Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 13-14. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thanh Hiền
Ngày gửi: 11h:26' 17-11-2010
Dung lượng: 8.3 MB
Số lượt tải: 137
Số lượt thích: 0 người
nhiệt liệt chào mừng
các thầy cô giáo và các em học sinh !
Địa lý
- Kể tên những lễ hội nổi tiếng ở đồng bằng Bắc Bộ mà em biết ?
Kiểm tra bài cũ :
Thứ tu ngày 9 tháng 12 năm 2010
Thứ tu ngày 9 tháng 12 năm 2010
Địa lý
Hoạt động sản xuất của người dân ở
đồng bằng bắc bộ
Đọc sách đoạn từ "Nhờ có đất phù sa .của cả nước"
- SGK để trả lời câu hỏi:
Tìm 3 điều kiện chính giúp đồng bằng Bắc Bộ trở thành vựa lúa lớn thứ hai của cả nước .
Đất phù sa
màu mỡ
Nguồn nước
dồi dào
Người dân có nhiều
kinh nghiệm
trồng lúa nước
Thứ tu ngày 9 tháng 12 năm 2010
Địa lý
Hoạt động sản xuất của người dân ở
đồng bằng bắc bộ
1- Đồng bằng Bắc Bộ - vựa lúa lớn thứ hai của cả nước
- Quan sát các hình dưới đây , em hãy kể các công việc phải làm trong việc sản xuất lúa gạo.
Làm đất
Tuốt lúa
Nhổ mạ
Chăm sóc lúa
Phơi thóc
Gặt lúa
Gieo mạ
Cấy lúa
Làm đất
Gieo m¹
Nhổ mạ
CÊy lóa
Gặt lúa
Tuèt lóa
Ph¬i thãc
Chăm sóc lúa
Thứ tu ngày 9 tháng 12 năm 2010
Địa lý
Hoạt động sản xuất của người dân ở
đồng bằng bắc bộ
- KÓ tªn c¸c c©y trång vµ vËt nu«i kh¸c ë ®ång b»ng B¾c Bé?
+ C©y trång: Ng«, khoai, l¹c, ®ç, c©y ¨n qu¶ …
+ Vật nuôi: Trâu, bò, lợn, vịt, gà, nuôi và đánh bắt cá .
- ở đây có điều kiện thuận lợi gì để phát triển chăn nuôi lợn, gà, vịt ..?
+ Do là vựa lúa thứ hai nên có sẵn nguồn thức ăn lúa, gạo cho lợn, gà, vịt,. đồng thời cũng có các sản phẩm như ngô, khoai làm thức ăn.
Trại chăn nuôi gà ở Hà Tây thuộc đồng bằng Bắc Bộ
Trại nuôi lợn ở tỉnh Thái Bình thuộc đồng bằng Bắc Bộ
Trang trại cây ăn quả ở đồng bằng Bắc Bộ
Thứ tu ngày 9 tháng 12 năm 2010
Địa lý
Hoạt động sản xuất của người dân ở
đồng bằng bắc bộ
1- Đồng bằng Bắc Bộ- vựa lúa lớn thứ hai của cả nước
Bảng số liệu về nhiệt độ trung bình tháng ở Hà Nội
2. Đồng bằng Bắc Bộ - vùng trồng nhiều
rau xứ lạnh.

1. Mùa đông ở đồng bằng
Bắc Bộ dài bao nhiêu tháng ?
2. Vào mùa đông nhiệt độ thường giảm nhanh khi nào?
3. Nhiệt độ thấp vào mùa đông có thuận lợi khó khăn gì cho sản xuất nông nghiệp?
+ Đồng bằng Bắc Bộ có mùa đông lạnh kéo dài từ 3 đến 4 tháng.
+ Nhiệt độ thường giảm nhanh mỗi khi có các đợt gió mùa đông bắc thổi về.
+ ThuËn lîi: thÝch hîp trång c¸c lo¹i c©y, rau, hoa qu¶ xø l¹nh.

+ Khó khăn: ảnh hưởng xấu tới cây trồng, vật nuôi.
- KÓ tªn c¸c lo¹i rau xø l¹nh ®­îc trång ë ®ång b»ng B¾c Bé ?
- Mét sè lo¹i rau tiªu biÓu: c¶i b¾p, sóp l¬, xµ l¸ch, cµ rèt…
- H·y kÓ mét sè biÖn ph¸p b¶o vÖ c©y trång vËt nu«i ?
- Mét sè biÖn ph¸p b¶o vÖ nh­ :
+ Phủ kín ruộng mạ.
+ Sưởi ấm cho gia cầm .
+ Làm chuồng nuôi vững chắc , kín gió .
Chăn nuôi
Lợn, gia cầm,.
Thứ tu ngày 9 tháng 12 năm 2010
Địa lý
Hoạt động sản xuất của người dân ở
đồng bằng bắc bộ
Nhê cã ®Êt phï sa mµu mì , nguån n­íc dåi dµo, ng­êi d©n cã nhiÒu kinh nghiÖm trong s¶n xuÊt nªn ®ång b»ng B¾c Bé ®· trë thµnh vùa lóa lín thø hai cña c¶ n­íc. §©y còng lµ vïng trång nhiÒu rau xø l¹nh, nu«i nhiÒu lîn vµ gia cÇm.
Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng bắc bộ
Thứ tu ngày 9 tháng 12 năm 2010
Địa lý
Hoạt động sản xuất của người dân ở
đồng bằng bắc bộ
hướng dẫn học ở nhà.
Học thuộc phần ghi nhớ (trang 105).
2. ChuÈn bị bµi ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña ®ång b»ng B¾c Bé (tiÕp theo).
CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ
vµ c¸c em häc sinh!
 
Gửi ý kiến