂN TÍCH
1. Nhân vật Xi - Mông
a) Đau đớn, tuyệt vọng vì không có bố
- Ý nghĩ và hành động : Bỏ nhà ra bờ sông định tự tử
- Cử chỉ, hành động : hay khóc
- Nói năng : ấp úng, ngắt quãng, không nên lời
- Tâm trạng : cảm giác uể oải, buồn bả vô cùng, chẳng nhìn thấy gì và chẳng nghĩ gì ?
Hỏi: Sau khi gặp bác Phi - líp, tâm trạng của Xi - mông thay đổi như thế nào ? Thể hiện qua những tri tiết nào trong truyện ?
Hỏi: Cảm nhận của em bé về nhân vật Xi- mông ?
Hỏi: Truyện của Xi - mông khiến em suy nghĩ gì không?
Hỏi: Bài học rút ra trước câu chuyện của Xi- mông ?
Hỏi: Trong câu chuyện này, ai là người có lỗi ? (GV bình ý này).
- GV khái quát tiết1, gợi mở tiết 2
b) Kieâu haõnh, töï tin khi ñöôïc baùc Philíp nhaän laøm boá
- Heát caû buoàn.
- Ñöa con maét thaùch thöùc luõ baïn
=> Laø ñöùa treû coù caù tính nhuùt nhaùt, song raát coù nghò löïc.
Hoạt động 4 : Hướng dẫn phân tích tiếp văn bản
Hỏi: Hãy nhắc lại các nhân vật chính trong truyện ?
Hỏi: Tác giả giới thiệu nhân vật Blăng - sốt qua những nét cụ thể nào ?
Hỏi: Có ý kiến cho rằng: chị Blăng - sốt là người hư hỏng. Nhưng có ý kiến lại cho rằng: chị là người tốt nhưng tốt lỡ lầm mà thôi. ý kiến của em như thế nào ?
2. Nhân vật Blăng - sốt
- Ngôi nhà của chị : nhỏ, quét vôi trắng, hết sức sạch sẽ.
- Thái độ với khách : đứng nghiêm nghị . như muốn cấm đàn ông bước qua cửa .
Hỏi: Hãy chứng minh chị là người tốt qua những nét cụ thể: ngôi nhà, thái đô đối với khách, nỗi lòng của chị khi nghe con nói.?
- GV phân tích, diễn giảng.
Hỏi: Nêu cảm nhận của em về nhân vật Blăng - sốt ?
Hỏi: Thái đọ của em với nhân vật Blăng - sốt.
Hỏi: Những trừong hợp như chị Blăng - sốt trong cuộc sống của chúng ta có không?
- GV liên hệ: "Thúy Kiều" và thực tế cuộc sống.
- Nỗi lòng với con :
+ Tái tê đến tận xương tủy, nước mắt lã chã tuôn rơi.
+ Lặng ngắt và quần quại vì thổ thẹn
=> Người thiếu phụ xin đẹp, đức hạnh
Hoạt động 5 : Hướng dẫn phân tích tiếp nhân vật Philíp
Hỏi: Tâm trạng của bác Phi- líp được miêu tả qua mấy giai đoạn ? đó là những giai đoạn nào ?
Hỏi: Hãy phân tích diễn biến của bác Phi - líp qua từng giai đoạn ?
Hỏi: Em có nhận xét gì về diễn biến tâm trạng của bác Phi - líp ?
(Từ ý định đùa cợt thường tình của đàn ông -> sự nghiêm túc thực sự; từ sự an ủi của người lớn với đứa trẻ con có hoàn cảnh éo le đến tình thương yêu đích thực).
3. Nhân vật Philíp
- Khi gặp ông Xi - Mông
+ Đặt tay lên vai em ôn tồn hỏi, nhìn em nhân hậu.
- Trên đường đưa Xi - Mông về nhà nghĩ bụng có thể đùa cợt với chị "tự nhủ thầm ."
Hỏi: Tình thương yêu của Phi - líp với Xi - mông thể hiện rõ nét nhất qua cử chỉ nào của bác ? Hãy bình giá cử chỉ ấy ?
Hỏi: Nêu cảm nhận của em về bác Phi- líp ? GV liên hệ, bình.
Hỏi: Em có nhận xét gì về tâm trạng của 3 nhân vật trong đoạn trích và cách miêu tả của tác giả ?
Hỏi: Trong câu truyện này, ai là người đáng thương, ai là người đáng trách, vì sao ?
- Khi gặp chị Blăng - sốt hiểu ra là không thể bỡn cợt với chị.
- Khi đối đáp với Xi - Mông nhận làm bố của Xi - Mông
=> Là người nhân hậu, giàu tình thương, đã cứu sống Xi - Mông, nhận làm bố của Xi - Mông đem lại niềm vui cho em.
Hoạt động 6 : Hướng dẫn tổng kết .
Hỏi: Nét chính về nội dung và nghệ thuật của đoạn trích
HS đọc ghi nhớ (SGK)
III. TỔNG KẾT
1. Nghệ thuật : Miêu tả diễn biến tâm trạng nhân vật sắc nét.
2. Nội dung : Nhắc nhở lòng thương yêu con người bà bạn.
Hoạt động 7 : Hướng dẫn luyện tập
Hỏi: Em thích chi tiết nào trong truyện ? cảm nhận của em về chi tiết đó ?
Hỏi: Đóng vai trò 1 trong 3 nhân vật, kể lại đoạn trích ?
IV. LUYỆN TẬP
- Đồng cảm với nhân vật
- Kể lại đoạn trích
C. HÖÔÙNG DAÃN HOÏC ÔÛ NHAØ
- Hoïc thuoäc ghi nhôù. Vieát moät ñoaïn vaên neâu caûm nhaän veà nhaân vaät baùc Phi - líp
- Chuaån bò baøi : Toång keát veà ngöõ phaùp
No_avatar

em cam on co rat nhieu bai giang rat hay

Lè lưỡi

 
Gửi ý kiến