Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương II. §2. Tính chất cơ bản của phân thức

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Minh Đức
Ngày gửi: 15h:12' 07-11-2010
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 531
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA BÀI CŨ
Thế nào là hai phân thức bằng nhau?Viết dạng tổng quát?
nếu A.D = B.C

(A,B,C,D là các đa thức.B,D khác đa thức 0)
So sánh hai cặp phân thức sau ?
Vậy
( n là ƯC của a và b)
TC co bản của phõn thức
Tính chất của phân thức có giống tính chất của phân số hay không?
Tiết 23 TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC
1. Tính chất cơ bản của phân thức
Tiết 23 TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC
1.Tính chất cơ bản của phân thức
Tính chất: (SGK - 37)
Với là một phân thức.Ta có
(N là một nhân tử chung của A và B)


Dựng tớnh ch?t co b?n c?a phõn th?c,hóy gi?i thớch vỡ sao cú th? vi?t:
(M là một đa thức khác đa thức 0)

Nhận xét: Tính chất cơ bản của phân thức giống với tính chất cơ bản của phân số.
( n là ƯC của a và b)
( N là nhân tử chung của A và B)
( M là đa thức khác đa thức 0)
Phân số là trường hợp đặc biệt của phân thức khi A,B là những đa thức bậc 0.Vì vậy tính chất cơ bản của phân số là một trường hợp đặc biệt của tính chất cơ bản của phân thức đại số.
So sánh tính chất cơ bản của phân thức với tính chất cơ bản của phân số?
2. Quy tắc đổi dấu
Tiết 23 TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC
Nếu đổi dấu cả tử và mẫu của một phân thức thì được một phân thức bằng phân thức đã cho.
1.Tính chất cơ bản của phân thức
hoặc
hoặc
Dựng tớnh ch?t co b?n c?a phõn th?c,hóy gi?i thớch vỡ sao cú th? vi?t:
2. Quy tắc đổi dấu
Nếu đổi dấu cả tử và mẫu của một phân thức thì được một phân thức bằng phân thức đã cho.
x - 4
x - 5
1. Tính chất cơ bản của phân thức
Tiết 23 TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC
Đ
S
S
3.LUYỆN TẬP:
Bµi tËp 1: §iÒn ®óng, sai trong c¸c c©u tr¶ lêi sau vµ dïng tÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n thøc gi¶i thÝch:
1/
20x2y2
=
11
20
11x2y2
2/
x
x2y
=
x . 0
x2y.0
3/
5 + x
x2 + x
5
x2
=
4/
2y2( y - 1)
3y2(y - 1)
2
3
=
Đ
Tiết 23 TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC
Bài tập 2: Điền đúng sai trong các câu trả lời sau:
Kết quả đổi dấu phân thức là :
- 9x
5 - x
A/
9x
5 - x
B/
9x
5 + x
C/
9x
x - 5
D/
9x
- ( x - 5)
Sai vì chỉ đổi dấu mẫu không đổi dấu tử
Sai vì chỉ d?i d?u m?u v đổi dấu một hạng tử của tử
Đúng vì đổi dấu cả tử và mẫu
Sai vì đưa tử vào trong ngoặc có dấu trừ đằng trước và đổi dấu mẫu
Tiết 23 TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC
CHÚC MỪNG
CHNG EM
NHN NGY
20-11
CÁC THẦY CÔ
1
2
3
4
5
1.Khẳng định sau đúng hay sai?

2.Bạn Quang nói rằng

bạn Vận thì nói

Theo em ai nói đúng?
4.Phân thức bằng phân thức là
B.


C. D.
5.Khoanh trong vào chữ cái trước cách viết sai:
B.

C. D.
3.Chúc mừng bạn được thưởng 10 điểm
Điểm đội 1:
0
10
20
30
40
50
Điểm đội 2:
0
10
20
30
40
50
1
2
3
4
5
CHNG EM
CHC M?NG
CC TH?Y Cễ
N HN NGY
20-11!!!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Bạn Vân đúng
Đúng
6
6
6.Chúc mừng bạn được thưởng 10 điểm
CHÚNG EM
CHÚC MỪNG
CÁC THẦY CÔ
NHÂN NGÀY
20-11!!!
Tiết 23 TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC
Hãy chứng minh đẳng thức sau:
Ta thấy vế trái bằng vế phải.Vậy đẳng thức trên đúng.
Tiết 22 TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC
Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
x2+8x+16 và 2x+8
Ta có: x2+8x+16= (x2+2.x.4+42)=(x+4)2
2x+8 = 2(x+4)
Giải:
Ñieàn ña thöùc thích hôïp vaøo caùc choã troáng sau :
a)
b)
c)
d)
x2(x+1)
(x - 2)
(x - 2)
3x(x-2)
x2
(x - 3)2
2x(x-3)
5(x+y)(x-y)
2(x-y)
2(x – y)
Tiết 23 TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC
 
Gửi ý kiến